Estudis estrangers

Batxillerat cursat a la Unió Europea
Batxillerat cursat fora de la Unió Europea
Estudiants internacionals no residents i no comunitaris
Estudiants amb estudis universitaris finalitzats
Estudiants amb estudis universitaris no finalitzatsBatxillerat cursat  a la Unió Europea 

Els estudiants que han acabat el batxillerat en un estat de la UE poden accedir a la universitat espanyola en les mateixes condicions que els alumnes espanyols que han superat la fase general de les PAU, si compleixen els requisits per accedir a la universitat en el seu país d’origen.

Sistemes educatius: estats de la Unió Europea o d’altres estats que hagin subscrit acords internacionals, en règim de reciprocitat (Suïssa, la Xina, Islàndia, Noruega, Liechtenstein), batxillerat europeu o batxillerat internacional.
L’estudiant ha de verificar els requisits d’accés a través de la UNED. La informació relacionada es pot consultar a: http://www.uned.es/accesoUE.

Quan l’estudiant tingui la credencial de la UNED, ha de tramitar la preinscripció a l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.

Més informació a través de la UNED:
Tel. 91 398 66 12
A/e: selectue@admi.uned.es

Cal tenir en compte que:

  • No poden accedir per aquesta via els alumnes que ja hagin accedit prèviament a una universitat espanyola.

  • Cal fer les proves d’aptitud personal d’aquelles titulacions que ho exigeixin.

  • Les persones que tinguin qualificació de les PAU espanyola i també estrangera, només poden utilitzar una de les dues qualificacions d’accés.

Aquests estudiants poden presentar-se a la fase específica després d'obtenir la credencial corresponent que certifiqui que compleixen els requisits d’accés a la universitat en el sistema educatiu del seu país. En aquest cas, poden fer la gestió de manera anticipada presentant la documentació provisional que es determini.
Si en la credencial no consta cap nota, es considera que és un 5.
 

Batxillerat cursat  fora de la Unió Europea

Aquests estudiants han d’homologar els seus estudis equivalents al títol de batxiller. Es pot consultar tota la informació referent a l’homologació i convalidació de títols al web del Departament d’Ensenyament.
 
Adreces d’interés:
 
Ministerio de Educación
(Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones).
P. del Prado, 28
28014 Madrid
Tel. 91 506 56 00  -  902 21 85 00
 
o bé a la delegació de Barcelona:
 
Área de Alta Inspección en Educación
C. Bergara, 12
08002 Barcelona
Tel. 93 520 96 03

En aquest cas, l’estudiant ha de realitzar les proves d’accés a la universitat (PAU) a través de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED).i que tenen la mateixa estructura que les PAU que fan els estudiants espanyols.

Cal  tenir en compte que un alumne que tingui el batxillerat homologat després no pot repetir-lo.

Per a més informació sobre els requisits, el procés de matrícula per a les proves i la documentació necessària, es pot consultar el web de la UNED: www.uned.es/selectividad.
 

Seu central
C. Bravo Murillo, 38
28040 Madrid
Tel. 91 398 66 12
A/e: Selectiv@adm.uned.es
http://www.uned.es

 Delegacions
Travessera de les Corts, 159
08028 Barcelona
Tel. 902 27 25 23
A/e: info@barcelona.uned.es

C. Colom, 114
08222 Terrassa
Tel. 902 27 25 23
A/e: info@terrassa.uned.es
http://www.uned-terrassa.es


També es poden fer les PAU de la UNED a través de les ambaixades o consolats espanyols.
Amb l'homologació i les PAU aprovades, cal tramitar la preinscripcióa l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat.

Convocatòries
Anualment es duen a terme dues convocatòries: ordinària i extraordinària o de torn lliure. Cada estudiant disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar la prova.
Un cop superada, els estudiants es poden presentar novament en successives convocatòries, ordinàries i extraordinàries, tantes com vulguin, amb la finalitat de millorar la nota. Sempre es tindrà en compte la qualificació més alta. La matrícula de les PAU es formalitza per Internet a http://accesnet.gencat.cat.
 


Estudiants internacionals no residents i no comunitaris 

Aquest és un accés per a estudiants no residents i no comunitaris i que compleixen els següents requisits:

Requisits: 

  • Tenir un títol homologat de batxillerat expedit per un país que no pertanyi a la Unió Europea i que no disposi d'un conveni vigent amb l'Estat espanyol.

  • No tenir residència a l’Estat espanyol.

  • No tenir nacionalitat d’un estat de la UE.

Tràmits:

  • En primer lloc, en cas de no tenir el títol homologat de batxillerat hauràs de tramitar aquesta homologació a través del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Per a més informació, pots anar al web Estudiar a Catalunya de la Generalitat.

  • En segon lloc, una vegada tinguis el títol homologat, hauràs de demanar accés als estudis de grau a través de l’Oficina d’Accés a la Universitat. Per a més informació, consulta el web Accesnet de la Generalitat.

  • En tercer lloc, una vegada l’Oficina d’Accés a la Universitat t'ha assignat una plaça, hauràs de contactar amb la gestió acadèmica del centre que imparteix la titulació per tal de consultar el dia de matrícula i el procediment.

Oferta de places

Consulta l'oferta de places properament.

Calendari
Consulta el calendari properament.


Estudiants internacionals amb estudis universitaris 

1. Estudiants amb estudis universitaris finalitzats.
 
Aquests estudiants han d’homologar el títol universitari dels estudis cursats a l’estranger presentant tota la documentació necessària al Ministeri d’Educació o a la Delegació del Govern a Catalunya (Barcelona).
El SARU (Servei d’Acompanyament al Reconeixement Universitari) també informa i assessora sobre la tramitació del reconeixement de les titulacions estrangeres. 

Per a més informació es pot consultarl’enllaç següent: http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/saru

La qualificació d’accés a la universitat es pot sol·licitar a l’ANECA: http://notasmedias.aneca.es.
 
2. Estudiants amb estudis universitaris iniciats a l’estranger (no finalitzats)
 
Els estudiants amb estudis universitaris iniciats a l’estranger que vulguin continuar al TecnoCampus els mateixos estudis que han iniciat (o similars)  han de sol.licitar a través del PIE (Punt d’Informació a l’Estudiant) del TecnoCampus per tramitar la convalidació parcial d’assignatures. En el següent enllaç es pot ampliar la informació d'aquest procediment d'accés amb estudis iniciats.
 
En cas que es convalidin 30 o més crèdits, el centre pot autoritzar directament la matrícula.
Si es convaliden menys de 30 crèdits (entre 1 i 29), l’estudiant ha de formalitzar la sol·licitud de preinscripció universitària tenint en compte que només pot sol·licitar el centre d’estudis i el grau que li ha reconegut la convalidació i se li assignarà una qualificació d’accés de 5,000. Ha de presentar la resolució de la convalidació emesa pel centre universitari.