Ajuts i finançament catalans

Programa “La Caixa” Feina Jove

Ofereixen un ajut directe a totes les empreses que contractin persones joves inscrites en el Sistema de Garantia Juvenil i, d’aquesta manera, contribueixin a reduir l’atur. Disposen de dos tipus d’ajut segons el contracte:

1. Contracte indefinit a temps complert amb un període mínim de permanència de 6 mesos- L’import màxim de l’ajut serà de 9.600€/12 mesos.

2. Contracte de durada determinada (temporal) a temps complert amb un període mínim de permanència de 6 mesos. L’import màxim de l’ajuda és de 4.200€/6 mesos.

En el cas de treballadors amb discapacitat severa, es podran sol·licitar ajuts per a contractes a temps parcial (mínim, 50% de la jornada completa). En aquests casos, l’import dels ajuts és del 50% del que correspondria segons el tipus de contracte.


Com es pot accedir als ajuts?

Les sol·licituds s’han de presentar en els terminis previstos, i amb la documentació que es demana, per via electrònica al portal web “la Caixa” Feina Jove de la Fundació Bancària “la Caixa”.

 

Qui els pot sol·licitar?

Empreses, incloent-hi els empresaris autònoms, associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre domiciliats al territori espanyol. Es poden demanar ajuts per un màxim de 10 joves per entitat o empresa (és a dir, per CIF).

 

Qui són els entitats destinataris finals?

Es poden beneficiar d’aquest programa tots els joves que compleixin els requisits següents:

1. Estar inscrits i complir els requisits del Sistema Nacional de Garantia Juvenil de manera prèvia a la formalització del contracte.

2. Tenir entre 16 i 29 anys (inclusivament) en el moment de la formalització del contracte.

3. No haver treballat en el dia natural anterior al dia d’inici del contracte objecte de subvenció. Aquest requisit no es pot aplicar als joves que es trobin dins del període de quatre mesos des de la data d’inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil en el moment de formalització del contracte. 


Beneficis d’una ajuda de fins a 9.600€.
Convocatòria oberta fins el 15 de març de 2022.
Consulta les bases del programa.

 

Programa “30PLUS”: Subvenció per a la contractació de persones aturades

L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de  persones en situació d’atur de 30 anys o  més, preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu, proporcionant-los, entre d’altres, recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Aquest programa beneficia a ambdues parts, al treballador per una banda i a les empreses pel que fa a poder disposar de personal subvencionat durant 6 mesos.

JORNADA LABORAL:

Temps complet o temps parcial (no inferior al 50% de la jornada ordinària)

CONTRACTACIÓ: Mínim 6 mesos

Les persones contractades rebran el salari corresponent al contracte realitzat, en base al que estableixi el conveni de sector o d'empresa d'aplicació o, en absència de conveni, la retribució salarial legalment establerta, en la part proporcional que correspongui. En el supòsit que el salari a percebre per la persona contractada sigui superior a la subvenció atorgada (SMI), l'entitat contractant li abonarà la diferència.

FORMACIÓ:Mínim 20 hrs - màxim 100 hrs (durant el contracte laboral)

Aquesta actuació preveu afavorir la inserció de la persona participant desocupada en el mercat de treball, facilitar l'aprenentatge i l'adquisició de competències professionals en un entorn real de treball. La persona haurà de ser contractada amb una durada mínima de 6 mesos mitjançant qualsevol modalitat contractual que, d'acord amb la normativa laboral vigent, s'ajusti a les condicions del programa. La jornada laboral podrà ser a temps complet o a temps parcial, no inferior al 50% de la jornada ordinària de l'entitat contractant.

LA SUBVENCIÓ: Correspondrà a la quantia equivalent al salari mínim interprofessional (SMI) vigent l’any pels mesos de durada del contracte fins a un màxim de 9 mesos. 

A la convocatòria per l’any 2018, el SMI serà de 858,55 €. Aquesta quantia correspondrà a una jornada completa i, en el cas de contractes a temps parcial, se subvencionarà la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista.

En el moment de subscriure el corresponent contracte s’haurà de preveure la seva durada total i no seran subvencionables les seves pròrrogues.

La FAGEM assessorarà a les empreses en tot moment durant el projecte i signarà un conveni  amb les empreses interessades, com a entitat promotora del programa, on es manifesta la voluntat de l’empresa de participar en el programa “30 PLUS”, mitjançant la contractació de persones participants.

El programa finalitza el 31 de març de 2019.

Més informació.

 

ICF Eurocrèdit

Préstecs per a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu 2014-2020, que té l’objectiu d’invertir en creixement i ocupació.


Condicions financeres:

· Préstecs a curt termini

Import: de 100.000€ a 2.000.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.
Termini: de 2 a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’1%.
Comissions: d’obertura del 0,50% del nominal del préstec.
Garanties: a determinar en funció del projecte.

· Préstecs a llarg termini

Import: de 150.000€ a 2.500.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.
Termini: de 2 a 15 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.
Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’1%.
Comissions: d’obertura del 0,50% del nominal del préstec.
Garanties: a determinar en funció del projecte.

Per més informació.

 

Nova convocatòria de les ajudes Cervera

Aquesta ajuda tracta de finançar projectes individuals d’I+D desenvolupats per empreses que col·laboren amb Centres Tecnològics de l’àmbit estatal en les tecnologies prioritàries Cervera.

Beneficiaris:PIMES i empreses de mitjana capitalització.

L’ajuda pública consisteix en:
- Préstec del 85% de la inversió.
- Subvenció del 33% del préstec.
- Amortitzable a 10 anys (3 de carència).
- Tipus d’interès = 0%.
- Anticipi del 35% de l’ajuda amb límit de 250000€, sense exigència de garanties addicionals.

Es finança la despesa en:
- Personal
- Aparells, equips i instrumentació
- Material fungible

- Subcontractació
- Altres despeses
- Costos indirectes

Termini d’execució:Entre 12 i 36 mesos.

La data límit per l’enviament de la sol·licitud:Obert tot l’any.


Si vols més informació sobre la convocatòria, consulta el següent enllaç.