Finalitat

La convocatòria té com a objectiu oferir ajuts per la matrícula i diferents conceptes als estudiants que es matriculin a graus i màsters oficials.

Entitat convocant

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

Qui ho pot sol·licitar

Estudiants de grau i estudiants de màster oficial. No s'inclouen en aquesta convocatòria les beques per a la realització d'estudis d'especialització ni títols propis.
Els estudiants hauran d’acomplir amb els requisits acadèmics i econòmics que marca la convocatòria:
- Matricular-se d'un mínim de crèdits,
- Es tindrà en compte el percentatge de crèdits superats el curs anterior a  partir del segon curs,
- També es tindrà en compte la nota mitja de l'expedient,
- Així com no superar els llindars de renda i patrimoni establerts a la convocatòria, atenent als ingressos que hagi percebut la unitat familiar en l'exercici fiscal anterior.

Documentació que cal aportar                            

Com a norma general, no cal presentar documentació a la universitat, només en casos molt concrets. La informació al respecte es facilita a la seu electrònica del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD) just abans de començar a emplenar el formulari de sol.licitud.

Termini sol·licitud convocatòria

 El termini per presentar les sol·licituds és del dia 1 d´agost fins el dia 15 d´octubre del 2019.

On adreçar-se

La presentació és exclusivament telemàtica. El formulari de sol·licitud de beca es fa mitjançant la pàgina web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD).
Una vegada emplenada la sol·licitud de beca caldrà enviar-la telemàticament. L'estudiant ha de conservar el justificant de sol·licitud que es pot imprimir un cop enviada.
Quan inicieu el procés de sol·licitud, el formulari us indicarà en quins casos haureu d'aportar documentació addicional que s'haurà de presentar a l'AGAUR.

Per ampliar informació podeu posar-vos en contacte amb el PIE – Punt d’informació a l’Estudiant i a en el següent enllaç de l'AGAUR

Com pots consultar l’estat de la teva beca

Rebreu un correu electrònic des de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (OVT) a l’adreça que vau especificar a la sol·licitud de beca, indicant-vos l’identificador (ID) de la vostra sol·licitud.
Amb aquest indicador podreu consultar a través de l’OVT l’estat de tramitació de la vostra sol·licitud de beca general: consulta l’estat

Temps de resposta

 Màxim 6 mesos.

Normativa i documentació de referència

Convocatòria de beques de caràcter general per a alumnes de nivells postobligatoris universitaris, curs 2019 - 2020
 

Altres informacions

Tipus de quantia:

Beca de matrícula: La quantia de la beca de matrícula cobrirà l'import dels crèdits en què s'hagi matriculat l'estudiant per primera vegada en el curs 2019-2020. L'import serà el preu públic per serveis acadèmics fixat per a la titulació corresponent en el curs 2011-2012 incrementat en un 1%. No formen part de la beca de matrícula aquells crèdits que excedeixin del mínim necessari per obtenir la titulació de què es tracti. 
Quantia fixa associada a la residència de l'estudiant durant el curs escolar: 1500€.
Quantia fixa associada a la renda de l'estudiant: 1500€.
Quantia variable lligada a la ponderació del rendiment acadèmic i renda.

 

Cobrament beca:

Els estudiants que sol·licitin beca al ME hauran d'abonar la totalitat de l'import de la matrícula. Als estudiants becats se'ls ingressarà l'import adjudicat pel Ministeri. L'import s'ingressarà al compte bancari que indiqui l'estudiant, un cop el Ministeri l'hagi abonat a la Universitat.  En cas que l'estudiant tingui algun pagament pendent amb TecnoCampus es compensarà la beca parcial o totalment amb l'import pendent.