Import Matrícula (*)

Preu                                                                                107€* per ECTS

(*) Preu aproximat pendent d’aprovació pel Decret de la Generalitat que fixa els preus dels serveis acadèmics de les Universitats Públiques de Catalunya per a cada curs acadèmic.

Descomptes

15% als professionals dels centres/institucions sanitaris conveniats/des amb l'ESCS i reconeixement de 4 ECTS per experiència professional.

15% als professionals dels centres/institucions sanitaris conveniats/des amb l'ESCS.

15% per estudiants o Alumni TecnoCampus.

4 crèdits de Reconeixement per experiència professional.

Condicions

Per poder gaudir de la bonificació i/o gratuïtat corresponent a cada situació s'haurà de presentar la documentació original i fotocòpia vigent en la data d'inici del curs acadèmic. La data límit per aportar la documentació acreditativa i tenir dret al descompte serà el 30 de novembre. 

Per justificar la bonificació o descompte s'haurà d'aportar còpia del contracte laboral i vida laboral o darrer full de salari.

Les bonificacions, descomptes i beques atorgades per TecnoCampus i entitats privades no són acumulables (excepte els descomptes i beques regulats per normes d'entitats públiques de rang superior). En casos justificats i degudament acreditats el Director General pot establir excepcions en aquesta norma.

Bonificació individual

Consulti aquí les bonificacions individuals disponibles.

Bonificació per a treballadors d'empreses

Aquest curs és bonificable per la Fundació Tripartita ja sigui com a acció formativa o com a Permís Individual de Formació en tractar-se d'un curs d'amb titulació oficial. En el segon cas, la quantitat bonificable per l'empresa s'afegeix al crèdit de formació que l'empresa ja disposa.

El Tecnocampus assessora i gestiona la bonificació dels cursos: crèdit de formació contínua i els permisos individuals de formació (PIF). Més informació

Formes i terminis de pagament

L'import de la matrícula es pot fer efectiu de les maneres següents:

a) Pagament únic
Modalitat de pagament únic al llarg dels quinze dies amb posterioritat a la formalització de la matrícula.

b) Per abonaré en dos terminis.
Els venciments dels abonarés seran:
• 1/2 en el moment de la formalització de la matrícula.
• 1/2 la segona quinzena de desembre.

c) Per abonaré en tres terminis.
Els venciments dels abonarés seran:
• 1/3 en el moment de la formalització de la matrícula.
• 1/3 la segona quinzena de desembre.
• 1/3 de l'import restant la primera quinzena de febrer.

Opcions de FinançamentFinanciació Sabadell Fincom

Finançament en 10 mesos amb despeses d'estudi i obertura de l'1% finançats (TIN 9,50%, TAE 12,37%).
Oferta del BanSabadell Fincom EFCSAU i subjecta a la seva aprovació. Oferta vàlida fins al 30/11/2016.

EXEMPLE PRODUCTE A 10 MESOS AMB INTERESSOS
Import finançament 1.000,00 €
Import Quotes 105,45 €
N º Quotes 10
Comissió Formalització 1%
TIN - TAE 9,50% -12,37%
Import Total Degut 1.054,50 €


** oferta del Bansabadell Fincom EEFCAU i subjecta a la seva aprovació.
Oferta vàlida fins al 30/11/2016


Termini:          En el moment de la matriculació
Lloc:                Gestió Acadèmica TCM

Préstec AGAUR

Per poder sol•licitar el préstec, l'import de la teva matrícula haurà de ser de 500 euros com a mínim i només el podran sol•licitar els estudiants de nacionalitat espanyola.

Mitjançant aquesta opció, pots pagar l'import total de la matrícula en diverses mensualitats, amb un finançament a interès preferent, que gestiona l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, en el següent enllaç trobaràs més informació: Programa de Préstecs Universitaris de Postgrau


Altres ofertes de finançament

El Tecnocampus compta amb ofertes de diferents entitats bancàries per tal que puguis accedir a préstecs d’estudi a llarg termini amb condicions favorables. Aquests préstecs poden cobrir l’import de la matrícula i altres despeses relaciones (material, desplaçaments, estades...) Consulta les diferents ofertes