Es constitueix el Consell Acadèmic del Tecnocampus

Avui s’ha constituït el consell acadèmic del Tecnocampus, òrgan de gestió acadèmica i de coordinació entre els tres centres universitaris (Escola Superior Politècnica, Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa i Escola Superior de Ciències de la Salut). Aquest òrgan, que inicia la seva etapa amb l’inici de l’any acadèmic 14/15, un cop els tres centres són ja centres adscrits a la Universitat Pompeu Fabra, és el que les NOF (Normes Organització i Funcionament) del Tecnocampus preveuen a nivell de gestió global.

La reunió ha comptat amb l’assistència de tots els seus 31 membres,que corresponen al Personal Docent i Investigador (PDI) dels equips de direcció dels centres més el PDI amb encàrrecs en comissions de treball transversals, més el Personal d'Administració i Serveis (PAS) de les àrees funcionals de serveis Campus i Universitat.

El consell s’ha constituït amb la presidència del director general i la copresidència dels 3 directors de centres, actuant de secretària la secretària general de Tecnocampus. Els temes tractats en aquesta primera reunió han estat els de presentació de funcions del consell, constitució de comissions de treball i qüestions de recursos humans. En l’àmbit de RRHH s’ha parlat dels progressos pendents per estructurat centres amb àmbits de coneixement, la posada en marxa d’un sistema de valoració del desenvolupament professional i aspectes de model de PDI i contractació de personal.