Beques de col·laboració 2020-2021

És objecte de la present convocatòria promoure la iniciació en tasques de recerca, en règim de col·laboració en diferents grups de recerca, dels estudiants universitaris de TecnoCampus que finalitzin els estudis de grau o que estiguin cursant primer curs d’un Màster universitari oficial, mitjançant l'assignació d'una beca que els permeti iniciar-se en tasques de recerca vinculades amb els estudis que estan cursant i facilitar la seva futura orientació professional o investigadora.

Fundació TecnoCampus Mataró Maresme.

Estudiants matriculats en estudis de grau i màster oficial al Tecnocampus que vulguin realitzar tasques derecercavinculades amb els estudis que estan cursant i facilitar la seva futura orientació professional o investigadora. Cada estudiant només podrà sol·licitar una beca de col·laboració.

La documentació que caldrà incloure en la sol·licitud és la següent:

  • CV de l’estudiant en el que s’especifiquin clarament els mèrits, la formació i l’experiència en relació amb els aspectes que es valoren en cada beca i que apareixen recollits a la fitxa.

Les sol·licituds es presentaran electrònicament dins el termini especificat en cada oferta.

Totes les sol·licituds s’hauran de tramitar a través de la Borsa Talent.

El becari o becària podrà dirigir un escrit per correu electrònic a recerca@tecnocampus.cat abans, durant o després de la col·laboració.