Accés per a majors de 40 anys

Informació general 

Podran accedir a la universitat les persones més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral o professional relacionada amb un ensenyament de grau i que no disposin de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés.
L'accés mitjançant l'acreditació d'experiència laboral està pensat per a les persones que no tenen un títol que les habiliti per accedir a la universitat però que, atesa la seva trajectòria professional, han estat treballant en contacte directe amb un camp d'estudi.
 
Cal tenir en compte que cada estudi universitari decideix si ofereix la possibilitat d'accés per aquesta via. Tot i això, els més grans de 40 anys que ho vulguin també poden accedir a la universitat cursant la prova per a més grans de 25 anys.

Requisits

Requisits per poder optar a les places reservades per a persones amb experiència laboral i professional respecte d'uns ensenyaments universitaris concrets són:

 

- Tenir 40 anys o més en l'any en què se sol·licita l'accés a la universitat.
- No posseir cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies.
- Acreditar experiència laboral o professional en relació amb l’ensenyament universitari de grau per al qual se sol·licita l’accés.

Procès d'admissió

Dues fases:

Fase 1: Valoració de l'experiència acreditada, sobre la base de la informació i la documentació presentada pel candidat en formalitzar la matrícula. Aquesta fase serà eliminatòria i les persones que les superin podran presentar-se a l'entrevista personal.

La valoració dels mèrits s'ha de fer d'acord amb el barem següent:

a) Experiència laboral i professional
La Comissió de valoració, valorarà l'experiència aportada, sempre que es demostrin competències que tinguin equivalència en l'àmbit de l'estudi de grau escollit per l'estudiant: fins a un màxim de 6 punts.

En concret, es valorarà l'experiència adquirida i demostrable en ocupacions que es relacionin específicament amb l'estudi de grau sol·licitat per l'estudiant fins a un màxim de 0,05 punts per mes complet d'experiència professional.

L'experiència professional es considerarà acreditada si s'aporta contracte o nomenament amb funcions i certificació oficial de períodes de cotització al Règim de la Seguretat Social.

b) Formació
Es valorarà la formació acreditada: fins a un màxim de 2 punts.

Els cursos de formació i perfeccionament, el contingut dels quals estigui directament relacionat amb l'estudi de grau sol·licitat, amb una durada igual o superior a 15 hores, que hagin estat cursats per la persona interessada es valoraran d'acord amb el còmput 0,002 punts per hora.
Els cursos de formació i perfeccionament, el contingut dels quals no estigui directament relacionat amb la branca de coneixement de l'estudi de grau sol·licitat, amb una durada igual o superior de 15 hores, que hagin estat cursats per la persona interessada es valoraran d'acord amb el còmput 0,001 punts per hora.

c) Coneixement de llengües estrangeres
Es valoraran els coneixements de llengües estrangeres segons la seva rellevància per a la docència i l'aprenentatge en els ensenyaments de què es tracti, prèvia acreditació dels certificats que estableix aquest apartat: fins a un màxim d'1 punt.

- Curs de nivell intermedi corresponent al nivell B1 Llindar del Marc Comú Europeu de Referència (MCER) o equivalent: 0,5 punts.
- Curs de suficiència corresponent al nivell C1.2 Domini funcional efectiu del Marc Comú Europeu de Referència (MCER) o equivalent: 1 punt.

Una vegada superada la fase de valoració dels mèrits i la documentació, i sempre i quan el candidat hagi obtingut una qualificació mínima de 5 punts, la Comissió d'avaluació convocarà al sol·licitant a la realització de l'entrevista.

Fase 2:  Entrevista personal. La universitat informarà de la data i l'hora de l'entrevista personal mitjançant aquest mateix apartat de la web.
L'entrevista tindrà per objectiu determinar la maduresa i la idoneïtat de la persona per seguir amb èxit l'estudi de grau sol·licitat. Aquesta fase tindrà una valoració d'Apte o No Apte. Els candidats que obtinguin una qualificació de No Apte a la fase de l'entrevista personal no hauran superat aquest procés d'accés.

Per als candidats que hagin obtingut una qualificació d'Apte, la qualificació final vindrà determinada per la suma de les qualificacions de la fase 1, que s'utilitzarà també per a l'assignació de places corresponent.

Cal recordar que la superació del procés d'accés no adjudica plaça automàticament. Caldrà consultar l'assignació de places de preinscripció universitària al portal Accesnet.  
Si s’opta a un estudi amb Prova d'Aptitut Personal -PAP- caldrà realitzar la prova corresponent.

Calendari Convocatòries i preinscripció 

Els candidats hauran de formalitzar la matrícula a través d'Internet, al portal accesnet, a l'apartat de Preinscripció universitària. Hauran d'indicar l'ensenyament de grau al qual volen accedir. Només es podrà demanar un únic centre d'estudi i grau.

Per a aquesta via d'accés, es tenen reservades un 1 % de les places de cada titulació de grau.

Consulta el calendari de preinscripció i matrícula, la documentació a aportar en el següent enllaç

Curs acadèmic 2018/2019: Descarrega't el calendari del procés i l'oferta de places del Tecnocampus

 

Publicació valoració de la 1a FASE: Experiència acreditada

 

Escola Superior de Ciències de la Salut: Grau en Infermeria: Resolució
 
Escola Superior Politècnica: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica: Resolució
 
Publicació valoració de la 2a FASE: Entrevista
 
 
Escola Superior de Ciències de la Salut:Grau en Infermeria: Resolució
 
Escola Superior Politècnica: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica: Resolució