Servicio para la Calidad, Aprendizaje e Innovación

SQAI és un servei transversal a les 3 Escoles universitàries. La seva activitat es desenvolupa a l’entorn de quatre àrees amb objectius específics però tots ells vinculats a l'assegurament de la qualitat i la millora contínua, en especial dels centres i titulacions de Tecnocampus:  

Planificació acadèmica:

Objectius:

 • Definir i implantar el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat dels centres universitaris

 • Contribuir a què els plans d'estudi dels ensenyaments oficials dels centres universitaris de Tecnocampus garanteixin en la planificació, el disseny, l'aplicació a les aules i en l'acreditació, els criteris de qualitat establerts per la pròpia institució, la Universitat Pompeu Fabra i altres agents d'avaluació de la qualitat.

 • Assessorar en la definició, manteniment i validació dels indicadors com a eina de seguiment del desenvolupament institucional

 • Dissenyar, elaborar i coordinar enquestes i sondejos d'avaluació institucional com a part informacional del sistema intern de garantia de qualitat.

Formació del professorat:

 • Objectiu: Contribuir a la formació del professorat dels centres universitaris de Tecnocampus organitzant un conjunt d'activitats formatives, de caràcter divers i relacionades amb l'activitat docent que aquests desenvolupen.

Innovació Docent:

 • Objectiu: Impulsar les activitats d'innovació, millora i suport a la docència i, en particular, donar suport a la gestió dels projectes vinculats a la innovació i la millora de la docència a Tecnocampus. Això s'aconsegueix mitjançant l’assessorament del professorat en aspectes de planificació docent i en la promoció de la introducció de noves metodologies i aplicacions tecnològiques a les aules i en l'activitat docent

Qualitat

Objectius:

 • Promoure la qualitat educativa per mitjà de l'anàlisi de processos, activitats i projectes vinculats a la millora de l'organització i de la qualitat de la docència.

 • Donar suport als processos d’Avaluació i Acreditació dels centres i titulacions de TecnoCampus.

 • Organitzar i fer el seguiment i actualització del Sistema d’Informació a la Direcció (SID), tot procurant que la informació sigui verídica, puntual i constantment actualitzada i a disposició dels òrgans que han de fer les anàlisis i valoracions a partir de les evidències incorporades en aquest sistema.

 • Fer el seguiment dels Plans de Millora establerts en els Informes de Seguiment anuals de les titulacions.

 • Vetllar perquè la informació d’interès que es posa a l’abast dels diferents agents implicats en els centres i titulacions dels centres universitaris de Tecnocampus sigui completa i actualitzada (web, intranet, Moodle).

 • Projecte 1 projecte d'innovació docent

  El principal objectiu de la realització d’aquest projecte es poder definir tant dins d’un marc teòric com pràctic l’eficiència i adequació de diferents activitats d’Innovació Metodològica que l’SQAI proposa als docents del Tecnocampus per que siguin aplicades als estudis, per tal de poder definir amb la major exactitud possible el grau de resposta per part dels estudiants envers aquestes activitats de Innovació docent.

  Amb la realització d’aquest projecte ens agradaria comparar l’ús actual de Podcast com a material docent de Tecnocampus amb el d’altres universitats.

  Per dur a terme aquest estudi es portaran a terme les diferent accions:

  En un primer moment es farà una recerca de les tendències d’ús de podcast a nivell general, és a dir, més enllà de l’ús que puguin tenir al mon educatiu.

  Amb la contextualització necessària del punt anterior, es farà una recerca de com s’estan fent servir els podcast a l’entorn educatiu, i més exhaustivament, en l’entorn de l’educació superior.

  Per tal de consolidar els podcast com un dels recursos docents que s’ofereixen a les assignatures s’obrirà un canal de podcast on poder allotjar els futurs continguts que es generin a les diferents assignatures dels estudis de Tecnocampus.

  Per últim, es faran propostes d’integració dels podcast com a eina acadèmica al Tecnocampus en assignatures i temaris concrets.

 • El principal objectiu de la realització d’aquest projecte es poder definir tant dins d’un marc teòric com pràctic l’eficiència i adequació de diferents activitats d’Innovació Metodològica que l’SQAI proposa als docents del Tecnocampus per que siguin aplicades als estudis, per tal de poder definir amb la major exactitud possible el grau de resposta per part dels estudiants envers aquestes activitats de Innovació docent.

  Amb la realització d’aquest projecte ens agradaria comparar l’ús actual de Podcast com a material docent de Tecnocampus amb el d’altres universitats.

  Per dur a terme aquest estudi es portaran a terme les diferent accions:

  En un primer moment es farà una recerca de les tendències d’ús de podcast a nivell general, és a dir, més enllà de l’ús que puguin tenir al mon educatiu.

  Amb la contextualització necessària del punt anterior, es farà una recerca de com s’estan fent servir els podcast a l’entorn educatiu, i més exhaustivament, en l’entorn de l’educació superior.

  Per tal de consolidar els podcast com un dels recursos docents que s’ofereixen a les assignatures s’obrirà un canal de podcast on poder allotjar els futurs continguts que es generin a les diferents assignatures dels estudis de Tecnocampus.

  Per últim, es faran propostes d’integració dels podcast com a eina acadèmica al Tecnocampus en assignatures i temaris concrets.

 • L’objectiu consisteix en planificar la publicació d’entrades al blog, de manera que ens permeti garantir una periodicitat que encara no tenim, que per altra part agilitzaria la promoció regular. Per tant, es replantejarà l’estratègia tant del blog com de la revista, es definirà bé els destinataris i es detallaran els KPIs a partir dels quals treballarem pel curs 2016-17.