PROTOCOL PER AL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES/PETIT MATERIAL OFICINA AL PERSONAL DE TCM1

Aprovat en Junta de Direcció. Podeu consultar-lo en aquest apartat de la intranet.