Ajuts i finançament catalans

Programa “La Caixa” Feina Jove

Ofereixen un ajut directe a totes les empreses que contractin persones joves inscrites en el Sistema de Garantia Juvenil i, d’aquesta manera, contribueixin a reduir l’atur. Disposen de dos tipus d’ajut segons el contracte:

1. Contracte indefinit a temps complert amb un període mínim de permanència de 6 mesos- L’import màxim de l’ajut serà de 9.600€/12 mesos.

2. Contracte de durada determinada (temporal) a temps complert amb un període mínim de permanència de 6 mesos. L’import màxim de l’ajuda és de 4.200€/6 mesos.

En el cas de treballadors amb discapacitat severa, es podran sol·licitar ajuts per a contractes a temps parcial (mínim, 50% de la jornada completa). En aquests casos, l’import dels ajuts és del 50% del que correspondria segons el tipus de contracte.

Com es pot accedir als ajuts?

Les sol·licituds s’han de presentar en els terminis previstos, i amb la documentació que es demana, per via electrònica al portal web “la Caixa” Feina Jove de la Fundació Bancària “la Caixa”.

Qui els pot sol·licitar?

Empreses, incloent-hi els empresaris autònoms, associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre domiciliats al territori espanyol. Es poden demanar ajuts per un màxim de 10 joves per entitat o empresa (és a dir, per CIF).


Qui són els entitats destinataris finals?

Es poden beneficiar d’aquest programa tots els joves que compleixin els requisits següents:

1. Estar inscrits i complir els requisits del Sistema Nacional de Garantia Juvenil de manera prèvia a la formalització del contracte.

2. Tenir entre 16 i 29 anys (inclusivament) en el moment de la formalització del contracte.

3. No haver treballat en el dia natural anterior al dia d’inici del contracte objecte de subvenció. Aquest requisit no es pot aplicar als joves que es trobin dins del període de quatre mesos des de la data d’inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil en el moment de formalització del contracte. 

Beneficis d’una ajuda de fins a 9.600€.
Convocatòria oberta fins el 15 de març de 2022.
Consulta les bases del programa.

 

 


Convocatòria oberta Premi Emprenedoria 2019 fundació caixa d’enginyers

La Fundació Caixa d'Enginyers llança aquest any la setena edició del Premi Emprenedoria per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

L'objectiu és premiar el talent i l'excel·lència professional de les empreses que emergeixen actualment a la nostra societat amb la finalitat de potenciar el seu negoci i així beneficiar-ne el desenvolupament.

· Premis: Es premia un projecte seleccionat pel jurat, d'entre aquells que han presentat candidatura, amb 15.000 € subjectes a retenció i liquidats en un compte de Caixa d'Enginyers.

· Qui es pot presentar?
Qualsevol empresa espanyola constituïda legalment el 2018 o qualsevol empresa espanyola constituïda amb anterioritat i que demostri una activitat empresarial rellevant a partir de 2018 (a nivell de facturació, equip, estratègia, etc.).

· Com presento el meu projecte?
Registra't i Omple en el següent formulari online seleccionant "Premi Emprenedoria 2019/ Fundació Caixa d'Enginyers".

Recorda que pots adjuntar un link al teu vídeo de presentació!

Pel fet de presentar candidatura al Premi Emprenedoria 2019 Fundació Caixa d'Enginyers, acceptes les seves bases que estan a continuació.

· Fins quan pots presentar el teu projecte?
La data límit de presentació de projectes és el 31 de juliol de 2019. (La organització es reserva el dret d'ampliar el termini)

· Quan es lliura el premi al guanyador?
El lliurament del premi, que es liquidarà en un compte de Caixa d'Enginyers, es farà en un acte oficial de la Fundació Caixa d'Enginyers.

Bases del Premi Emprenedoria 2019 Fundació Caixa d'Enginyers.

Contacte per dubtes o consultes: fundacion@caja-ingenieros.es sota l'assumpte "Premi Emprenedoria 2019".

 

 

 

 

 

 

ICF Eurocrèdit

Préstecs per a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu 2014-2020, que té l’objectiu d’invertir en creixement i ocupació.

 

Condicions financeres:

· Préstecs a curt termini

Import: de 100.000€ a 2.000.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.
Termini: de 2 a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’1%.
Comissions: d’obertura del 0,50% del nominal del préstec.
Garanties: a determinar en funció del projecte.


· Préstecs a llarg termini

Import: de 150.000€ a 2.500.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.
Termini: de 2 a 15 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.
Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’1%.
Comissions: d’obertura del 0,50% del nominal del préstec.
Garanties: a determinar en funció del projecte.

Més informació.

ICF-Avalis (per a pimes i autònoms)

Préstec amb aval per a les pimes catalanes i autònoms que realitzin inversions o per a necessitats de circulant. L’ICF realitza el préstec i Avalis de Catalunya atorga l’aval.

Condicions financeres

Import: entre 25.000€ i 250.000€.

Termini:

   Per circulant, fins a 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any inclòs.

   Per a inversió, fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys inclosos.

Tipus d'interès:

   EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 3,10% per imports superiors a 100.000€.

   EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3,45% per imports inferiors a 100.000€.

Per part d’ICF, EURIBOR a 12 mesos + 1,50% (liquidacions mensuals); per part d’Avalis, comissió de risc anual anticipada d’entre l'1,60% i l'1,95%.

Comissions: sense comissió d'obertura i d'estudi; per cancel·lació anticipada, del 0,25% per entitat.

Garanties: Aval d'Avalis de Catalunya pel 100% del capital més 90 dies d'interessos ordinaris.

Més informació

 

Préstecs participatius IFEM. Emprenedoria corporativa

Finançament juntament amb inversors corporatius en forma de préstec participatiu per a l’impuls de l’emprenedoria corporativa.

L’ICF gestiona el finançament per a l’emprenedoria corporativa a través d’IFEM.

L’objecte del finançament és el desenvolupament del pla de negoci de les petites empreses participants en projectes d’emprenedoria corporativa. Es finançaran les despeses associades al desenvolupament del pla de negoci objecte de la sol·licitud. S’entén com a projecte d’emprenedoria corporativa aquell en el qual un inversor corporatiu entra en el capital d’una petita empresa per desenvolupar un pla de negoci que dona resposta a una necessitat d’innovació i/o creixement de l’inversor corporatiu.

Condicions financeres

Import: amb caràcter general, entre 50.000€ i 200.000 € per projecte, subjecte a la inversió en forma de capital per part dels inversors privats.

Finalitat: finançament del pla de negoci que es faci constar com a objecte de la seva sol·licitud.

Termini: fins a 5 anys.

Amortització: única al venciment.

Interès fix: el màxim entre el 4% i el tipus que resultaria d’aplicar la Comunicació de la Comissió Europea relativa a la revisió del mètode de fixació del tipus de referència i actualització (DOUE C 14, de 19.1.08). Les liquidacions seran trimestrals.

Interès variable: es determinarà en funció de l’evolució del pla de negoci (fins a un màxim del 15% inclòs el fix).

Comissions: de gestió del 0,5%.

Les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del departament d’Empresa i Coneixement.

Més informació