SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

 

SEGUIMENT DE LA TITULACIÓ

Informe de seguiment curs 2016-2017

L'históric dels informes de seguiment es pot consultar en aquest enllaç

 

ACREDITACIÓ DE LA TITULACIÓ

Per a aquesta titulació encara no s'ha emés cap informe d'acreditació

 

Desenvolupament operatiu de l'ensenyament 

Accés als estudis 

Objectius de la titulació
Perfil d'ingrés
Perfil de sortida
Vies d'accés
Assignatures o proves especials que possibiliten la millora de la nota d'accés
Informació sobre preinscipció i admissió
Normativa de trasllats (accés més de 30 crédits)

Matrícula

Període i procediment de matriculació
Sessions d'acollida i de tutorització

Pla d'estudis

Denominació dels estudis
Títol en superar els estudis de Grau
Durada mínima dels estudis i crèdits ETCS
Estructura del pla d'estudis


Planificació operativa del curs                

 

Calendari acadèmic
Guia docent
Pla d'acció tutorial

       

Espais virtuals de comunicació
Biblioteca
Material recomanat a l'estudiant

Professorat

Professorat de la titulació
Perfil acadèmic
Informació de contacte

Pràctiques externes/professionals

Objectius
Normativa general
Definició sobre si son obligatòries o optatives
Assignatures a les quals van lligades les pràctiques
Avançament d'institucions on es poden fer les pràctiques

Programes de mobilitat

Objectius
Normativa general
Avançament d'institucions amb convenis signats

Treball Final de Grau

Normativa i marc general (enfocament, tipologia...)

 

Taula de dades i indicadors