Mataró In ofereix estudiants en pràctiques a les empreses

El centre Mataró In ofereix estades de pràctiques d'estudiants de Cursos de Formació Ocupacional subvencionats pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Les condicions són les següents:

Per a la realització de les pràctiques s’haurà de signar prèviament un conveni de col·laboració entre el centre docent, l’empresa col·laboradora (que ens haurà de facilitar les dades necessàries per a cumplimentar-ho) i la Generalitat, facilitant una còpia una vegada estigui signat i segellat per l’Oficina de Treball (OTG). Els alumnes compten amb una pòlissa d'assegurança per accident tramitada pel centre que cobreix el període de pràctiques (**)

Perfils dels alumnes d’acollida immediata:Alumnes amb perfils de delineciació, arquitectura tècnica, disseny interiors i arquitectura. Periode de pràctiques 21/02/2012 fins el 22/03/2012 – 4 hores diàries.

Interessats, adreceu-vos a David Anton: david@mataroin.com

 

**Aquesta subvenció no depèn de Mataró In i, per tant: Aquest ajut es pagarà al 100% per transferència bancària una vegada finalitzades aquestes pràctiques i comprovat per la Generalitat que es reuneixen tots els requisits. La concessió d’aquest ajut queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient i es concedirà fins l’exhauriment de l’esmentat crèdit.