Ajuts i finançament catalans

Programa “La Caixa” Feina Jove

Ofereixen un ajut directe a totes les empreses que contractin persones joves inscrites en el Sistema de Garantia Juvenil i, d’aquesta manera, contribueixin a reduir l’atur. Disposen de dos tipus d’ajut segons el contracte:

1. Contracte indefinit a temps complert amb un període mínim de permanència de 6 mesos- L’import màxim de l’ajut serà de 9.600€/12 mesos.

2. Contracte de durada determinada (temporal) a temps complert amb un període mínim de permanència de 6 mesos. L’import màxim de l’ajuda és de 4.200€/6 mesos.

En el cas de treballadors amb discapacitat severa, es podran sol·licitar ajuts per a contractes a temps parcial (mínim, 50% de la jornada completa). En aquests casos, l’import dels ajuts és del 50% del que correspondria segons el tipus de contracte.

Com es pot accedir als ajuts?

Les sol·licituds s’han de presentar en els terminis previstos, i amb la documentació que es demana, per via electrònica al portal web “la Caixa” Feina Jove de la Fundació Bancària “la Caixa”.

Qui els pot sol·licitar?

Empreses, incloent-hi els empresaris autònoms, associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre domiciliats al territori espanyol. Es poden demanar ajuts per un màxim de 10 joves per entitat o empresa (és a dir, per CIF).

Qui són els entitats destinataris finals?

Es poden beneficiar d’aquest programa tots els joves que compleixin els requisits següents:

1. Estar inscrits i complir els requisits del Sistema Nacional de Garantia Juvenil de manera prèvia a la formalització del contracte.

2. Tenir entre 16 i 29 anys (inclusivament) en el moment de la formalització del contracte.

3. No haver treballat en el dia natural anterior al dia d’inici del contracte objecte de subvenció. Aquest requisit no es pot aplicar als joves que es trobin dins del període de quatre mesos des de la data d’inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil en el moment de formalització del contracte. 

Beneficis d’una ajuda de fins a 9.600€.
Convocatòria oberta fins el 15 de març de 2022.
Consulta les bases del programa.

 

ICF Eurocrèdit

Préstecs per a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu 2014-2020, que té l’objectiu d’invertir en creixement i ocupació.


Condicions financeres:

· Préstecs a curt termini

Import: de 100.000€ a 2.000.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.
Termini: de 2 a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’1%.
Comissions: d’obertura del 0,50% del nominal del préstec.
Garanties: a determinar en funció del projecte.

· Préstecs a llarg termini

Import: de 150.000€ a 2.500.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.
Termini: de 2 a 15 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.
Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’1%.
Comissions: d’obertura del 0,50% del nominal del préstec.
Garanties: a determinar en funció del projecte.

Per més informació.