Recordatori: comunicat de la Universitat Pompeu Fabra en relació al coneixement d’una tercera llengua

A continuació reproduïm el comunicat que la Universitat Pompeu Fabra va publicar el juny del 2017, i que desitja fer arribar a tots els estudiants de la universitat a l’inici del curs 2017-2018, en relació al coneixement d’una tercera llengua com a requisit per obtenir una titulació de grau:

“L’article 211 de la Llei 2/2014 preveu que els estudiants que van iniciar els estudis universitaris el curs 2014‐2015 i posteriors han d’acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d’una llengua estrangera (anglès, francès, italià o alemany) amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Per tal de fer efectiu aquest article, el Consell de Govern de la UPF va aprovar el mateix 2014 un acord que establia l’acreditació de l’esmentat nivell de llengua estrangera com a requisit per obtenir el títol de graduat o graduada. Amb l’objectiu de facilitar el compliment d’aquest requisit, des dels serveis de gestió acadèmica, els centres, els àmbits de multilingüisme i d’idiomes, la Universitat ha animat els estudiants des de l’inici dels seus estudis a acreditar el seu nivell de competència d’una tercera llengua. També ha difós informació diversa per tal que els estudiants coneguin els mecanismes d’acreditació i els ajuts disponibles, així com la informació sobre els cursos oferts a través d’Idiomes UPF.

El passat 22 de juny, la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar instar el Govern de la Generalitat de Catalunya perquè sol·liciti al Parlament de Catalunya un ajornament durant 4 anys de l’entrada en vigor de l’article 211 de la Llei 2/2014.

L’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya no modifica el marc normatiu actual, però obre un període d’incertesa. Davant dels possibles dubtes que puguin sorgir, el proper curs la Universitat Pompeu Fabra manté el requisit, que els estudiants coneixen, per tal de complir la Llei 2/2014 mentre sigui vigent. Si es produís un canvi de les circumstàncies que aconsellin o impliquin la modificació d’aquesta posició els estudiants de la UPF rebran informació de forma immediata.

Al marge de si caldrà que els estudiants que van iniciar els estudis el curs 2014‐2015 i posteriors acreditin el nivell B2 per obtenir el seu títol, la Universitat Pompeu Fabra anima fermament els seus estudiants a assolir‐lo per obrir‐se portes: portes al futur, a l’estranger, a noves cultures, a millors feines, a beques; a nous amics, viatges, punts de vista, etc. Per aquest mateix motiu els encoratja que no deixin escapar l’oportunitat d’incrementar el seu bagatge en llengües.”