Ajuts i finançament catalans

Et presentem les principals convocatòries obertes d’ajuts de finançament autonòmiques per a start-ups i pimes catalanes. Si vols obtenir més informació, pots contactar amb Yolanda Fernàndez, responsable de finançament empresarial de TecnoCampus. Email: yfernandez@tecnocampus.cat

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ SUBVENCIONA A EMPRESES QUE CONTRACTIN PERSONES QUE ESTIGUIN A L’ATUR

El Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) ofereix una nova línia de subvencions a les empreses per afavorir la inserció laboral de persones en situació d’atur empadronades a la ciutat de Mataró.

L’import de la subvenció anirà en funció de la durada del contracte des de 1.500 € per 3 mesos fins a 4.246 € per 6 mesos (per contractes a jornada completa).

Es pot acollir qualsevol empresa que contracti una persona que es trobi en situació d’atur i compleixi els requisits marcats en les bases. La contractació ha de ser mínim de 3 ó 6 mesos (segons data inici de contracte) i amb una jornada mínima del 50%.

Els contractes poden formalitzar-se fins l’1 de juliol de 2018 o fins que s’esgoti el pressupost.

Més informació.

 

INNOTEC: Cofinancem el teu projecte d’R+D+I

No deixis cap projecte innovador al calaix!

Aquell nou material adhesiu amb què volies fer el teu producte més sostenible...

El nou sistema d’envasat que tenies al cap per agilitzar la producció...

Les millores en la gestió de la teva base de dades que multiplicarien l’èxit de la teva empresa...

INNOTECés el nou servei d'ACCIÓ que t'ajudarà a fer-ho possible. Si tens un projecte d'R+D+i d’entre 25.000 i 150.000 euros, els ajuts INNOTEC et poden subvencionar fins a un 70% del seu cost.

La convocatòria estarà oberta del 9 de juny fins al 9 d'agost del 2018. Sol·licita el teu ajut INNOTEC!

Si encara tens dubtes, posa't en contacte amb nosaltres per conèixer-ne més detalls i no et perdis lasessió informativa del proper 14 de juny!

 

PROGRAMA “30PLUS 2017”: SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES

L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de  persones en situació d’atur de 30 anys o  més, preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu, proporcionant-los, entre d’altres, recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Aquest programa beneficia a ambdues parts, al treballador per una banda i a les empreses pel que fa a poder disposar de personal subvencionat durant 6 mesos.

JORNADA LABORAL:

Temps complert o temps parcial (no inferior al 50% de la jornada ordinària)

CONTRACTACIÓ: Mínim 6 mesos

Les persones contractades rebran el salari corresponent al contracte realitzat, en base al que estableixi el conveni de sector o d'empresa d'aplicació o, en absència de conveni, la retribució salarial legalment establerta, en la part proporcional que correspongui. En el supòsit que el salari a percebre per la persona contractada sigui superior a la subvenció atorgada (SMI), l'entitat contractant li abonarà la diferència.

FORMACIÓ:Mínim 60 hrs - màxim 150 hrs (durant el contracte laboral)

Aquesta actuació preveu afavorir la inserció de la persona participant desocupada en el mercat de treball, facilitar l'aprenentatge i l'adquisició de competències professionals en un entorn real de treball. La persona haurà de ser contractada amb una durada mínima de 6 mesos mitjançant qualsevol modalitat contractual que, d'acord amb la normativa laboral vigent, s'ajusti a les condicions del programa. La jornada laboral podrà ser a temps complet o a temps parcial, no inferior al 50% de la jornada ordinària de l'entitat contractant.

LA SUBVENCIÓ: Correspondrà a la quantia equivalent al salari mínim interprofessional (SMI) vigent l’any pels mesos de durada del contracte fins a un màxim de 9 mesos. 

A la convocatòria per l’any 2017, el SMI serà de 707,70 €. Aquesta quantia correspondrà a una jornada completa i, en el cas de contractes a temps parcial, se subvencionarà la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista.

En el moment de subscriure el corresponent contracte s’haurà de preveure la seva durada total i no seran subvencionables les seves pròrrogues.

La FAGEM assessorarà a les empreses en tot moment durant el projecte i signarà un conveni  amb les empreses interessades, com a entitat promotora del programa, on es manifesta la voluntat de l’empresa de participar en el programa “30 PLUS”, mitjançant la contractació de persones participants.

 

ICF Comerç

Préstecs o lísings per a emprenedors, autònoms, microempreses i pimes del sector comerç, artesania, moda i serveis relacionats.

L’ICF aporta els fons. Banc Sabadell i Caixa Bank comercialitzen els préstecs (i avaluen la viabilitat financera del projecte). L’ICF coordina l’oferta de finançament entre les entitats financeres, el Departament d’Empresa i Coneixement i els beneficiaris.

Per facilitar l’obtenció del finançament, les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 70% del capital pendent per part del Departament d’Empresa i Coneixement.

Condicions financeres

Import:per autònoms mínim de 15.000€ i per pimes mínim de 25.000€. Import màxim de 100.000€ per sol·licitant.

Termini:5 anys, amb 1 de carència inclòs.

Interès:Euríbor a 6 mesos més un diferencial de fins al 3,70%.

Comissió:per amortització anticipada de fins a l’1%.

Garanties:a determinar per l’entitat financera col·laboradora (CaixaBank i Banc Sabadell), en funció del projecte.

Sol·licitud

  1. Demana el teu préstec “ICF Comerç”.
  2. Un cop complimentada i enviada la sol·licitud, rebràs un correu amb les indicacions a seguir.

La data límit per formalitzar operacions amb les entitats financeres és el 20/12/2018 (o fins exhaurir els fons).

 

ICF Eurocrèdit

Préstecs per a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu 2014-2020, que té l’objectiu d’invertir en creixement i ocupació.

Condicions financeres

Préstecs a curt termini

Import: de 100.000€ a 2.000.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.

Termini: de 2 a 5 anys, amb fins 1 any de carència inclòs.

Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’1%.

Comissions: d’obertura del 0,50% del nominal del préstec.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

 

Préstecs a llarg termini

Import: de 150.000€ a 2.500.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.

Termini: de 2 a 15 anys, amb fins 2 anys de carència inclosos.

Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’1%.

Comissions: d’obertura del 0,50% del nominal del préstec.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

 

Línia de préstecs participatius de co-inversió entre start-ups i empreses.

Tan si ets una start-up innovadora com una empresa que treballa en dinàmiques d’innovació oberta amb voluntat i capacitat d’invertir, aquesta línia de finançament és per a tu.

Amb aquesta eina, les start-ups obtenen recursos per desenvolupar el seu model de negoci i, al mateix temps, la companyia inversora pot innovar de manera disruptiva a través de l’empresa emergent.

La línia de finançament és mitjançant préstecs participatius atorgats per l'IFEM (ICF), i compten amb un ajut en forma de garantia per part del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat. L’import del préstec pot ser d’entre 50.000 euros i 200.000 euros, i va destinat a les start-ups que rebin una inversió del mateix import per part d’una empresa consolidada.

Inscripcions fins el 27 de desembre del 2019.

Més informació.

 

Ajuts INNOTEC

els ajuts INNOTECet cofinancen el teu projecte d’R+D+i. sol·licita l’ajut que pot cofinançar-te fins al 70 % del seu cost.

Convocatòria oberta del 9 de juny al 9 d’agost del 2018.

Més informació

Nuclis d’R+D empresarial

Nuclis d’R+D empresarial. Subvencions a fons perdut per desenvolupar un projecte durant dos anys i mig. Es poden desenvolupar en solitari, de manera consorciadao fins i tot amb socisinternacionalsgràcies als acords de cooperació tecnològica que ACCIÓ ha signat els darrers anys amb Alemanya, Xile o Israel. A més, des d’ACCIÓ també t’ajuden a trobar aquests socis i a estructurar els teus projectes.

Termini de sol·licitud fins al 6 de setembre del 2018.

 

TECNIOspring Plus

TECNIOspring Plust’ofereix un ajut del 100 % per a la contractació de personal d’R+D qualificat durant dos anys. Un investigador d’alt nivell per desenvolupar un projecte de recerca aplicada a cost zero.

Convocatòria oberta del 2 de juny al 2 d’agost.

 

Ajuts per empreses de comerç i moda

Les línies d’ajuda són les següents:

Línia 2: Participació en fires.
Línia 3: Transformació digital.
Línia 4: Implantació de comerços.
Línia 5: Internacionalització de la moda.

Per poder optar a aquests ajuts, caldrà estar donat d’alta al 2018.

Si t’interessa, pots consultar més informació sobre les subvencionsi sobre la resolucióde la convocatòria.

Els tràmits per sol·licitar els diferents ajuts.