La Fundació: Missió i finalitats

Missió

La missió  de la Fundació Tecnocampus és la de contribuir al desenvolupament econòmic i de teixit productiu actuant com agent generador de riquesa, d’empresa, d’ocupació, de talent, de coneixement i de qualitat de vida per les persones.

Finalitats

La Fundació té les següents finalitats:

-          Desenvolupar estudis d’educació superior, amb una oferta adaptada a les necessitats del territori i compromesa amb un model educatiu centrat en els pilars de la professionalització, l’emprenedoria i la internacionalització. S’especialitza en la programació d’estudis universitaris de qualitat de grau i postgrau en relació a tres àmbits temàtics:

1) Enginyeria i estudis tècnics;

2) L’empresa, la gestió i les ciències socials;

3) Ciències de la Salut.

-          Ostentar i exercir la titularitat dels centres universitaris que calgui en cada moment per la programació de l’oferta universitària i seguint la ordenació legal en aquesta matèria.

-          Desenvolupar projectes formatius accessibles a tots els sectors socials, promovent i desenvolupant una oferta d’activitats de formació continuada de postgrau i de reciclatge, tant per l’adquisició de nous coneixements com per la reconversió o adaptació dels que ja es tenen, adreçades al personal de les empreses, organismes, institucions i ciutadans en general.

-          Promoure i facilitar l’accés als estudis universitaris al màxim nombre de ciutadans i ciutadanes com a servei públic, obert i universal, treballant per a què aquest servei no sigui limitat per raons socials, econòmiques, culturals, o per qualsevol causa derivada d’una vulneració d’un dret fonamental.

-          Desenvolupar recerca, entesa com l’activitat acadèmica centrada en la generació de coneixement amb especial èmfasi en la transferència de coneixement cap a l’empresa i la Societat, actuant com agent facilitador de la innovació i de suport a la competitivitat empresarial, juntament amb altres agents de R+D+i del territori, amb els quals es col·laborarà activament per centrar sinèrgies i complementarietats que projectin el territori i amb ell el progrés dels ciutadans.

-          Divulgar i fomentar la ciència i la tècnica especialment en els tres àmbits principals d’actuació i estrènyer lligams entre el món universitari i la societat, especialment amb les empreses, institucions científiques, de recerca i cultural, amb el degut respecte als drets humans i el medi ambient, i el foment de la pau i la solidaritat, contribuint a obrir la Universitat a la ciutat i vertebrar Mataró com a Ciutat Universitària.

-          Donar suport a l’emprenedoria mitjançant serveis que facilitin la creació de noves empreses i el creixement d’empreses ja existents.

-          Gestionar el Parc Tecnocampus, propietat de l’Ajuntament de Mataró (EPEL Parc Tecnocampus Mataró-Maresme), mitjançant un contracte de gestió entre la Fundació i l’esmentada EPEL Parc Tecnocampus, que indiqui els serveis a prestar i les contraprestacions a percebre per tal gestió. Pel que fa a la gestió del Parc implica les tasques de gestió de l’actiu i equipaments del Parc, la gestió comercial per captació de llogaters als espais d’allotjament empresarial, la provisió dels serveis per les empreses i institucions del Parc i el desenvolupament d’una activitat de dinamització interna, de foment de la innovació, d’emprenedoria i de relació amb els centres universitaris del parc que confereixin la categoria de Parc Científic i de la Innovació. Igualment pel que fa a l’ús que la Fundació faci dels espais propietat del Parc s’establiran els corresponents contractes que regulin tal ús i la corresponent contraprestació econòmica.

-          Gestionar el Centre de Congressos del Tecnocampus com a actiu generador d’activitat congressual, científica, divulgativa, firal, cultural i social.

-          Desenvolupar tota aquella activitat de promoció econòmica que incideixi en la competitivitat empresarial, el desenvolupament industrial, la innovació, la internacionalització i la consolidació i creixement del teixit productiu del territori, desenvolupant projectes a mida per licitacions competitives de les administracions locals, regionals, estatals i europees, i desenvolupant serveis adhoc segons les necessitats de cada sector d’activitat econòmica.

Pel compliment de les seves finalitats, la Fundació podrà promoure, finançar i organitzar cursos, seminaris, congressos, conferències i editar i difondre els mateixos i els seus continguts, així com convocar i gestionar beques i atorgar subvencions per a la recerca, desenvolupament i la divulgació de les matèries que comprenen les seves finalitats. Igualment tindrà especial consideració la utilització de mitjans virtuals i digitals per al desenvolupament i difusió de la seva tasca.

Les finalitats de la Fundació podran ser assolides per si mateixa o bé mitjançant la col·laboració amb altres entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, i de caràcter internacional; la creació per si sola o amb terceres persones d’altres persones jurídiques; i la participació en programes de cooperació en les matèries esmentades.