ESQUEMA I ESTRUCTURA DEL POSTGRAU

Aquesta formació de postgrau consta de sis mòduls formatius:

MÒDUL I

Ferides cròniques I. Les nafres per pressió. Abordatge integral

 4 ECTS

MÒDUL II

Ferides cròniques  II . Nafres EI vasculars. Cremades. Úlceres neoplàstiques. Altres ferides cròniques

 3 ECTS

MÒDUIL III

Metodologia ciéntifica

 2 ECTS

MÒDUL IV

Ferides cròniques d'altres etiologies

 2 ECTS

MÒDUL V

Projecte de recerca

 5 ECTS

MÒDUL VI

Estades pràctiques

 4 ECTS

 

PLA D’ESTUDIS

Mòdul I. Ferides cròniques I. Les nafres per pressió. Abordatge integral.

-         Concepte de ferida crònica. Tipus. Característiques diferencials.

-         Qualitat de vida i ferides cròniques.

-         Bioindicadors de qualitat assistencial.

-         Context de la ferida crònica: el pacient, abordatge integral.

·        Valoració funcional.

·        Valoració cognitiva.

·        Valoració de la nutrició.

·        Valoració social.

-         L’entorn familiar. Informació. Repercussions. Afrontament.

-         Educació sanitària. Resolució de problemes.

-         Estructura histològica i funció de la pell.

-         L’edat: característiques de la pell en les diferents etapes de la vida. La

       pell en la persona gran. Alteracions fisiopatològiques.

-         La cura de la pell sana.

-         Materials i productes relacionats amb la cura bàsica de la pell.

-         Alteracions de la pell. Processos patològics.

-         Procés de cicatrització. Cicatrització de les ferides cròniques.

-         Etiopatogènia de l’úlcera per pressió.

-         Factors de risc intrínsecs i extrínsecs.

-         Factors de risc socio ambientals.

-         Classificació de les UPP. La prevenció de les nafres per pressió (NPP).

-         Tecnologia i prevenció. Superfícies pel maneig de la pressió. Les institucions i la prevenció.

-         El pacient, el cuidador i la implicació en el procés terapèutic.

-         Aspectes generals en el tractament de les UPP.

-         La cura local

-         Complicacions en el tractament de les nafres per pressió.

-         Contaminació, colonització crítica i infecció de les ferides cròniques. Gestió de la càrrega bacteriana. Prevenció de la infecció en ferides cròniques. Impacte econòmic de les

nafres per pressió. Aspectes ètics i legals en la prevenció i el tractament d’UPP.

-         Apòsits. Valoració i aplicació. Indicacions i cures.

-         Prescripció infermera en el camp de les UPP.

-         Escales de valoració i judici clínic. Experiència i metodologia.

-         Aplicació pràctica de l’avaluació dels pacients amb EVRUPP.

-         Elaboració d’un pla d’actuació integral d’atenció al pacient, des de la prevenció, el diagnòstic i el tractament d’úlceres per pressió.

Mòdul II. Ferides cròniques II. Úlceres vasculars. Cremades. Úlceres neoplàstiques. Altres ferides cròniques.

-         Úlceres venoses. Etiologia. Classificació. Tractament.

-         La compressió, principis bàsics. Taller d’embenatges.

-         Úlceres vasculars d’etiologia arterial. Classificació. Tractament

-         El pacient i la família, informació i educació.

-         Doppler.  Fonaments. Càlcul de l’índex turmell-braç (ITB).

-          Ferides cròniques de les extremitats inferiors. Peu diabètic. Abordatge multidisciplinari.

-         Valoració i cura de la pell perilesional.

-         Ferides neoplàstiques. Valoració del pacient amb ferides neoplàstiques.

-         Criteris que cal prioritzar en l’abordatge d’aquests pacients.

-         Cremades. Fisiopatologia de la lesió. Zona necròtica, zona  d’estasis vascular i zona d’hiperèmia.

-         Classificació per grau. Classificació segons etiologia. Afectació de teixits, signes, símptomes, dolor,evolució i seqüeles.

-          Valoració de les cremades.

-         Tractament local de les cremades

-         Primera cura i cures successives.

-         Procés rehabilitador del pacient cremat. Educació i suport emocional al pacient i a l’entorn família. El futur i les ferides cròniques

-         Noves línies de debat

 Mòdul III. Metodologia científica

-         Tipus d’estudis en l’àmbit de les ferides cròniques.

-         Investigació quantitativa i qualitativa.

-          Limitacions ètiques i legals del estudis en ferides. Consentiment informat.

-         Anàlisi crític en la lectura de treballs d’investigació en ferides cròniques

-          Publicacions científiques sobre ferides cròniques.

-          Pràctica basada en l’evidència científica, cerca bibliogràfica.

-         Com i on  realitzar recerca sobre ferides cròniques.

-          Elaboració de presentacions

Mòdul IV. Ferides cròniques d'altres etiologies

-         Atenció al pacient cremat.

-         Ferides d'origen neoplàstic.

-         Ferides de baixa prevalença.

-         Estudis de casos.

Mòdul  V. Projecte de recerca

-        Elaboració d‘un projecte d’investigació  sobre qualsevol aspecte de l’abordatge de les UPP.

-        Estada pràctica en centres referents en tractament den ferides de difícil cicatrització.

Mòdul VI. Pràctiques

-        Durant el mes de juliol, els alumnes realitzaran una estada pràctica en centres referents en tractament de ferides de difícil cicatrització.

 

PROJECTE

Elaboració d‘un projecte d’investigació  sobre qualsevol aspecte de l’abordatge de les UPP.


Metodologia docent:

-        Classes magistrals

-        Tallers d’habilitats en procediments

-        Tutories grupals

-        Tutories individuals

 

SISTEMES D’AVALUACIÓ

Les metodologies d’avaluació i la seva la ponderació són les següents:

Mòdul I

 UPP

Examen teòric

Assistència i participació

Treball autònom

60%

20%

20%

Mòdul II

 Ferides EEII i altres ferides

Examen teòric

Treball autònom

Assistència i participació

60%

20%

20%

Mòdul III

Metodologia Científica

Treball articles

Elaboració/presentació Power‐Point

  60%

40%

Mòdul IV

Ferides cròniques d'altres etiologies  

Assistència

Treball de casos 

  20%

  80%

Mòdul V 

Projecte fi Postgrau

 

Projecte

Estada

  80%   

  20%

 

 

 

 

Organitzat per: 

 
 
 

Amb col·laboració: