Finalitat:

L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure la incorporació d’estudiantat al Màster Universitari de Cronicitat i Dependència i postgraus impartits per l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus Mataró‐Maresme (TecnoCampus) mitjançant una beca pròpia destinada al finançament de la matrícula del curs 2016/17.

Entitat convocant

Convoca el TecnoCampus amb l’esponsarització de l’entitat FecunMed.

Qui ho pot sol·licitar 

Poden sol∙licitar aquesta beca estudiants del Màster en Cronicitat i Dependència o d’algun dels

postgraus impartits per l’ESCST.

Documentació que cal aportar

- Imprès normalitzat de sol∙licitud de la beca: model de sol·licitud de les bases.

‐ Imprès de matrícula

‐ Documentació per tal de valorar altres aspectes (certificat de vida laboral, acreditació del nivel d’anglès).

La comissió podrà sol∙licitar a l’interessat documentació addicional si es considera que la que s’aporta no acredita suficientment allò que es vol fer constar.

Termini sol·licitud convocatòria

Data màxima sol∙licitud: 14 de octubre de 2016. AMPLIACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA per la beca de Postgraus: 14 de desembre de 2016

Estat convocatòria

Convocatòria 2016-17: Resolta

On adreçar-se

La sol∙licitud de la beca, juntament amb la documentació requerida, es presentarà al Punt d’Atenció a l’Estudiant (PIE), adreçada al Director General de la Fundació TecnoCampus.

Com pots consultar l’estat de la teva beca

Comunicació de la resolució als estudiants via web.

Consulta la resolució:

Màster: en el següent enllaç

Postgraus: en el següent enllaç

Temps de resposta

 Data comunicació resolució : 26 d’octubre de 2016

Normativa i documentació de referència

Consulta les bases de la convocatòria 2016-17