El professor de l'EUM Eloi Serrano defensa la tesi doctoral

El passat 15 de juny el professor de l'EUM Eloi Serrano va defensar la tesi doctoral que portava per títol "Inversions espanyoles a l'Amèrica Llatina (1980-2007); anàlisi des d'una perspectiva institucional" dins del programa d'Història Econòmica de la Facultat d'Economia de la UAB. És de destacar que el Dr. Eloi Serrano va començar la seva trajectòria universitària a l'EUM on va cursar la diplomatura de Ciències Empresarials. Posteriorment va cursar la llicenciatura d'Economia i ara ha obtibgut el doctorat. L'equip de direcció de l'EUM ha destacat que el seu exemple ha de servir d'estímul per als estudiants actuals i el felicita efusivament.