Curs de solid works gratuït pels treballadors del Tecnocampus

S'està organitzant un curs de Solid Works, gratuït pels treballadors del TecnoCampus. L’horari hauria de ser  dimarts i dijous de 15h a 17h i podria començar el 4 d’octubre per acabar el 20 de desembre.

El nombre de participants mínim per què es pugui dur a terme és de 4 persones.

Els interessats poden contactar amb Albert Monté (monte@tecnocampus.cat). 

 

CURS DE SOLIDWORKS

En el desenvolupament del curs es combinaran conceptes teòrics i exercicis pràctics, orientats als alumnes que s’inicien en la utilització del programa.

 

Continguts del curs

Part 1. Dibuixos de SolidWorks (3D).

1: Conceptes bàsics i interfície d'usuari de SolidWorks
Què és el programa SolidWorks?
Referències del fitxer
Obrir arxius
Interfície d'usuari de SolidWorks

2: Introducció als croquis
Croquis en 2D
Fases del procés
Guardar arxius
Què es va a croquitzar?
Croquis bàsic
Relacions de croquis
Cotes
Extruir

3: Modelatge bàsic de peces
Selecció del perfil més apropiat
Selecció del pla de croquis
Detalls de la peça
Croquitzat en una cara plana
Operació de tall
Ús del Assistent per a foradar
Opcions de visualització
Radis
Vistes de dibuix
Marques de centre
Acotar
Canvi de paràmetres

4: Creació de matrius
Quan utilitzar matrius?
Geometria de referència
Tipus de Matrius

5: Operacions de revolució
Construcció del perfil
Editar material

6: Buidatge i nervis
Anàlisi i addició d'un angle de sortida
Altres opcions d'angle de sortida
Buidat
Nervis
Arrodoniments complets
Operacions làmina

7: Edició: reparacions i canvis de disseny
Edició de peces
Problemes de croquis
Canvis de disseny
Eines de reconstrucció

8: Modelatge d'assemblatges
Creació d'un nou acoblament
Posició del primer component
Afegir  components
Ús de configuracions de peces en assemblatges
Sub-assemblatges
Inserció de sub-assemblatges
Empaquetat de dependències

9: Ús de assemblatges
Anàlisi de l'acoblament
Canvi dels valors de cota
Explosió d'assemblatges
Llista de materials
Dibuixos d'acoblament
Construcció de peces en un acoblament
Referències externes
Trencar referències externes
Eliminar referències externes

Part 2. Dibuixos de SolidWorks (2D) 15h.

1: Fulles i vistes de dibuix
Vistes de dibuix
Croquis en vistes de dibuix
Opcions de vista
Centres de cercles i línies constructives
Arestes de model a la vista

2: Cotes
Moure i eliminar cotes
Propietats de cota

3: Anotacions
Afegir anotacions
Tipus d'anotació
Blocs

4: Plantilles i formats de fulles
Plantilles de dibuix
Propietats de la plantilla
Personalitzar formats de fulla

5: Vistes de dibuix d'acoblament
Crear vistes d'assemblatges
Crear i administrar llistes de materials
Llista de materials (LDM)

Nota: la numeració no es correspon amb les sessions, sinó que indica els temes que es tractaran en el curs. En funció del temps destinat a cada sessió, es combinarà la teoria amb exercicis pràctics.