CopyUs s'instal.la al TecnoCampus

CopyUs és una empresa creada per satisfer la demanda de tot tipus de serveis relacionats amb les arts gràfiques. S'instal··la en un dels locals cantoners de TCM3. Actualment, ofereix serveis de copisteria avançada: impressió de gran format, plànols i plotters d'Autocad, disseny i impressió de flyers, papereria corporativa i serveis de fotocopies a gran volum, tant en blanc i negre com en color.

1.- Copisteria
- Fotocòpies, impressions a color i B/N
- Reproducció de plànols
- Impressió de gran format
- Disseny gràfic
- Enquadernacions
- Plastificacions
- Servei de fax
- Digitalització de documents
 
2.- Impremta
Impressió de revistes, manuals, impresos en general, cartes, sobres, albarans, cartells, targetes,  yers, tríptics, llibres, adhesius
 
3.- Papereria
Arxivadors, carpetes i tot tipus de material d'oficina...