PLA D’ESTUDIS

Mòdul I: Teoria General de l'Economia Social. Història i Tipus d’organitzacions (3 ECTS)

 • Introducció a l'Economia Social
 • Història del Cooperativisme i altres formes empresarials d'Economia Social a Catalunya
 • ipus d’Organitzacions Empresarials a l’Economia Social

Mòdul II: Règim jurídic de l’Economia Social (8 ECTS)

 • La constitució d’empreses d’Economia Social
 • Institucions públiques i empreses d'Economia Social
 • Règim econòmic d’empreses d’Economia Social
 • Gestió Financera d'empreses d'Economia Social
 • Règim laboral d’empreses d’Economia Social
 • Règim Fiscal d’empreses d’Economia Social
 • La comptabilitat d’empreses d’Economia Social


Mòdul III: Gestió d’empreses d’Economia Social (11 ECTS)

 • Màrqueting i empreses d’Economia Social
 • Social Media i empreses d’Economia Social
 • Responsabilitat Social Corporativa
 • Recursos Humans en empreses d’Economia Social
 • La Governança en empreses d’Economia Social
 • Big Data

Mòdul IV: Emprenedoria i Innovació en empreses d’Economia Social (3 ECTS)

Treball Final: Elaboració d’un treball de Recerca en l’àmbit del cooperativisme i empreses d’Economia Social (5 ECTS)

Pràctiques

Els alumnes tenen la possibilitat de realitzar pràctiques en organitzacions de l'Economia Social tutoritzades pel professorat i per professionals i directius que gestionen aquestes empreses.

Metodologia

 • Classe magistral: sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats
 • Conferències: sessions presencials en què un o diversos especialistes exposen les seves experiències o projectes davant els estudiants.
 • Seminaris: format presencial en petits grups de treball. Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau
 • Debats i fòrums: converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor
 • Estudi de casos: dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar l'estudiant en una situació concreta
 • Recerca i lectura crítica d'articles: els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que desenvoluparan, seguint les fases de la metodologia d'investigació, entre les quals la lectura crítica d'articles
 • Tutories presencials
 • Tutories no presencials: per les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET

Sistemes d’avaluació

El sistema d’avaluació i de qualificacions estableix una qualificació numèrica entre 0 i 10, d’acord amb la normativa vigent, per al global de cada assignatura.

Nombre de crèdits per tipus de matèria:

Tipus de matèria

Crèdits ECTS

                          Obligatòries

30

TOTAL

30

 

Per poder obtenir el títol de postgrau cal assistir a un mínim del 70% de les sessions de cada mòdul. Les absències per casos de força major (malaltia, judicis...) s’hauran de justificar degudament.

A més del control d’assistència, l'avaluació tindrà en compte la realització de les activitats proposades pel professorat i la participació a classe.

Al final del postgrau hi ha una reavaluació de les persones que hagin suspès algun dels mòduls. En cap cas hi haurà reavaluació per aquelles persones que no hagin assolit el 70% d’assistència de cada mòdul.

Organitza

 

Col·labora