CONVOCATÒRIA TANCADA

RESOLUCIÓ PRIMER TERMINI ADJUDICACIÓ BEQUES ERASMUS + PDI/PAS

DESCARREGAR

RESOLUCIÓ SEGON TERMINI ADJUDICACIÓ BEQUES ERASMUS + PDI/PAS

DESCARREGAR

Erasmus+ preveu la possibilitat que el personal  acadèmic (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS) dugui a terme una experiència professional en un altre país.

En el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior, Tecnocampus considera un factor rellevant la internacionalització com un element clau d’orientació a la qualitat; en conseqüència, es promou aquesta iniciativa a fi de desenvolupar models capaços de donar resposta a les noves expectatives.  

L'objecte d'aquesta convocatòria és, en el cas de PDI, la impartició de docència a una  entitat  d’educació superior en un altre país, i en el cas de PAS, l’estada en formació en una entitat d’educació superior en un altre país participant en el Programa (els 28 estats membres de la Unió Europea, els 3 països integrants de l’Espai Econòmic Europeu —Islàndia, Liechtenstein i Noruega— així com Turquia i l’Antiga República Iugoslava de Macedònia).

Aquests ajuts tenen com a finalitat:

a)      Donar suport a l’adquisició de competències i millorar el desenvolupament personal i l’ocupabilitat del personal.

b)      Millorar la competència en llengües estrangeres.

c)       Augmentar la consciència i comprensió d’altres cultures i països, oferint l’oportunitat de construir xarxes de contactes internacionals.

d)      Incrementar les capacitats, l’atractiu i la dimensió internacional de les institucions participants.

e)      Reforçar les sinèrgies i transicions entre l’educació formal, no formal, formació professional, treball i emprenedoria.

f)       Assegurar un millor reconeixement de les competències assolides en períodes d’aprenentatge a l’estranger.

La convocatòria s’adreça a tot el Personal Docent i Investigador (PDI) i Personal d’Administració i Serveis (PAS) de TecnoCampus que compleixi els requisits següents:

a)      Estar en possessió de la nacionalitat d'un país participant en el Programa 'Erasmus +' o de tercers països.

b)      Estar en possessió d’un contracte laboral amb la Fundació TecnoCampus durant el curs 2016/17.

c)       Obtenir l’acceptació de la institució d’acollida on el personal realitzarà la seva estada. A aquest efectes, les institucions d’origen i acollida acordaran de forma prèvia a l’inici de la mobilitat, un Acord de Mobilitat, on s’incloguin les activitats que realitzarà el treballador de Tecnocampus a la institució d’acollida.

d)      En el cas del PDI, impartir docència dins d’un pla d’estudis oficials a Tecnocampus durant el curs acadèmic 2016/17.

e)      En el cas del PAS, obtenir l’autorització del seu superior jeràrquic.

Les estades objecte d’aquesta convocatòria es podran realitzar entre el període comprès entre l’1 d’octubre de 2016 i el 30 de setembre de 2017.

La durada de l'activitat serà d’un mínim de 2 i d’un màxim de 5 dies, més el període de viatge. A més, en el cas del Personal Docent i Investigador la impartició de docència que es realitzi haurà de ser de com a mínim de 8 hores lectives.

Les destinacions disponibles es poden trobar en la següent pàgina web: http://www.tecnocampus.cat/ca/mobilitat-internacional/estudiar-fora/europa

L'ajuda s'abonarà en dos pagaments:

-          Un primer pagament equivalent al 70% de l'ajuda total atorgada, que es cobrarà en la nòmina de maig de 2017.

-          El segon pagament corresponent a la liquidació restant, que es cobrarà en la nòmina d’octubre de 2017.

Per a la tramitació del primer pagament caldrà presentar la següent documentació:

-         Acord de Mobilitat PDI (Mobility Agreement)

-         Acord de Mobilitat PAS (Mobility Agreement)

-        Conveni de Subvenció de Mobilitat (document a signar a l'oficina Internacional abans de marxar)

Per a la tramitació del segon pagament, caldrà presentar en el termini màxim d'un mes després de la realització de l'estada, la següent documentació:

-        Certificat d'Estada (Certificate of Attendance)

-        Informe final: Es tracta d'un formulari on-line facilitat per la Comissió Europea i que s'haurà d'emplenar a través de l'eina denominada MobilityTool (en finalitzar l'estada, la persona participant rebrà automàticament un e-mail informant-li del procediment a seguir per a accedir a l'Informe Final).

