1.  Informació general i coordinadors

En aquesta secció es pretén oferir la informació bàsica sobre el Treball Final  de Grau (TFG) als estudiants de l’Escola Superior Politècnica.

Els/Les coordinadors/es del TFG us donaran suport per resoldre tots aquells dubtes sobre l’operativa i els aspectes formals del TFG. Els/Les coordinadors/es són:

Joan Ramon Gomà -  Àrea de Mecatrònica - jrgoma@tecnocampus.cat

Jorge Oter - Àrea d’Audiovisuals - joter@tecnocampus.cat

Alfons Palacios  - Àrea TIC -  palacios@tecnocampus.cat

 

 

2. Titulacions en curs (Graus)

En aquest apartat es detalla la informació sobre el Treball Final de Grau dels Graus que s’imparteixen a l’Escola Superior Politècnica:

- Grau en Mitjans Audiovisuals
- Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
- Grau en Enginyeria Mecànica
- Grau en Enginyeria Informàtica
 

2.1 Normativa i documents

De cara a la realització del Treball Final de Grau, és imprescindible llegir la Normativa vigent. Cal recordar, específicament, que s´ha de lliurar el full de seguiment/visats al professor/a ponent en un termini màxim de 15 dies després de l'inici del quadrimestre.

Normativa TFG
Full de seguiment/visats

 

 

El procés d’adjudicació d’un Treball Final de Grau, segons indica la Normativa, es realitza segons indica següent gràfic: descarrega

La plantilla per realitzar la proposta d’un Treball Final de Grau és la següent:

041-IMPRÈS SOLICITUD PROPOSTA TFG PER PART DE L'ALUMNE

La plantilla per sol·licitar un Treball Final de Grau és la següent:

051-IMPRÈS SOLICITUD TFG DE LES PROPOSTES AREA

El procés d’adjudicació d’un TFG es realitza en el quadrimestre anterior a la seva matrícula, és a dir, l’adjudicació dels TFG per la Primavera 2014 es realitzarà a la Tardor 2013, de tal manera que l’estudiant pugui començar a treballar el TFG uns mesos abans.


Calendari TFG Tardor 2017

 

El registre del TFG es realitzarà al portal d'eSecretaria

No dubteu en consultar qualsevol dubte als coordinadors de TFG.

2.2 Avantprojecte:
 

Área de Mecatrònica

Per realitzar el TFG en l’àrea de Mecatrònica s’haurà de presentar un avantprojecte en el període comprès entre el registre del TFG i la seva matrícula, tal com mostra el següent gràfic:
105-diagrama temporal TFG mecatronica 

Els continguts i format que ha de tenir l’avantprojecte es detalla en el següent document:
110-Normativa TFG - EXTENSIÓ per Mecatrònica

Podeu trobar la plantilla per l’avantprojecte al següent enllaç: 140-Plantilles TFG
 

Àrea d'Audiovisuals:

L’extensió a la normativa referent a l’avantprojecte s’adjunta al següent document: Document_Normativa_Avantprojecte_TFG_GMA

Normativa TFG - EXTENSIÓ per Audiovisuals

Resolució avantprojectes Primavera'19

Resolució avantprojectes Primavera'19 (2a llista)

Resolució avantprojectes Primavera'19 (3a llista)

Assignació de ponents Primavera'19

 

2.3. Propostes de TFG i assignacions per àrees

 

Àrea d’Audiovisuals:
 

Línies temàtiques Professors GMA - Tardor'18

Propostes de TFG de l'àrea (Tardor 2018): GMA-propostes-TFG-T18

Resolució sobre les propostes dels estudiants i adjudicacions de TFG de l'àrea : Primavera'19

 

Àrea de Mecatrònica:

Propostes de TFG de l'àrea (Tardor 2018) : GEEIA/GEM-propostes-projectes-TFG T18

Resolució sobre les propostes dels estudiants (Tardor 2018) : Resolució_propostes_estudiants T18

Adjudicacions de TFG de Mecatrònica (Primavera 2018) AdjudicacionsTFC_P18_Mecatrònica

 

Àrea d'Informàtiica:

Propostes de TFG de l'àrea (Tardor 2017): GEI_PropostesProfessorsTFG T17

Adjudicacions de TFG de l'àrea (Tardor 2017): GEI assignacions TFG T17