A continuació et facilitem les dades del cost de la matrícula de primer curs de cada estudi, d'acord amb els crèdits que matriculis per al curs 2018-19. 

 

  • Bonificacions: Consulta les possibles bonificacions a la nostra web.
  • Formes de pagament: Consulta les formes de pagament de la matrícula en el següent enllaç.
  • Preus per crèdit i taxes serveis administratius: Consulta les taxes dels serveis administratius dels estudis de Grau del Tecnocampus curs 18/19 al següent enllaç
 
Renuncia a la matrícula: Es pot consultar informació important sobre l'anul·lació de matrícula en el següent enllaç
 
IMPORTANT:
 
El fet de no realitzar els pagaments de la matrícula en els terminis corresponents donarà lloc a la suspensió temporal dels drets, i en el seu cas, podrà donar lloc a la nul·litat de matrícula, sense dret a la devolució.
Aquesta suspensió dels drets o posterior anul·lació no comporta, però, la baixa a la Universitat, per la qual cosa en cas que vulgui reprendre els estudis, hauríeu de fer efectius els imports deguts a la Universitat i / o aportar la documentació d'accés pendent de lliurament, i seria d'aplicació el règim de permanència (serien comptabilitzades les convocatòries corresponents). Tota petició de trasllat o d'un altre tràmit amb la Universitat no podria ser atesa mentre no es regularizi la teva situació amb el pagament de l'import de la matrícula.