PREUS I FORMES DE PAGAMENT


Pots consultar els preus de cadascun dels nostres graus al següent enllaç.

Pots consultar el preu per crèdit i les taxes que hauràs de sumar a la teva matrícula en el següent enllaç.

MODALITATS DE PAGAMENT:

MODALITAT A: Pagament del 100% en un únic termini:

El pagament s’ha de fer mitjançant abonaré que es pot fer efectiu durant els 30 dies següents a la matrícula, de la següent forma:

En oficines, caixes o banca electrònica de les entitats financeres col·laboradores (Banc de Sabadell, CaixaBank, BBVA i Bankia): Els abonarés vénen amb el codi de barres incorporat per a la lectura automàtica de les dades necessàries per a realitzar el pagament, en cas que el caixer no tingui lector de codi de barres, es poden teclejar directament els següents camps: nombre d'emissora, referència, Identificació i import de l'abonaré.

En cas de no ser client, CaixaBank i BBVA igualment et faciliten el pagament online.

 

MODALITAT B: Pagament mitjançant línia de crèdit amb interès “zero” de Banc Sabadell (CrediCompte Estudis Sabadell Consumer)  (Taxa per despeses de gestió del pagament finançat 75 €)

En què consisteix?

Modalitat de pagament en dotze mensualitats mitjançant línia de crèdit amb interès 0 (TIN 0%, TAE 0%), sense comissions i sense canviar de banc. Oberta per tots els anys de matricula a Tecnocampus.

Import mínim i màxim del finançament:

Per matricules d’import superior a 1.000 €, i amb un màxim de 8.000 €

Com es comunica l'elecció d'aquesta modalitat?

Cal comunicar a gestió acadèmica que t’aculls a aquesta modalitat de pagament en el moment de l'AUTOMATRÍCULA.

En període d'automatrícula rebreu un correu electrònic amb el procediment a seguir per fer la tramitació corresponent.

Fins quan es pot tramitar el finançament?

Com a màxim es pot tramitar fins el dia 30 de setembre.

Quina documentació s'ha d'aportar?

EN FORMAT.jpg per penjar-ho a l’aplicació:

•Fotocòpia DNI/NIE de qui pagarà el crèdit
•Fotocòpia del document acreditatiu del núm. de compte on consti el/els titular/s (llibreta o rebut domiciliat)

Independentment de la modalitat de finançament amb Banc Sabadell, amb la que Tecnocampus té formalitzat conveni de col·laboració específic amb finançament sense interès per l’estudiant, aquest podrà adreçar-se a qualsevol altre entitat financera per contractar productes de finançament d’estudis que consideri del seu millor interès.

MOLT IMPORTANT!
Anul·lació de matrícula:

Les sol·licituds d’anul·lació de matrícula -total o parcial- que s’efectuïn per escrit abans de la data d’inici de curs seran resoltes favorablement i l’estudiant tindrà dret a que se li retorni la totalitat de l’import abonat excepte taxes.

Les sol·licituds que es presentin per escrit després de la data d’inici del curs i fins al 30 de novembre només seran resoltes favorablement si l’estudiant ha abonat un mínim de 600,00 euros i les taxes corresponents. Aquests imports no es retornaran a l’estudiant. Si la quantitat ja abonada sobrepassa aquest import, se li retornarà la diferència.

En el cas d’anul·lació de matrícula per reassignació per part de l’oficina de pre-inscripció, l’estudiant tindrà dret a que se li retorni la totalitat de l’import abonat excepte taxes.

Fora d'aquests terminis, l'estudiant constarà com a matriculat i haurà d'abonar l'import total de la matrícula.


Quins efectes té no pagar la matrícula?

El fet de no realitzar els pagaments de la matrícula en els terminis corresponents donarà lloc a la suspensió temporal dels drets, i en el seu cas, podrà donar lloc a l'anul·lació de matrícula, sense dret a cap reintegrament.

Aquesta suspensió dels drets no comporta, però, la teva baixa a la Universitat; per tant, en cas que volguessis reprendre els estudis, hauries de fer efectius els imports deguts a la Universitat i et seria d'aplicació el règim de permanència.

Qualsevol petició de trasllat o d'altre tràmit amb la Universitat no podria ser atès mentre no es regularitzés la teva situació amb el pagament de l'import de la matrícula.