-        Memòria de mobilitat.

-        Justificants originals de les despeses de transport: factures, rebuts, bitllets de viatge usats, visats, targetes d'embarcament, confirmació electrònica del vol, proves de transferència...

-        Justificants originals de les despeses d'allotjament.

 

La no presentació de la documentació requerida comportarà el retorn del 100% de l’import de beca rebut.

S’estableixen dos períodes per a aquesta convocatòria, amb dos terminis de presentació de sol·licituds. El primer termini finalitza el 28 de febrer de 2017, i el segon finalitza el 30 d’abril de 2017.

Per cada un dels dos terminis es convoquen 5 ajuts de mobilitat

-          4 ajuts per a Personal Docent i Investigador, equivalents a 4 estades de 5 dies. En cas que els ajuts que s’adjudiquin siguin per una estada de durada inferior a 5 dies, es podrà atorgar un altre ajut per arribar a exhaurir el total de 20 dies.

-          1 ajut per al Personal d’Administració i Serveis, equivalent a una estada de 5 dies. En cas que l’ajut que s’adjudiqui sigui d’una estada d’inferior durada, es podrà atorgar un altre ajut per arribar a exhaurir el total de 5 dies.

Per tal de sol·licitar un ajut de mobilitat, caldrà seguir els següents passos:

a)      Omplir la sol·licitud online.

b)      Presentar autorització signada del cap del departament en el cas del PAS o del/la cap d’estudis en el cas del PDI.

La presentació d’una sol·licitud en aquesta convocatòria comporta l’acceptació del sol·licitant de totes les condicions i obligacions establertes en aquestes bases.

La Resolució es publicarà a la pàgina web de Tecnocampus en un termini màxim de 15 dies a comptar des de la finalització dels terminis de presentació de sol·licituds.

El PDI o PAS que quedi en llista de reserva i així ho sol·liciti, podrà optar per realitzar l'estada sense ajuda econòmica, sempre que la plaça estigui disponible, ja que el Programa Erasmus+ preveu l'existència de personal sense beca, el qual haurà de complir els mateixos requisits que el personal Erasmus amb beca i es beneficiarà dels mateixos avantatges, però no rebrà cap ajuda a la mobilitat.

Pel curs 2016-2017 es convoquen 10 ajuts de mobilitat  en el marc del programa Erasmus+. Els ajuts de mobilitat es desglossen de la manera següent:

-          8 ajuts per a PDI, equivalents a 8 estades de 5 dies. En cas que els ajuts que s’adjudiquin siguin per una estada de durada inferior a 5 dies, es podrà atorgar un altre ajut per arribar a exhaurir el total de 40 dies.

-          2 ajuts per al PAS, equivalent a dues estades de 5 dies. En cas que els ajuts que s’adjudiquin siguin d’una estada d’inferior durada, es podran atorgar altres ajuts per arribar a exhaurir el total de 10 dies.

L’ajut màxim que es podrà obtenir per estada, serà el que resulti del càlcul de les seves despeses de desplaçament i manutenció, que es calcularà de la forma següent:

Desplaçament: Quantitat a percebre, en funció de la distància (en km.).

  • Entre 100 i 499 km: 180 €
  • Entre 500 i 1.999 km: 275 €
  • Entre 2.000 i 2.999 km: 360 €
  • Entre 3.000 i 3.999 km: 530 €
  • Entre 4.000 i 7.999 km: 820 €
  • Entre 8.000 i 19.999 km: 1.100 €

En cas de renúncia, aquesta haurà de presentar-se per escrit a l’Oficina d’Internacional, degudament signada tant per la persona sol·licitant com per el/la cap de departament o cap d’estudis.

La no realització de l’estada de mobilitat, per qualsevol motiu, o la no presentació de la documentació requerida, també implicarà la renúncia o la devolució de la part de l’ajut cobrat.