Article de la professora de l'EUM Dolors Celma

L’estudi Corporate Social Responsibility in Human Resource Management: An analysis of common practices and their determinants in Spain, de Dolors Celma (professora dee l'EUM), Esther Martínez i Germà Coenders mostra que a Catalunya queda encara camí per recórrer en l’àmbit de la responsabilitat social empresarial cap els treballadors.

Les pràctiques laborals per al voltant del 40%  dels treballadors de Catalunya  són socialment poc responsables, mentre que al voltant d’una tercera part del treballadors de Catalunya gaudeixen de pràctiques socialment responsables i orientades cap a la implicació del treballador (formació, treball en equip, etc.),  I al voltant d’una tercera part dels treballadors reben practiques socialment responsables orientades principalment cap a garantir la seguretat en el treball. 

La dimensió de l’empresa i les característiques del treballador (com el seu nivell de formació) són alguns dels determinants del nivell i tipus de pràctiques socialment responsables que afecten als treballadors catalans. Més informació a: