Objectius

 
Objectius generals
 
·        Adquirir coneixements específics de les ferides de difícil cicatrització. Fisiologia, Etiopatologia , Epidemiologia , Prevenció i  Tractament.
 
·        Treballar la recerca en ferides cròniques.
 
·        Conèixer els aspectes ètics i legals.
 
·        Treballar els articles científics en anglès.
 
 
Objectius específics
 
·        Fomentar l’observació i l’anàlisi d’aquests processos patològics
 
·        Realitzar diagnòstics diferencials
 
·        Implementar el tractament adient: valoració integral.
 
·        Millorar les competències en la cerca d’evidència científica.
 
·        Conèixer el mètode científic. Tipus de dissenys.
 
·        Facilitar la comprensió lectora d’articles en llengua anglesa
 
·        Motivar pel canvi.:proporcionar competències en el lideratge de la cura del pacient amb ferida crònica
 

COMPETÈNCIES

En finalitzar el curs, l’alumne serà capaç de:
 
·        Treballar en equip per la difusió dels coneixements assolits.
 
·        Plantejar propostes de millora des de l’àmbit assistencial i de recerca.
 
·        Aplicar els coneixements adquirits per la pressa de decisions.
 
·        Fomentar la investigació de les ferides cròniques, amb una actitud proactiva  per millorar l’abordatge d’aquesta patologia.
 
·        Fomentar esperit crític,  perfil de un professional amb actitud del lideratge.
 
·        Abordar els aspectes ètics i legals que envolten a les ferides cròniques, detectant les situacions complexes i planificant amb antelació les accions a emprendre.
 
·        Fomentar el treball en equip, coneixent el paper dels diferents professionals de la salut implicats en l’abordatge d’aquesta patologia i implicant als mateixos  en el treball interdisciplinari.
 
·        Mantenir el compromís ètic professional vers als pacients que pateixen aquesta malaltia.
 
·        Garantir la seguretat del pacient treballant la prevenció.
 
    

Organitzat per: 

 

 

Amb col·laboració: