Beques (convocatòria tancada)

Beques Santander - Estudiants ESCSE 2016

 

Beques Santander de Pràctiques a PIMEs 2016
Amb l'objectiu de promoure la realització de pràctiques professionals en petites i mitjanes empreses entre els estudiants universitaris, facilitant la seva posterior inserció laboral, la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles), CEPYME (Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa) i el Banc Santander, han subscrit un conveni de col•laboració establint les bases per optar a les beques durant el curs 2015/2016.

D'aquestes beques, 4 les gestiona Tecnocampus per als alumnes de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa.
 


Requisits de participació
 

 • Estar matriculat a Tecnocampus durant el curs 2015-2016.
 • Reunir els requisits per poder realitzar pràctiques curriculars (Superats el 50% dels ECTS total de la carrera)
 • No haver participat amb anterioritat com alumne receptor de beca en anteriors convocatòries del programa.
 • No mantenir relació contractual amb l'empresa on es realitzarà la pràctica, ni haver realitzat, o estar realitzant, pràctiques en la mateixa durant el curs 2015-2016.


Procés d'inscripció
 

 1. Registrar-se a la web www.becas-santander.com (*En la fase d'inscripció no cal omplir l'apartat "Els teus documents"): fins el 31 de gener del 2016.
 2. Consultar la cartellera de pràctiques de Borsa de Talent i inscriure's en les ofertes "Santander16", abans del 10 de febrer. Les empreses participants contactaran directament amb els candidats que considerin més idonis per a l'oferta.


Període d'inscripció

Fins al 31 de Gener del 2016


Període de realització de la pràctica

Entre l'1 de març i el 31 d'agost del 2016. Els convenis de pràctiques en el marc d'aquest programa seran sempre per mesos naturals, és a dir, començant el primer dia del mes i finalitzant el darrer dia del mes.


Adjudicació de les beques


Les beques s'adjudicaran per estricte ordre d'arribada de la proposta de conveni.

L'empresa ha de presentar la proposta de conveni abans del 10 de febrer, sempre i quan tant aquesta com el candidat seleccionat acompleixin els requisits de participació i la normativa de pràctiques acadèmiques de l’ESCSET.
Una vegada s'hagin adjudicat les Beques i en un termini de 5 dies cal que els candidats seleccionats enviïn al Servei de Carreres Professionals la següent documentació escanejada:
    - DNI
    - Compte corrent Banc Santander / OpenBank
    - Document Seguretat Social


Període de realització de la pràctica

Entre l'1 de març i el 31 d'agost del 2015. Els convenis de pràctiques en el marc d'aquest programa seran sempre per mesos naturals, és a dir, començant el primer dia del mes i finalitzant el darrer dia del mes.


Jornada, durada i import de la beca

 

 •            Jornada completa (3 mesos, 8 hores diàries): 600€/mes bruts
 •            Mitja jornada (6 mesos, 4 hores diàries): 300€/mes bruts
   

Els estudiants beneficiaris de la beca hauran d'obrir un compte corrent al Banc Santander o Openbank. La UPF, actuant com a intermediària, ingressarà l'ajut econòmic als estudiants becats en el compte corrent del Banc Santander o Openbank que faciliti l'estudiant, una vegada descomptats els imports corresponents a l'IRPF i la cotització a la Seguretat Social.

IMPORTANT: L'abonament de les beques es farà de la següent manera:

 

 • Modalitat 3 mesos a jornada completa: un sol pagament sempre i quan s'hagi complert el 100% del període de pràctiques establert al conveni.
 • Modalitat 6 mesos a mitja jornada: dos pagaments, 1 cada 3 mesos. El primer pagament es percebrà superats els tres primers mesos, i el segon pagament finalitzats els 3 mesos següents establerts per conveni. Caldrà doncs, realitzar el 100% de tots dos períodes per rebre la totalitat del import de la beca. 

L'estudiant únicament podrà finalitzar les pràctiques de manera anticipada sempre i quan ho comuniqui amb 15 dies d'antel•lació i la data de rescissió sigui l'últim dia laboral del mes. Es percebrà l'import corresponent de la beca si ha finalitzat el mes de la pràctica, i sempre i quan el Banc Santander hagi transferit els fons necessaris a la Universitat.
 

BASES DE LA BECA

 

Més informació a Servei de Carreres Professionals borsatalent@tecnocampus.cat