COM PUC PARTICIPAR-HI?

    

Calendari convocatòria 2018-19 

 

 Novembre

Sessions informatives

 Principis de Febrer

Fes la teva sol·licitud

 Mitjans de Febrer

Publicació de sol·licituds presentades

 Finals de Febrer

Publicació provisional de concessió de les  places + llistat de places vacants

 Última setmana Febrer/primera Març

Acceptació de la plaça

 Principis de Març

Publicació llistat places vacants

 Principis de Març

Període extraordinari de reassignació

 Mitjans de Març

Acceptació de la plaça reassignada

 Principis d'Abril

Informar a les universitats dels estudiants  d'intercanvi

 Mitjans d'Abril

Sessions informatives "com gestionar  l'intercanvi?"

 Finals d’Abril

Publicació llistat d'adjudicataris de places

 

*Requisits: tenir tot 1r curs aprovat i adjuntar el certificat de nivell d’idioma de docència.

A través de les convocatòries de mobilitat internacional, TecnoCampus adjudica cada any les places de mobilitat disponibles per al següent curs acadèmic per fer estades convalidables a través dels diversos programes d'intercanvi. A continuació destaquem els punts principals de la convocatòria 2018-19. 

Per a poder optar a les places i ajuts d’aquesta convocatòria, es verificarà el compliment dels següents requisits a data de tancament del període de sol·licitud:

a) Estar matriculat al Tecnocampus durant el curs 2017-18 en un dels graus.

b) Tenir el 1r curs aprovat íntegrament.

c) Per al programa Erasmus+: tenir la nacionalitat d’un dels Estats participants dins el programa o, en el cas de tenir-la de tercers països, acreditar que s’està en possessió d'un permís vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat.

d) Acreditar el coneixement de la llengua de la docència en la universitat de destinació amb un nivell mínim de B2 per assegurar l’aprofitament de l’estada, segons el nivell que estableixen els requisits de cada programa i la plaça en qüestió.

Acreditació d’idiomes
Només s’acceptaran certificats oficials d’acord amb la taula de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) per la convocatòria MOBINT, entre els quals, la prova certificadora de competència lingüística (PCCL) de la UPF o les corresponents de la UPC
 

La selecció es portarà a terme en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració de les sol·licituds següents:

a) Nota mitjana de l’expedient que l’estudiant té obert en el moment de fer la seva sol·licitud. Aquesta nota mitjana es calcula sobre una escala de 0 a 10

b) En cas d’empat tindrà preferència l’estudiant amb més crèdits superats.
 

Els estudiants que ja hagin gaudit d’una mobilitat així com els estudiants que han renunciat a la plaça atorgada a la convocatòria 2017-18 sense causa de força major degudament acreditada, podran participar en aquesta convocatòria amb les restriccions previstes. 

L’adjudicació de les places de mobilitat es fa sota els principis de concurrència i igualtat, amb aplicació de les regles següents:

- Si un estudiant ja ha estat beneficiari d’una plaça de mobilitat internacional i vol fer-ne una segona en el marc de la mateixa podrà optar només a les places vacants en el tràmit de reassignació. L’estudiant pot realitzar un màxim d’estada de 12 mesos per cicle d'estudi.

- Si un estudiant ha renunciat a la plaça atorgada a la convocatòria 2017-18 sense causa de força major degudament acreditada, podrà optar només a les places vacants durant el procés de reassignació.
 

Un cop verificat el compliment dels requisits de participació, les places s'atorgaran d'acord amb els criteris de selecció per ordre de nota, respectant l'ordre de preferència indicat a les sol·licituds.