Contractació pública

 

 Normativa d’aplicació 

 

El text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat per reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre (en endavant, ‘TRLCSP’), estableix un règim jurídic diferent segons el tipus d’ens del sector públic que estigui contractant, i segons ens trobem davant d’un contracte subjecte o no a regulació harmonitzada.

Per tant, de conformitat amb l’article 3.1 f) i 3.3 b) de la LCSP, la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme és una entitat del sector públic considerada poder adjudicador que no té el caràcter d’administració pública. En conseqüència, i precisament per no gaudir de la condició d’administració pública, els contractes que dugui a terme seran considerats contractes privats, la preparació i adjudicació dels quals es regeix pel citat TRLCSP, reservant-se per al dret privat la regulació dels efectes i extinció dels mateixos (art. 20 TRLCSP).

Així doncs, als contractes que celebri la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme els serà d’aplicació el TRLCSP en les següents matèries:

a) Quant a les disposicions generals reguladores de la contractació del sector públic i organització de la gestió contractual (arts. 1 a 94, art. 104, i arts. 326 a 334 TRLCSP);

b) En quant a la preparació dels contractes (art. 137 TRLCSP);

c) En quant a l’adjudicació dels contractes (arts. 189 a 191 TRLCSP)

En relació a l’adjudicació dels contractes, el TRLCSP distingeix entre els contractes que estiguin subjectes a regulació harmonitzada dels que no. Així, els que estiguin subjectes, es regularan pels mateixos preceptes previstos per a les administracions públiques, amb determinades peculiaritats regulades a l’art. 190 TRLCSP. En canvi, quant als contractes no subjectes a regulació harmonitzada, l’art 191 TRLCSP, a més d’obligar al compliment d’uns principis -apartat a)- i establir un règim de publicació específic per determinats contractes -apartat c)-, estableix -apartat b)- la necessitat de que el propi ens aprovi unes instruccions internes d’obligat compliment que regulin els seus procediments de contractació.

Les instruccions internes aprovades pel TecnoCampus són les següents: PDF

Òrgan de contractació

L’òrgan de contractació de la Fundació Tecnocampus és aquell òrgan, unipersonal i col·legiat, que té la competència per a celebrar contractes en nom i representació de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, en virtut de la seva normativa. Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà delegar les seves facultats o competències d’acord amb la legalitat vigent.

Dades de l’òrgan de contractació de la Fundació Tecnocampus:            

Correu electrònic: licitacions@tecnocampus.cat

Adreça: Avinguda Ernest Lluch, 32 – 08302 Mataró

Telèfon: 93 169 65 01

Licitacions en tràmit

Visita la pàgina del Perfil del contractant.

Relació de contractes subscrits

Anualitat 2015:

Relació de contractes subscrits 2015. Data última actualització: 31/01/2017.

Anualitat 2016:

Relació de contractes subscrits 2016. Data última actualització: 31/01/2017.

Convenis de col·laboració