Ajuts i finançament catalans

Nuclis I+D Internacionals

Objecte del finançament:

Finançar projectes d’investigació industrial i desenvolupament experimental internacionalsentre com a mínim una empresa de Catalunya i un soci d’un dels àmbits territorials elegibles: Unió Europea, EEUU, Xile, Singapur, Xina, Corea del Sud, Israel, Regne Unit i Canadà.

Tipologia de projectes

Els projectes hauran d’estar emmarcats dins de les tecnologies transversals identificades en l’estratègia RIS3CAT: TIC (Inclou micro i nanoelectrònica), Nanotecnologia, Materials avançats, Fotónica, Biotecnologia i Manufactura avançada.

I a més dins dels següents àmbits sectorials d’impacte:
· Indústria alimentaria
· Indústries de la química, energia i recursos
· Sistemes industrials
· Indústries de la mobilitat sostenible
· Indústries de la salut
· Indústries culturals i basades en l’experiència

Beneficiaris
· Empreses amb establiment operatiu a Catalunya:
- Que comptin com a mínim amb 3 anys de vida a la data de sol·licitud de l'ajut.
- Que disposin d'una plantilla de com a mínim 5 treballadors (en UTA) en el mes anterior al de presentació de l'ajuda.
· En cas que participi més d'una empresa catalana, una d'elles ha d'actuar com a líder del
consorci.
· El beneficiari no pot haver rebut ajuts de minimis per sobre de 200.000 € en els 3 darrers exercicis fiscals. 

 

Duració del projecte
· Fins a 2,5 anys des de la data de sol·licitud.

Pressupost mínim
· Pressupost mínim: 150.000€

Modalitat i quantia de les ajudes
SUBVENCIÓ: L’ajuda màxima serà de 200.000€ per projecte (en règim minimis).

 

GRAN

MITJANA

PETITA

Activitats d’investigació industrial

50%

60%

70%

Activitats de desenvolupament experimental

25%

35%

45%

Despeses de gestió

50%

50%

50%

Auditoria

100%

100%

100%

 

Conceptes finançables
· Personal (queden exclosos els contractes de formació i/o pràctiques).
    - Personal propi: fins al 80% de la jornada.
    - Personal directiu: fins al 30% de la jornada (70% en cas de pimes).
· Compra de materials.
· Amortització d'equips nous o antics. Inclou prototips i plantes pilot.
· Amortització d'actius intangibles (programari, llicències, etc.).
· Subcontractacions (màxim 50% del pressupost):
   - Investigació o desenvolupament tecnològic.
   - Tasques d'enginyeria o disseny.
   - Proves de laboratori.
· Despeses de gestió (inclou viatges al país soci). En cas que hi hagi més d'una empresa catalana, només podrà imputar la gestió l'empresa que actuï com a líder (màxim de 12.000 €).
· Informe d'auditoria (màxim 1.500 € per justificació).

Termini presentació: 10 octubre 2019

En el cas d’estar interessat amb aquesta línia de finançament, sol·licita més informació!

 

INNOTEC 2019

Acció ha obert la convocatòria d’ajudes INNOTEC 2019, destinades a projectes d’I+D conjunts entre empreses catalanes amb desenvolupadors de tecnologia públics acreditats TECNIO. L'objectiu és impulsar el desenvolupament de productes i processos innovadors mitjançant la transferència de coneixement i tecnologia cap a l'empresa.

Es tracta de subvencions d'entre el 25% i el 70% de les despeses relatives a un projecte d'R + D, per al cas de les empreses, i del 100% per al cas dels centres TECNIO. El pressupost mínim és de 50.000 € i màxim de 200.000 €.

Despeses subvencionables:

· Personal: investigadors, tècnics, personal auxiliar i personal involucrat en el projecte.
· Amortització equipament.
· Col·laboracions externes: Obligatòria la subcontractació de grips TECNIO (Grups universitaris o CSIC i centres CERCA). I també altres despeses de consultoria (legal, patentabilitat, vigilància tecnològica, pla comercialització).

Requisits importants a tenir en compte:
· Plantilla mínima de l’empresa: 4 persones.
· El pressupost de l’empresa en el projecte no pot representar més de la meitat de la facturació de l’any anterior.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 17 d’octubre.

Consulta més informació!

 


Programa “La Caixa” Feina Jove

Ofereixen un ajut directe a totes les empreses que contractin persones joves inscrites en el Sistema de Garantia Juvenil i, d’aquesta manera, contribueixin a reduir l’atur. Disposen de dos tipus d’ajut segons el contracte:

1. Contracte indefinit a temps complert amb un període mínim de permanència de 6 mesos- L’import màxim de l’ajut serà de 9.600€/12 mesos.

2. Contracte de durada determinada (temporal) a temps complert amb un període mínim de permanència de 6 mesos. L’import màxim de l’ajuda és de 4.200€/6 mesos.

En el cas de treballadors amb discapacitat severa, es podran sol·licitar ajuts per a contractes a temps parcial (mínim, 50% de la jornada completa). En aquests casos, l’import dels ajuts és del 50% del que correspondria segons el tipus de contracte.

Com es pot accedir als ajuts?

