Només es pot accedir als estudis de Turisme de l’ESCSET a través de la doble titulació Turisme i Gestió del Lleure/Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació. Un cop superats 30 ECTS, l’estudiant de la doble titulació pot sol·licitar cursar el Grau de Turisme i Gestió del Lleure completant únicament els crèdits necessaris per a l’obtenció d’aquest títol.

Pots trobar més informació sobre la Doble titulació en Turisme i Administració d’Empreses a la següent pàgina.

 • Nom: Grau en Turisme i Gestió del Lleure
 • Durada: 4 cursos acadèmics organitzats per trimestres
 • Càrrega lectiva: 240 crèdits ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Horari: Matí (de 8h a 14 h)
 • Impartit a: L'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa (ESCSE)
 • Titulació: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Preu: Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
 • Accés: Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)
 • Idiomes: Català, castellà i anglès

Presentació

Els estudis s’estructuren en quatre anys en els quals cada any hi ha tres trimestres, i inclouen matèries de formació bàsica (60 ECTS), obligatòries (120 ECTS), optatives (20 ECTS), pràctiques externes (20 ECTS) i treball final de grau (20 ECTS). Les assignatures s'ordenen en 5 matèries:Llengua estrangera, Fonaments de turisme i productes turístics, Gestió de l'empresa turística, Màrquting turístic i Gestió de l'oci.

Objectius

Formar professionals del sector turístic en la gestió d'allotjaments turístics, viatges, organització d'esdeveniments, parcs temàtics, transport turístic, i capacitar-los per crear nous productes turístics i la pròpia empresa turística.

Perfil d'ingrés

Es requeriran els coneixements que s'hagin acreditat mitjançant les vies d'accés oficials, però a més és recomanable que l'estudiant tingui les següents habilitats:

- Habilitats de les llengües pròpies i de la capacitat de redacció i expressió.
- Tenir un determinat nivell en una llengua estrangera, en aquest cas l'anglès.
- Capacitat per a les relacions personals.
- Interès per l'entorn i sensibilitat per al medi ambient.

Competències generals i específiques


3.1    Competències bàsiques
 

CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi;
CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.


3.2. Competències generals
 

CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements
CG2. Ser capaç de generar idees i solucionar problemes, tant de manera individual com col·lectiva, així com capacitat per expressar a altres aquestes idees i solucions
CG3. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament
CG4. Ser capaç d'integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la
igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Turisme i Gestió de l'Oci contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau


3.3.   Competències transversals
 

CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en, almenys 3 llengües, les dues oficials a Catalunya i en una tercera llengua estrangera.

CT2. Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional
CT3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, i que calia terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments
CT4. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc
CT5. Dominar les principals aplicacions de les eines informàtiques i les noves tecnologies per a l'activitat acadèmica ordinària
CT6.Desarrollar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic.


3.4.  Competències específiques
 

CE.1. Interpretar els principis del turisme pel que fa a la seva dimensió espacial, social, cultural, política, laboral i econòmica i identificar les tipologies d'espais i destinacions turístiques i els principals agents turístics que operen en ells, tant públics com privats.
CE.2. Analitzar els impactes que genera el turisme en els seus aspectes econòmics, socials i mediambientals i aportar solucions innovadores
CE.3. Reconèixer les principals estructures politicoadministratives turístiques i interpretar el marc legal que regula les activitats turístiques
CE.4. Convertir un problema "empíric" en un projecte d'investigació i elaborar conclusions.
CE.5. Aplicar una marcada orientació de servei al client i manejar tècniques de comunicació
CE.6. Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiu de la seva explotació a través de models de gestió innovadors
CE.7. Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació economicopatrimonial de les organitzacions turístiques.
CE.8. Dirigir diferents tipus d'entitats turístiques definint objectius, estratègies, polítiques comercials i gestionant els recursos financers.
CE.9. Treballar en mitjans culturals diferents tenint en compte el caràcter multicultural, dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci, aportant solucions als diferents problemes que es presenten
CE10. Reunir i interpretar dades significatives per a emetre  judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora en l'àmbit del turisme.
CE.11.Gestionar els espais territorials turístics d'acord amb principis de sostenibilitat.
CE.12. Dominar els procediments operatius de les empreses d'allotjament, restauració i intermediació turística
CE.13.Interpretar l'estratègia, els objectius i els instruments públics de la planificació.
CE.14. Reconèixer i aplicar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.
CE.15. Interpretar un pla públic en matèria turística i les oportunitats que es deriven per al sector privat.
CE.16.Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques.
CE.17.Reconocer detalls del funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials a nivell mundial.
CE.18.Comprender les característiques de la gestió del patrimoni cultural i ser capaços d'elaborar iniciatives innovadores per a la posada en valor com a atractiu turístic
CE.19.Detectar les necessitats per a la planificació tècnica d'infraestructures i instal·lacions turístiques.
CE.20. Comunicar-se de forma oral i escrita en almenys una llengua estrangera.

Sessions d'acollida 

Consulta  les jornades de benvinguda que cada any s'organitzen als nous estudiants. En aquestes jornades es presenten el pla d'estudis del grau matriculat, els diferents serveis que teniu a la vostra disposició i es fa un recorregut per les instal·lacions amb la finalitat de començar a conèixer els diferents espais. Consulta la Jornada de benvinguda al teu grau.

Pla de tutories

Consulta el Pla d'Acció Tutorial personalitzat on es recull un conjunt d’accions per millorar l’atenció als estudiants a través d’un seguiment més personalitzat i prolongat des de l’inici fins a l’acabament dels estudis universitaris. 

Normativa Acadèmica

Al següent enllaç trobaràs tota la informació relacionada amb la normativa acadèmica de l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa i els seus estudis.

Reconeixements i convalidacions

Has cursat un cicle formatiu? Consulta les convalidacions d’assignatures.

Metodologia docent

Consulta aquí la metodologia docent de l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa.

Software

Al següent document pots trobar tot el software que necessitaràs al llarg del curs per al teu ordinador.

Serveis als estudiants

Biblioteca - Mobilitat Internacional - Carreres professionals - Aula Idiomes - Activitats extra-acadèmiques - Emprenedoria.

 

UN GRAU DIRECTAMENT VINCULAT AL MÓN EMPRESARIAL 

EMPRESES I INSTITUCIONS QUE HI DÓNEN SUPORT

 • ALS - Advanced Leisure Services
 • Ajuntament de Mataró
 • Aquahotels
 • Consell Comarcal del Maresme
 • Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
 • Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella
 • Diputació de Barcelona (Oficina Tècnica de Turisme)
 • Fundació Turística Santa Susanna
 • Golden Hotels
 • Gremi d'Hostaleria i Turisme de Calella
 • Grup Hoteler Bonanova
 • Grup SERHS
 • Malgrat Turisme
 • Museu del Turisme de Calella
 • Parcs aquàtics Illa Fantasia i Aquadiver
 • Hotels Gourmet de Catalunya
 • Valua Travel