A continuació et facilitem les dades del cost de la matrícula de primer curs de cada estudi, d'acord amb els crèdits que matriculis per al curs 2016-17. 
  

ESTUDIS DE GRAU

Crèdits de 1r curs

Import de matrícula
(*)

Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació 60 4.835€

Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació, Docència en anglès

60

5.501€

Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE)

60

5.731€

Disseny i Producció de Videojocs

60

5.195€

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

60

4.992€

Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació

60

4.992€

Enginyeria Mecànica

60

4.992€

Infermeria

60

5.241€

Logística i Negocis Marítims

60

4.835€

Màrqueting i Comunitats Digitals

60

4.835€

Mitjans Audiovisuals

60

5.195€

Doble Titulació en Turisme i G.LL i Administració d'Empreses i GI

60

4.835€

Doble Grau en Fisioteràpia i en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 72 6.856€

Doble Titulació en Administració d'Empreses i GI i Màrqueting i CD

60

4.835€

     

Noves titulacions 2016-17

   

Grau en Fisioteràpia

60

5.241€

Grau Multidisciplinari en Tecnologia i Negocis

60 4992€

Doble Grau en Disseny i producció de videojocs-Enginyeria Informàtica          

70

6.045€


Consulta les possibles bonificacions al nostre web.

(*) Preus aproximats pendents de l'aprovació del Decret de la Generalitat que fixa els preus dels serveis acadèmics de les Universitats Públiques de Catalunya per al curs 2016-17)


Consulta les taxes dels serveis administratius dels estudis de Grau del TCM CURS16/17 al següent enllaç.

Anul·lació de matrícula: Les sol·licituds d’anul·lació de matrícula -total o parcial- que s’efectuïn per escrit abans de la data d’inici de curs seran resoltes favorablement i l’estudiant tindrà dret a que se li retorni la totalitat de l’import abonat excepte taxes.
Les sol·licituds que es presentin després d’aquesta data només seran resoltes favorablement si l’estudiant ha abonat un mínim de 600 euros i les taxes corresponents. Aquests imports no es retornaran a l’estudiant. Si la quantitat ja abonada sobrepassa aquest import, se li retornarà la diferència.
Fora d'aquests terminis, l'estudiant constarà com a matriculat i haurà d'abonar l'import total de la matrícula.


IMPORTANT:

El fet de no realitzar els pagaments de la matrícula en els terminis corresponents donarà lloc a la suspensió temporal dels drets, i en el seu cas, podrà donar lloc a l'anul·lació de matrícula, sense dret a cap reintegrament. 

Aquesta suspensió dels drets o posterior anul·lació no comporta, però, la teva baixa a la Universitat; per tant, en cas que volguessis reprendre els estudis, hauries de fer efectius els imports deguts a la Universitat i/o aportar la documentació d'accés pendent de lliurament, i et seria d'aplicació el règim de permanència (serien comptabilitzades les convocatòries corresponents). Qualsevol petició de trasllat o d'altre tràmit amb la Universitat no podria ser atès mentre no es regularitzés la teva situació amb el pagament de l'import de la matrícula.