COM PUC PARTICIPAR-HI?

Calendari de la convocatòria 2018-19 

- Sessió informativa Programa Study Abroad: 29 de gener a les 12h Aula 213 i les 15h Aula 100. Inscripcions fent CLICK AQUÍ

- Sol·licitud: del 5 al 11 de febrer del 2018 a través del eCampus.

- Publicació de sol·licituds presentades: 19 de Febrer del 2018.

- Publicació de la resolució provisional de concessió de les places i del llistat de places vacants: 26 de Febrer del 2018.

- Acceptació de la plaça atorgada: durant l'última setmana de Febrer i la primera de Març de 2018.

- Publicació de la llista completa de places vacants: a partir del 12 de Març del 2018.

- Presentació de sol·licituds en període extraordinari de reassignació (REPESCA): durant la segona quinzena de Març de 2018.

- Publicació del llistat d'adjudicataris de places: a partir del 26 d'Abril del 2018.

- Període d'acceptació de la plaça adjudicada (REPESCA): durant la primera quinzena d'Abril de 2018.

A través de les convocatòries de mobilitat internacional, TecnoCampus adjudica cada any les places de mobilitat disponibles per al següent curs acadèmic per fer estades convalidables a través dels diversos programes d'intercanvi. A continuació destaquem els punts principals de la convocatòria 2018-19. 

Per a poder optar a les places i ajuts d’aquesta convocatòria, es verificarà el compliment dels següents requisits a data de tancament del període de sol·licitud:

a) Estar matriculat al Tecnocampus durant el curs 2017-18 en un dels graus.

b) Tenir el 1r curs aprovat íntegrament.

c) Per al programa Erasmus+: tenir la nacionalitat d’un dels Estats participants dins el programa o, en el cas de tenir-la de tercers països, acreditar que s’està en possessió d'un permís vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat.

d) Acreditar el coneixement de la llengua de la docència en la universitat de destinació per assegurar l’aprofitament de l’estada, segons el nivell que estableixen els requisits de cada programa i la plaça en qüestió.

Acreditació d’idiomes
Només s’acceptaran certificats oficials d’acord amb la taula de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) per la convocatòria MOBINT, entre els quals, la prova certificadora de competència lingüística (PCCL) de la UPF o les corresponents de la UPC
 

La selecció es portarà a terme en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració de les sol·licituds següents:

a) Nota mitjana de l’expedient que l’estudiant té obert en el moment de fer la seva sol·licitud. Aquesta nota mitjana es calcula sobre una escala de 0 a 10

b) En cas d’empat tindrà preferència l’estudiant amb més crèdits superats.
 

Els estudiants que ja hagin gaudit d’una mobilitat així com els estudiants que han renunciat a la plaça atorgada a la convocatòria 2017-18 sense causa de força major degudament acreditada, podran participar en aquesta convocatòria amb les restriccions previstes. 

L’adjudicació de les places de mobilitat es fa sota els principis de concurrència i igualtat, amb aplicació de les regles següents:

- Si un estudiant ja ha estat beneficiari d’una plaça de mobilitat internacional i vol fer-ne una segona en el marc de la mateixa podrà optar només a les places vacants en el tràmit de reassignació. L’estudiant pot realitzar un màxim d’estada de 12 mesos per cicle d'estudi.

- Si un estudiant ha renunciat a la plaça atorgada a la convocatòria 2017-18 sense causa de força major degudament acreditada, podrà optar només a les places vacants durant el procés de reassignació.
 

Un cop verificat el compliment dels requisits de participació, les places s'atorgaran d'acord amb els criteris de selecció per ordre de nota, respectant l'ordre de preferència indicat a les sol·licituds.