Accés per a majors de 40 anys

Informació general 

Podran accedir a la universitat les persones més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral o professional relacionada amb un ensenyament de grau i que no disposin de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés.
L'accés mitjançant l'acreditació d'experiència laboral està pensat per a les persones que no tenen un títol que les habiliti per accedir a la universitat però que, atesa la seva trajectòria professional, han estat treballant en contacte directe amb un camp d'estudi.
 
Cal tenir en compte que cada estudi universitari decideix si ofereix la possibilitat d'accés per aquesta via. Tot i això, els més grans de 40 anys que ho vulguin també poden accedir a la universitat cursant la prova per a més grans de 25 anys.

Requisits

Requisits per poder optar a les places reservades per a persones amb experiència laboral i professional respecte d'uns ensenyaments universitaris concrets són:

 

- Tenir 40 anys o més en l'any en què se sol·licita l'accés a la universitat.
- No posseir cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies.
- Acreditar experiència laboral o professional en relació amb l’ensenyament universitari de grau per al qual se sol·licita l’accés.

Procès d'admissió

L' accés per a més grans de 40 anys s'estructura en dues fases:
 
1. Fase de valoració de l'experiència acreditada: sobre la base de la informació i la documentació que presentis en formalitzar la matrícula.
 
2. Fase d'entrevista personal: la universitat informarà de la data i l'hora de l'entrevista personal pels canals que consideri oportuns (web, tauler d'anuncis...).
 
En cas que la universitat hagi establert criteris de valoració propis per a cadascuna de les fases, cal consultar-los al web de cada universitat.
 
Calendari Convocatòries i preinscripció 

Els candidats hauran de formalitzar la matrícula a través d'Internet, al portal d'accés a la universitat, a l'apartat de Preinscripció universitària. Hauran d'indicar l'ensenyament de grau al qual volen accedir. Només es podrà demanar un únic centre d'estudi i grau.

Per a aquesta via d'accés, es tenen reservades un 1% de les places de cada titulació de grau.

 

Consulta tota la informació de l'Accés per a majors de 40 anys en el següent enllaç

 

Curs acadèmic 2018/2019: Descarrega't el calendari del procés i l'oferta de places del Tecnocampus

 

Publicació valoració de la 1a FASE: Experiència acreditada

 

Escola Superior de Ciències de la Salut: Grau en Infermeria: Resolució
 
Escola Superior Politècnica: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica: Resolució
 
Publicació valoració de la 2a FASE: Entrevista
 
 
Escola Superior de Ciències de la Salut:Grau en Infermeria: Resolució
 
Escola Superior Politècnica: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica: Resolució