• Nom: Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment
 • Durada: Un curs acadèmic organitzat per trimestres
 • Càrrega lectiva: 60 ECTS
 • Modalitat: Semipresencial
 • Horari: Divendres de 8:15h a 14h i de 15h a 19h i dissabtes alterns de 8h a 14h
 • Titulació: Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment, títol expedit per la Universitat Pompeu Fabra
 • Preu: 6.722,32€ (Preu aproximat pendent d’aprovació pel Decret de la Generalitat que fixa els preus dels serveis acadèmics de les Universitats Públiques de Catalunya per a cada curs acadèmic).
 • Caràcter: Universitari amb orientació cap a la recerca
 • Propera edició: 28 de setembre de 2018
 • Places: 20
 • Idiomes: Català, castellà i anglès
 • Organització: Organitzat per l'Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus i amb la col·laboració del Consorci Sanitari del Maresme, la Fundació TIC Salut, l'Hospital Clínic de Barcelona i el Instituto Universitario de investigación en Atención Primaria (IDIAP Jordi Gol)

Informació i assessorament: 

Dra. Esther Cabrera (coordinadora i directora acadèmica del Màster). Correu electrònic: master.cronicitat@tecnocampus.cat

Consulta els criteris d'admissió al Màster.


Presentació

L’esperança de vida a Catalunya és gairebé dos anys superior a la mitjana europea, malgrat això més del 30% de la població adulta declara patir una malaltia crònica, o més d’una. Les previsions des del Departament de Salut és que les malalties cròniques com la insuficiència cardíaca, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, la diabetis mellitus, els trastorns mentals, la depressió, les demències, el càncer i l’osteoporosi esdevinguin les malalties més freqüents en la població catalana els pròxims anys. Les malalties cròniques són i seran presents a la nostra societat ens el propers anys i cada vegada amb un major impacte social, econòmic i sanitari.

El repte que suposen les malalties cròniques per a les societats actuals i els seus sistemes de salut és una realitat tangible. L'aspecte fonamental d'atenció integral al pacient i les seves famílies fa preveure la necessitat de disposar de professionals de la salut de diferents disciplines preparats per abordar totes les dimensions relacionades amb aquestes patologies. En aquesta línia, des de l'ESCS creiem que cal que hi hagi líders en activitats de prevenció, tractament, control i seguiment d'aquestes patologies on hi hagi una comunicació directa entre els responsables de polítiques sanitàries, professionals sanitaris de l'atenció directa, investigadors en el món acadèmic, pacients, familiars i cuidadors.

Dra. Esther Cabrera
Directora de l'Escola Superior de Ciències de la Salut
Coordinadora Acadèmica del Màster


El Màster en Cronicitat i Dependència que a continuació es presenta ha d’afavorir la formació de professionals de la salut motivats i implicats amb el nostre sistema sanitari i la seva realitat. Les tendències socials (envelliment, cronicitat, etc.), tecnològiques (noves teràpies, nous medicaments, etc.) i econòmiques (augment de la pressió sobre els recursos públics) fan que sigui un repte la formació en noves competències pels professionals de la salut que hauran de participar en la planificació, gestió i avaluació dels programes de salut a Catalunya. 

Organització

El Màster en Cronicitat i Dependència és un màster interuniversitari, coordinat per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i realitzat juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). L'Escola Superior de Ciències de la Salut juntament amb el Consorci Sanitari del Maresme seran les institucions encarregades de realitzar-lo. Com a entitats col·laboradores de prestigi hi participen l’Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació TICSalut. Fruit del treball amb aquestes institucions han portat a terme el següent programa acadèmic de postgrau:

1. Màster universitari en Cronicitat i Dependència. Un Màster orientat a la recerca amb una visió multidisciplinar (90 ECTS)
2. Diploma de Postgrau en recerca en salut ( presencial) 30 ECTS
3. Diploma de Postgrau en envelliment i dependència (semipresencial) 20 ECTS
4. Diploma de Postgrau en gestió, tractament i seguiment de les malalties cròniques (semipresencial) 20 ECTS

Accés al Doctorat

El Màster Universitari en Cronicitat i Dependència dóna accés als programes de doctorat ja que es tracta d'un Màster de recerca de 90 ECTS (http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE -A-2011-2541.pdf).
L'Escola Superior de Ciències de la Salut ha establert un conveni amb el Programa de Doctorat de Ciències de la Infermeria de la Univeristat Jaume I de Castellon per poder oferir a l'alumne que ho desitgi la possibilitat d'accedir a aquest programa. Així mateix l'MUCD ofereix la possibilitat de poder accedir al Programa de Doctorat de Biomedicina de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i al Programa de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Dra. Adelaida Zabalegui, directora d'Infermeria de l'Hospital Clínic de Barcelona i docent del màster

 
Els avenços científics i les noves tecnologies fan que la cura del pacient crònic i dependent sigui cada vegada més complexa. Aquesta complexitat requereix que els seus professionals tinguin formació avançada per donar resposta als problemes dels pacients i les seves famílies. Les millors guies clíniques i l'evidència científica són els instruments que dirigeixen el judici clínic. En aquest context, les competències, funcions i responsabilitats dels professionals d'equips multidisciplinaris es combinen sinèrgicament per proporcionar cures segures i d'alta qualitat. D'altra banda, els aspectes culturals, ètics, legals i organitzatius d'aquest tipus de cura han de ser explorats mitjançant casos clínics per posteriorment analitzar-los a la pràctica clínica.

