Article de la Dra. Esther Cabrera al Journal of American Medical Directors Association

La Dra. Esther Cabrera, directora de l’ Escola Superior de Ciències de la Salut, ha publicat un article en la prestigiosa revista Journal of American Medical Directors Association. Es tracta d’un estudi internacional , multicèntric sobre les raons que manifesten els cuidadors de pacients amb demència per ingressar en institucions sociosanitaries o centres geriàtrics als seus familiars. L'estudi evidencia que els 8 països estudiats coincideixen en motius neuropsiquiàtrics, increment de la dependència, i sobrecàrrega del cuidador. Encara que les diferències culturals també mostren les variacions en les raons pel l’ingrès.