Objectius

L’objectiu del programa és desenvolupar en els joves la competència emprenedora. Tal i com recull la Fundació Princesa de Girona en el seu pla d’actuació “aprendre a emprendre”, s’ha dividit aquesta competència en quatre indicadors:

 

A)     Autonomia personal

Desenvolupar l’autoestima i la confiança bàsica.

Potenciar la motivació d’objectius assolits i l’esperit de superació.

Ser responsable i assumir les conseqüències de les seves pròpies accions.

Gestionar de manera eficaç el treball.

Prendre decisions i resoldre problemes.

 

B)      Lideratge

Manejar les habilitats de comunicació i negociació.

Promoure i dirigir el treball en equip.

Assumir riscos.

Mostrar energia i entusiasme.

Influir positivament en els altres i generar implicació.

 

C)      Innovació

Iniciar accions noves a partir de coneixements previs.

Ser creatiu en idees, processos i accions.

Generar canvi i obrir perspectives.

Planificar i dur a terme projectes.

Treballar la visió de futur.

 

D)     Habilitats empresarials

Definir l’objectiu de negoci i l’estratègia competitiva.

Gestionar els aspectes econòmics-financers.

Gestionar els recursos humans.

Desenvolupar els processos vinculats a l’activitat.

Utilitzar les estratègies de màrqueting i comunicació empresarial.

Actuar amb responsabilitat social i sentit “ètic”.

 

El resultat final avaluable del programa serà que tots els YUZZers estiguin preparats per crear un pla d’empresa realista de la seva idea i siguin capaços de comunicar-lo davant d’un jurat d’experts (pitch).

 

Metodologia de treball

El desenvolupament dels projectes tecnològics innovadors compta amb tres plànols en els que s’ha de treballar de forma simultània: les persones, les idees i l’empresa en les tres fases de la posada en marxa d’un projecte: concepte, negoci i creixement, les quals s’aniran treballant en el temps. D’aquest model de desenvolupament de projectes emprenedors, deriva el pla formatiu que s’estructura en les següents unitats d’aprenentatge desenvolupades posteriorment en sessions.