Microcredit MicroBank : Microcrèdits socials

Finalitat: Projectes d'autocupació. Inici, consolidació o ampliació  de microempreses i iniciatives econòmiques i professionals per compte propi.
Import: Màxim: 25.000 euros (amb un màxim del 95% de la inversió) 
Beneficiari
    - Persones físiques amb un projecte d'autocupació. 
    - Professionals autònoms amb rendes fins a 60.000 euros  
     - Persona jurídica (Microempreses amb menys de 10 treballadors i amb una facturació anual inferior a 500.000€)
Periodicitat: Mensual
Termini: 60 mesos inclosos 6 mesos de carència opcional
Tipus d'interès: 
        -7,75%, fix tota la vida de l'operació.
        - Sense comissió d'obertura i d'estudi
Garanties: Sense garantia real ni condició d'avals, excepte quan el titular sigui una persona jurídica, que es requerirà aval necessàriament

 

Requisits:

-          Pla d’empresa

-          Informe viabilitat entitat INICIA

Tramitació: qualsevol oficina de La Caixa

 

Per a més informació podeu contactar amb Yolanda Fernández : yfernandez@tecnocampus.cat