Objectius

L'objectiu principal d'aquest Postgrau és proporcionar als professionals de la salut  una formació específica en recerca que permeti  a l’alumne:

  1. Adquirir competències en investigació
  2. Aprofundir en les metodologies de la recerca quantitativa i qualitativa
  3. Dissenyar projectes de recerca i presentar-los a agencies públiques i privades per obtenir finançament
  4. Realitzar anàlisis estadístiques, discutir resultats i obtenir conclusions
  5. Escriure comunicacions, articles i documents científics.

COMPETÈNCIES

Al finalitzar el postgrau els alumnes:

Tindran coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Capacitat per a demostrar coneixements de metodologia de la investigació que permetin desenvolupar treballs científics, des de la pregunta o la hipòtesi d'investigació fins a la publicació dels resultats.

Seran capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Capacitat per utilitzar i gestionar recursos (documentals, informàtics, audiovisuals, etc.) per dur a terme estudis d'investigació multidisciplinaris

Sabran comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons  últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Tindran les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera   autònoma i si s’escau iniciar un projecte de tesis doctoral.

Organitzat per:

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb la col·laboració de: