Reconeixement de crèdits RAC UPF

Finalitat

Reconèixer els crèdits RAC (reconeixement d'activitats universitàries) per la participació en les activitats universitàries Culturals, d'aprenentatge de llengües, esportives, de representació estudiantil, i solidàries i de cooperació que estan recollides al catàleg de crèdits RAC TecnoCampus vigent.

Aquestes activitats s'han d'entendre com a complementàries i a la vegada diferenciades de les competències de les assignatures dels plans d'estudi i les activitats acadèmiques.

En el cas de l’aprenentatge de llengües, a més a més, en tots els casos els nivells reconeguts per a un mateix idioma han de ser successivament superiors segons el Marc Comú Europeu de Referència (MECR) o bé han de suposar un aprofundiment en un àmbit específic de la llengua (cursos monogràfics o cursos específics de preparació de certificats).

No es poden reconèixer crèdits si la llengua corresponent forma part de les assignatures que l'estudiant ha de cursar dins del seu pla d'estudis. Quan la persona sol•licitant hagi cursat l'idioma a l'ensenyament secundari, els crèdits es reconeixen a partir del nivell B1.1 del MECR (intermedi) o qualsevol altre nivell a partir d'aquest.

S'incorporaran, com a crèdits reconeguts, un mínim d'1 crèdit i un màxim de 6 crèdits a l'expedient acadèmic amb caràcter d'assignatura optativa, per complir els requisits d'obtenció del títol de Grau.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol estudiant de GRAU del TecnoCampus

Documentació que cal aportar

Obligatòria:

  • Certificat de l’activitat indicant els crèdits, l’any de l’activat d’acord amb el catàleg de crèdits RAC TecnoCampus vigent.

Termini per sol·licitar-ho

Un cop finalitzades les activitats que es sol•licita reconèixer en qualsevol moment de l'any. S’ha de tenir en compte que els estudiants han de desenvolupar les activitats susceptibles de reconeixement en crèdits simultàniament als ensenyaments de grau als quals les volen incorporar.

El termini per a la incorporació dels crèdits és des de l'inici del curs acadèmic fins al 31
de maig de cada curs acadèmic. Les sol∙licituds presentades després del 31 de maig s'incorporaran el curs acadèmic següent.
Excepcionalment, els estudiants que estiguin a l'últim curs dels seus estudis, en condicions d'acabar, podran sol∙licitar el reconeixement en posterioritat a aquesta data. Cal que ho indiquin en la sol∙licitud. En aquest cas la data límit de presentació de les sol∙licituds serà el dia abans de l'inici del curs següent.
 

Resposta que obtindrà

Notificació a l'estudiant amb la resolució de la sol•licitud. 

Temps de resposta

Màxim 30 dies

Responsable

Gestió acadèmica

Normativa i documentació de referència

On adreçar-se

Sol·licitud presencial al Punt d'Informació a l'Estudiant