La cronicitat i la dependència impacta significativament en la vida dels pacients i les seves famílies. Espero que aquest màster doni resposta a les expectatives formatives de professionals de la salut i els aporti esperit innovador respecte a la cura de pacients tributaris de la cura.
 

A qui es dirigeix?

El Màster en cronicitat va dirigit a professionals de la salut de diferents disciplines:

1. Metges amb necessitats de major formació en l'àmbit de les malalties cròniques i / o necessitat d'adquirir major coneixement en la metodologia de la investigació.

2. Infermeres / es amb necessitats de major formació en l'àmbit de les malalties cròniques i / o necessitat d'adquirir major coneixement en la metodologia de la investigació. El Màster els permetrà disposar dels ECTS per accedir a un programa de doctorat des d’una diplomatura tal com estableix el nou RD 99/2011 de 28 de gener, ja que obtindran els 300 ECTS necessaris. En el cas de no tenir l’ECTS suficients l’ESCS establirà convenis amb universitats per facilitar els complements de formació que facilitin aquest accés.

3. Psicòlegs amb necessitats de major formació en l'àmbit de les malalties cròniques i / o necessitat d'adquirir major coneixement en la metodologia de la investigació.

4. Treballadors socials, amb necessitats de major formació en l'àmbit de les malalties cròniques i / o necessitat d'adquirir major coneixement en la metodologia de la investigació. El Màster els permetrà disposar dels ECTS per accedir a un programa de doctorat des d’una diplomatura tal com estableix el nou RD 99/2011 de 28 de gener, ja que obtindran els 300 ECTS necessaris.

5. Fisioterapeutes amb necessitats de major formació en l'àmbit de les malalties cròniques i / o necessitat d'adquirir major coneixement en la metodologia de la investigació. El Màster els permetrà disposar dels ECTS per accedir a un programa de doctorat des d’una diplomatura tal com estableix el nou RD 99/2011 de 28 de gener, ja que obtindran els 300 ECTS necessaris.

6. Farmacèutics i farmacòlegs

7. Així mateix, a professionals que poden desenvolupar un treball especialitzat en institucions i empreses públiques o privades, oferir serveis d'avaluació, atenció i desenvolupament de plans de cures i intervenció específica i adaptada a les necessitats de les empreses; dissenyar, organitzar i gestionar unitats d'atenció integral per a les persones amb patologies cròniques i/o dependents, i amb capacitat per a la innovació i generació de coneixement científic i tecnològic.

PROFESSIONALS ALS QUALS VA DIRIGIT ELS DIPLOMES DE POSTGRAU

Hi haurà professionals de la salut que veuran amb els diplomes de postgrau la possibilitat d'aprofundir en temes més concrets relacionats amb les malalties cròniques sense tenir la necessitat de fer el Màster complet. Per això oferim la possibilitat d’escollir els Diplomes de postgrau a les persones:

• Que vulguin conèixer millor el fenomen de la cronicitat en un àmbit específic
• Que no tinguin la disponibilitat econòmica o de temps) de curs sencer
• Que vulguin realitzar el màster a temps parcial en format de mòduls individuals
• Que no necessitin accedir a un doctorat però vulguin incrementar les seves competències en recerca

Criteris d'Admissió

Una vegada reunida la documentació des de Formació Permanent serà avaluada per la comissió de direcció del Màster . En el procediment de selecció dels candidats ( màx. 5punts ) s'aplicaran els següents criteris de valoració:
• Adequació del perfil del candidat als objectius i continguts del programa ( fins a 2 punts ) . La valoració de l'adequació del perfil de l'candidat es farà en base a la carta de presentació. La puntuació màxima respondrà a un candidat / a amb un interès evident personal i professional cap a la investigació aplicada a les malalties cròniques i amb la voluntat de realitzar una tesi doctoral en aquest àmbit de la salut
• Expedient acadèmic (es valorarà d'acord amb la normativa de valoració d'expedients acadèmics de la UPF ) (fins a 1.5 punt)
• Experiència professional assistencial en l'àmbit de la salut ( fins a 1 punt )
• El contingut d'una carta de presentació (0,5 punts) i de suport a la sol·licitud d' admissió.