Ajuts i finançament catalans

Programa “30PLUS”: Subvenció per a la contractació de persones aturades

L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de  persones en situació d’atur de 30 anys o  més, preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu, proporcionant-los, entre d’altres, recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Aquest programa beneficia a ambdues parts, al treballador per una banda i a les empreses pel que fa a poder disposar de personal subvencionat durant 6 mesos.

JORNADA LABORAL:

Temps complet o temps parcial (no inferior al 50% de la jornada ordinària)

CONTRACTACIÓ: Mínim 6 mesos

Les persones contractades rebran el salari corresponent al contracte realitzat, en base al que estableixi el conveni de sector o d'empresa d'aplicació o, en absència de conveni, la retribució salarial legalment establerta, en la part proporcional que correspongui. En el supòsit que el salari a percebre per la persona contractada sigui superior a la subvenció atorgada (SMI), l'entitat contractant li abonarà la diferència.

FORMACIÓ:Mínim 20 hrs - màxim 100 hrs (durant el contracte laboral)

Aquesta actuació preveu afavorir la inserció de la persona participant desocupada en el mercat de treball, facilitar l'aprenentatge i l'adquisició de competències professionals en un entorn real de treball. La persona haurà de ser contractada amb una durada mínima de 6 mesos mitjançant qualsevol modalitat contractual que, d'acord amb la normativa laboral vigent, s'ajusti a les condicions del programa. La jornada laboral podrà ser a temps complet o a temps parcial, no inferior al 50% de la jornada ordinària de l'entitat contractant.

LA SUBVENCIÓ: Correspondrà a la quantia equivalent al salari mínim interprofessional (SMI) vigent l’any pels mesos de durada del contracte fins a un màxim de 9 mesos. 

A la convocatòria per l’any 2018, el SMI serà de 858,55 €. Aquesta quantia correspondrà a una jornada completa i, en el cas de contractes a temps parcial, se subvencionarà la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista.

En el moment de subscriure el corresponent contracte s’haurà de preveure la seva durada total i no seran subvencionables les seves pròrrogues.

La FAGEM assessorarà a les empreses en tot moment durant el projecte i signarà un conveni  amb les empreses interessades, com a entitat promotora del programa, on es manifesta la voluntat de l’empresa de participar en el programa “30 PLUS”, mitjançant la contractació de persones participants.

El programa finalitza el 31 de març de 2019.

Més informació.

 

ICF Eurocrèdit

Préstecs per a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu 2014-2020, que té l’objectiu d’invertir en creixement i ocupació.

Condicions financeres:

Préstecs a curt termini

Import: de 100.000€ a 2.000.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.
Termini: de 2 a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’1%.
Comissions: d’obertura del 0,50% del nominal del préstec.
Garanties: a determinar en funció del projecte.

Préstecs a llarg termini

Import: de 150.000€ a 2.500.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.
Termini: de 2 a 15 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.
Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’1%.
Comissions: d’obertura del 0,50% del nominal del préstec.
Garanties: a determinar en funció del projecte.

Per més informació.

 

Nova convocatòria de les ajudes Cervera

Aquesta ajuda tracta de finançar projectes individuals d’I+D desenvolupats per empreses que col·laboren amb Centres Tecnològics de l’àmbit estatal en les tecnologies prioritàries Cervera.

Beneficiaris:PIMES i empreses de mitjana capitalització.

L’ajuda pública consisteix en:
- Préstec del 85% de la inversió.
- Subvenció del 33% del préstec.
- Amortitzable a 10 anys (3 de carència).
- Tipus d’interès = 0%.

Es finança la despesa en:
- Personal
- Aparells, equips i instrumentació
- Material fungible

- Subcontractació
- Altres despeses
- Costos indirectes

Termini d’execució:Entre 12 i 36 mesos.

La data límit per l’enviament de la sol·licitud:Obert tot l’any.

Si vols més informació sobre la convocatòria, consulta el següent enllaç.