Beques Santander de Pràctiques a PIMEs 2017
Amb l'objectiu de promoure la realització de pràctiques professionals en petites i mitjanes empreses entre els estudiants universitaris, facilitant la seva posterior inserció laboral, la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles), CEPYME (Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa) i el Banc Santander, han subscrit un conveni de col•laboració establint les bases per optar a les beques durant el curs 2015/2016.

D'aquestes beques, 4 les gestiona Tecnocampus per als alumnes de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa.
 
Requisits de participació

 Estar matriculat a Tecnocampus durant el curs 2016-2017.

·        Reunir els requisits per poder realitzar pràctiques curriculars (Superats el 50% dels ECTS total de la carrera)

·        No haver participat amb anterioritat com alumne receptor de beca en anteriors convocatòries del programa.

·        No mantenir relació contractual amb l'empresa on es realitzarà la pràctica, ni haver realitzat, o estar realitzant, pràctiques en la mateixa durant el curs 2016-2017.


Procés d'inscripció

 Registrar-se a www.becas-santander.com (fins el 23 d'abril del 2017)

Accedir a Borsa de Talent i consultar la cartellera de pràctiques de Borsa de Talent i inscriure's en les ofertes "Beques Santander 2017", abans del 23 d’abril. Les empreses participants contactaran directament amb els candidats que considerin més idonis per a l'oferta.


Període d'inscripció

Fins al 23 d’abril del 2017

Període de realització de la pràctica

3 mesos entre el 2 de maig de 2017 i el 31 d'agost del 2017. Els convenis de pràctiques en el marc d'aquest programa seran sempre per mesos naturals, és a dir, començant el primer dia del mes i finalitzant el darrer dia del mes. 


Adjudicació de les beques

Les beques s'adjudicaran per estricte ordre d'arribada de la proposta de conveni.

L'empresa ha de presentar la proposta de conveni abans del 23 d’abril, sempre i quan tant aquesta com el candidat seleccionat acompleixin els requisits de participació i la normativa de pràctiques acadèmiques de l’ESCSET.


Una vegada s'hagin adjudicat les Beques i en un termini de 5 dies cal que els candidats seleccionats enviïn al Servei de Carreres Professionals la següent documentació escanejada:

    - DNI
    - Compte corrent Banc Santander / OpenBank
    - Document Seguretat Social

Període de realització de la pràctica

Entre l'1 de març i el 31 d'agost del 2015. Els convenis de pràctiques en el marc d'aquest programa seran sempre per mesos naturals, és a dir, començant el primer dia del mes i finalitzant el darrer dia del mes.

Jornada, durada i import de la beca
 
Mitja jornada (3 mesos a 4 hores diàries): 300 euros/mes bruts

 

Els estudiants beneficiaris de la beca hauran d'obrir un compte corrent al Banc Santander o Openbank. La UPF, actuant com a intermediària, ingressarà l'ajut econòmic als estudiants becats en el compte corrent del Banc Santander o Openbank que faciliti l'estudiant, una vegada descomptats els imports corresponents a l'IRPF i la cotització a la Seguretat Social.

L'estudiant únicament podrà finalitzar les pràctiques de manera anticipada sempre i quan ho comuniqui amb 15 dies d’antelació i la data de rescissió sigui l'últim dia laboral del mes. Es percebrà l'import corresponent de la beca si ha finalitzat el mes de la pràctica, i sempre i quan el Banc Santander hagi transferit els fons necessaris a la Universitat.
 

BASES DE LA BECA

 

Més informació a Servei de Carreres Professionals borsatalent@tecnocampus.cat