PLA D’ESTUDIS

MÒDUL I: Teoria General de l'Economia Social. Història i Tipus d’organitzacions (3 ECTS)

·         Introducció a l'Economia Social

·         Història del Cooperativisme i altres formes empresarials d'Economia Social a Catalunya

·         Tipus d’Organitzacions Empresarials a l’Economia Social

Mòdul II: Règim jurídic de l’Economia Social (8 ECTS)

·         La constitució d’empreses d’Economia Social

·         Règim econòmic d’empreses d’Economia Social

·         Règim laboral d’empreses d’Economia Social

·         Règim Fiscal d’empreses d’Economia Social

·         La comptabilitat d’empreses d’Economia Social

Mòdul III: Gestió d’empreses d’Economia Social (11 ECTS)

Mòdul IV: Emprenedoria i Innovació en empreses d’Economia Social (3 ECTS)

Treball Final: Elaboració d’un treball de Recerca en l’àmbit del cooperativisme i empreses d’Economia Social (5 ECTS)

Pràctiques

Els alumnes tenen la possibilitat de realitzar pràctiques en organitzacions de l'Economia Social tutoritzades pel professorat i per professionals i directius que gestionen aquestes empreses.

Metodologia

- Classe magistral: sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats

- Conferències: sessions presencials en què un o diversos especialistes exposen les seves experiències o projectes davant els estudiants.

- Seminaris: format presencial en petits grups de treball. Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau

- Debats i fòrums: converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor

- Estudi de casos: dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar l'estudiant en una situació concreta

- Recerca i lectura crítica d'articles: els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que desenvoluparan, seguint les fases de la metodologia d'investigació, entre les quals la lectura crítica d'articles

- Tutories presencials

- Tutories no presencials: per les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET

Sistemes d’avaluació

El sistema d’avaluació i de qualificacions estableix una qualificació numèrica entre 0 i 10, d’acord amb la normativa vigent, per al global de cada assignatura.

Nombre de crèdits per tipus de matèria:

Tipus de matèria

Crèdits ECTS

                          Obligatòries

30

TOTAL

30

 

L'avaluació es fa prenent com a base l'assistència a classe (mínim d’un 75% de les sessions de cada mòdul), la participació a classe, la realització de treballs, tests i exercicis.