Les sol·licituds s’han de presentar en els terminis previstos, i amb la documentació que es demana, per via electrònica al portal web “la Caixa” Feina Jove de la Fundació Bancària “la Caixa”.

Qui els pot sol·licitar?

Empreses, incloent-hi els empresaris autònoms, associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre domiciliats al territori espanyol. Es poden demanar ajuts per un màxim de 10 joves per entitat o empresa (és a dir, per CIF).


Qui són els entitats destinataris finals?

Es poden beneficiar d’aquest programa tots els joves que compleixin els requisits següents:

1. Estar inscrits i complir els requisits del Sistema Nacional de Garantia Juvenil de manera prèvia a la formalització del contracte.

2. Tenir entre 16 i 29 anys (inclusivament) en el moment de la formalització del contracte.

3. No haver treballat en el dia natural anterior al dia d’inici del contracte objecte de subvenció. Aquest requisit no es pot aplicar als joves que es trobin dins del període de quatre mesos des de la data d’inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil en el moment de formalització del contracte. 

Beneficis d’una ajuda de fins a 9.600€.
Convocatòria oberta fins el 15 de març de 2022.
Consulta les bases del programa.

 

ICF Eurocrèdit

Préstecs per a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu 2014-2020, que té l’objectiu d’invertir en creixement i ocupació.

Condicions financeres:

· Préstecs a curt termini

Import: de 100.000€ a 2.000.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.
Termini: de 2 a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’1%.
Comissions: d’obertura del 0,50% del nominal del préstec.
Garanties: a determinar en funció del projecte.


· Préstecs a llarg termini

Import: de 150.000€ a 2.500.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.
Termini: de 2 a 15 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.
Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’1%.
Comissions: d’obertura del 0,50% del nominal del préstec.
Garanties: a determinar en funció del projecte.

Més informació.

 

ICF-Avalis (per a pimes i autònoms)

Préstec amb aval per a les pimes catalanes i autònoms que realitzin inversions o per a necessitats de circulant. L’ICF realitza el préstec i Avalis de Catalunyaatorga l’aval.

Condicions financeres:
· Import: entre 25.000€ i 250.000€.

· Termini:
   - Per circulant, fins a 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any inclòs.
   - Per a inversió, fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys inclosos.
· Tipus d'interès:
   - EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 3,10% per imports superiors a 100.000€.
   - EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3,45% per imports inferiors a 100.000€.

Per part d’ICF, EURIBOR a 12 mesos + 1,50% (liquidacions mensuals); per part d’Avalis, comissió de risc anual anticipada d’entre l'1,60% i l'1,95%.

· Comissions: sense comissió d'obertura i d'estudi; per cancel·lació anticipada, del 0,25% per entitat.

· Garanties: aval d'Avalis de Catalunyapel 100% del capital més 90 dies d'interessos ordinaris.

Més informació.


Préstecs participatius IFEM. Emprenedoria corporativa

Finançament juntament amb inversors corporatius en forma de préstec participatiu per a l’impuls de l’emprenedoria corporativa.

L’ICF gestiona el finançament per a l’emprenedoria corporativa a través d’IFEM.

L’objecte del finançament és el desenvolupament del pla de negoci de les petites empreses participants en projectes d’emprenedoria corporativa. Es finançaran les despeses associades al desenvolupament del pla de negoci objecte de la sol·licitud. S’entén com a projecte d’emprenedoria corporativa aquell en el qual un inversor corporatiu entra en el capital d’una petita empresa per desenvolupar un pla de negoci que dona resposta a una necessitat d’innovació i/o creixement de l’inversor corporatiu.

Condicions financeres:
· Import: amb caràcter general, entre 50.000€ i 200.000 € per projecte, subjecte a la inversió en forma de capital per part dels inversors privats.
· Finalitat: finançament del pla de negoci que es faci constar com a objecte de la seva sol·licitud.
· Termini: fins a 5 anys.
· Amortització: única al venciment.
· Interès fix: el màxim entre el 4% i el tipus que resultaria d’aplicar la Comunicació de la Comissió Europea relativa a la revisió del mètode de fixació del tipus de referència i actualització (DOUE C 14, de 19.1.08). Les liquidacions seran trimestrals.
· Interès variable: es determinarà en funció de l’evolució del pla de negoci (fins a un màxim del 15% inclòs el fix).
· Comissions: de gestió del 0,5%.

Les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del departament d’Empresa i Coneixement.

Més informació.

 

Subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil

Es tracta d’un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de Garantia Juvenil, mitjançant l’autoocupació.

Garanteix oportunitatsper als joves i ofereix ajuts per a les empreses, basant-se en programes de:

· Formació per a desenvolupar competències professionals.
· Inserció en el mercat laboral: pràctiques o contractes laborals.
· Emprenedoria i autoocupació.
· Orientació laboral.

A qui va dirigit?A joves que abans de donar-se d’alta com a treballadors autònoms estiguin inscrits al Programa Garantia Juvenil, i que tinguin entre 18 i 29 anys, ambdós inclosos. L’alta com a treballador autònom ha de ser dins de l’àmbit temporal que va de l’1 d’octubre de 2017 fins al 15 d’octubre de 2018.

Més informació!