El professor Albert Blasco publica el llibre "Fundamentos de la gestión de alojamientos y restauración"

El professor Albert Blasco, de l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa del TecnoCampus, ha publicat el llibre "Fundamentos de la gestión de alojamientos y restauración", juntament amb Roser Vives, professora de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona, a l'editorial Síntesis. El text s'ha dividit en dues grans àrees. La primera tracta de l'allotjament i la segona de la restauració. Els primers tres capítols tracten d'introduir a l'alumne al món de l'allotjament, explicant-ne els diferents tipus, les noves tendències marcades per la diferenciació, i centrades en l'especialització i la tematització del producte hoteler, i finalment, les formes més habituals d'explotació, expansió i finançament d'aquestes empreses.

Els capítols destinats als diferents departaments fan un exhaustiu anàlisi de les diferents tasques, sense oblidar la necessària comprensió d'aspectes tan fonamentals com l'anàlisi econòmic i financer, importants sempre, però més encara si es tracta d'empreses com les hoteleres, que requereixen de grans inversions i que per tant assumeixen riscos importants.

Els capítols destinats a l'oferta de restauració inclouen l'hotelera i la no hotelera, amb una visió àmplia. S'ha pretès detallar al màxim, sobretot, allò que resulta fonamental per als actuals estudiants i futurs professionals amb responsabilitats.