Els alumnes amb estudis cursats a l’estranger que vulguin iniciar estudis al Tecnocampus, hauran de seguir els mateixos passos que per accedir a la resta de les Universitats Catalanes. A continuació exposem els  casos més comuns que es poden presentar  en funció de la seva situació acadèmica: 

Els estudiants procedents de sistemes educatius de països membres de la Unió Europea que reuneixin els requisits acadèmics exigits als seus països per accedir a les seves universitats, podran accedir a la Universitat espanyola sense necessitat de realitzar prova d’accés, de conformitat amb el que s‘estableix a l’article 38.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

Això mateix serà també d’aplicació als estudiants procedents d’altres estats que hagin subscrit acords internacionals, en règim de reciprocitat (Suïssa, Islàndia, Noruega, Liechtenstein, El Principat d’Andorra i Xina) així com els estudiants que es trobin en possessió del títol de Batxillerat Europeu o del Batxillerat Internacional.

Per sol·licitar plaça a la Universitat per aquesta via s'ha de seguir el següent procediment:

1.       Tramitar credencial UNED

L’estudiant ha de verificar el compliment dels requisits d’accés a través de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), la qual emetrà una credencial per accedir a la universitat. Per aconseguir aquesta credencial els estudiants hauran de presentar una sol·licitud mitjançant internet, d’acord amb les instruccions establertes per la UNED, al web www.uned.es/accesoUE 
La nota d’accés vindrà reflectida a l’acreditació per a l’accés a la universitat que emeti UNEDassis. Aquesta qualificació serà entre 5 i 10 punts.

Per pujar la nota d’accés i calcular la nota d’admissió:

a) L’ alumne fa matèries de fase específica de PAU a qualsevol universitat de l’Estat  i es tenen en compte les dues qualificacions que, un cop ponderades, donin les notes més altes. 
b) L’ alumne fa matèries de les Proves de Competències Específiques (PCE) UNED i es tenen en compte les dues qualificacions que, un cop ponderades, donin les notes més altes, sempre i quan aquests matèries siguin ponderables a Catalunya.

Per a l’admissió a les universitats públiques catalanes i a la UVic-UCC, NO es tindran en compte per calcular la nota d’admissió les qualificacions de matèries que l’estudiant ha cursat en el sistema educatiu de procedència.

2.        Preinscripció

Quan l’estudiant tingui la credencial de la UNED, ha de tramitar la preinscripció a l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.
Cal tenir en compte que:

. No poden accedir per aquesta via els alumnes que ja hagin accedit prèviament a una universitat   espanyola.
. Cal fer les proves d’aptitud personal d’aquelles titulacions que ho exigeixin.
. Les persones que tinguin qualificació de les PAU espanyola i també estrangera, només poden      utilitzar una de les dues qualificacions d’accés. 

CONVOCATÒRIA ACCÈS I ADMISSIÓ PER ESTUDIANTS PROCEDENTS DE SISTEMES EDUCATIUS D'ESTATS NO MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA (sense Acords Internacionals) Versió anglès

Els estudiants amb Títols, diplomes o estudis, homologats al títol de batxillerat realitzats en sistemes educatius d’estats que NO siguin membres de la Unió Europea amb els quals no s’hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement del títol de batxillerat han de seguir el següent procediment per sol·licitar plaça:

1. Homologar els seus estudis preuniversitaris amb els del sistema educatiu espanyol. Poden sol·licitar fer aquest tràmit a l’Ambaixada Espanyola del seu país, al Ministeri d’Educació i Ciència o Subdelegacions Provincials i també al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Per a l’admissió, caldrà disposar de l’homologació definitiva del títol de batxillerat. No es podrà accedir amb el volant d’inscripció condicional (Article 4, RD 412/2014).

2. Realitzar les proves d'accés a la universitat (PAU)

Aquests estudiants amb l’homologació del batxillerat poden:

a)  Fer la PAU (qualsevol universitat)

La nota d’accés és calcula amb la nota mitjana de batxillerat homologada (NMB) i amb la qualificació de la fase general (QFG): 0,6*NMB (homologat) + 0,4*QFG. Aquesta qualificació està entre 5-10.

La nota d’admissió es calcula amb les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica (i de la matèria comuna d’opció de la fase general, si és PAU 2017) que, un cop ponderades, donin les notes més altes.

b)  Fer les Proves de Competència Específica PCE - UNED

La nota d’accés és la que ve donada a l’acreditació de UNEDassis. Aquesta nota es calcula de la següent manera: 
QB (qualificació del batxillerat) = 0,2 * NMB + 4 punts. Aquesta qualificació serà entre 5 i 6 punts
Càlcul de la nota d’accés:
(0,2* NMB + 4) + 0,1*M1 + 0,1*M2 + 0,1*M3 + 0,1*M4
M1-M4= Qualificació obtinguda en cada PCE. Mínim 5 punts.
La nota d’accés serà fins a 10 punts.
Per accedir a les universitats catalanes, l’estudiant ha d’haver superat (5 punts o més), obligatoriament  les proves de competències específiques (PCE) de la UNEDasiss de les següents matèries (fase general/obligatòria):

 - Tres matèries troncals: Història d’Espanya, Llengua Espanyola i Literatura, i idioma (Anglès o Francès).

- Una matèria troncal de modalitat: a triar entre Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Llatí i Fonaments de les Arts.

Si vol pujar la qualificació fins a 4 punts, ha d’examinar-se de matèries de la  Fase específica de la PAU a qualsevol universitat espanyola. Les PCE no serveixen com a matèries de ponderació.


No es tindrà en compte cap matèria cursades al batxillerat de procedència encara que estiguin especificades a l’acreditació UNEDassis.

c)  Sense cap prova d'accés / o bé si no ha superat 2 matèries com a mínim de les PCE

La nota d’accés és la qualificació que consta a l'homologació del títol de batxillerat.
En aquest últim supòsit, seran els últims a l'ordre d’assignació de places en la convocatòria de preinscripció de setembre.

3. Tramitar la preinscripció universitària

Amb l'homologació i les PAU aprovades, cal tramitar la preinscripció a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat.

Els estudiants amb estudis universitaris iniciats a l’estranger que vulguin continuar al TecnoCampus els mateixos estudis que han iniciat (o similars)  han de sol·licitar a través del PIE (Punt d’Informació a l’Estudiant) del TecnoCampus per tramitar la convalidació parcial d’assignatures. En el següent enllaç es pot ampliar la informació d'aquest procediment d'accés amb estudis iniciats

En cas que es convalidin 30 o més crèdits, el centre pot autoritzar directament la matrícula.
Si es convaliden menys de 30 crèdits (entre 1 i 29), l’estudiant ha de formalitzar la sol·licitud de preinscripció universitària tenint en compte que només pot sol·licitar el centre d’estudis i el grau que li ha reconegut la convalidació i se li assignarà una qualificació d’accés de 5,000. Ha de presentar la resolució de la convalidació emesa pel centre universitari.

Aquests estudiants han d’homologar el títol universitari dels estudis cursats a l’estranger presentant tota la documentació necessària al Ministeri d’Educació o a la Delegació del Govern a Catalunya (Barcelona).

El SARU (Servei d’Acompanyament al Reconeixement Universitari) també informa i assessora sobre la tramitació del reconeixement de les titulacions estrangeres. 

Per a més informació es pot consultar l’enllaç següent: http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/saru