Finalitat

L’objecte d’aquestes bases consisteix en la convocatòria de beques sobre la matrícula dels estudis universitaris a TecnoCampus que en el curs acadèmic 2020-2021 iniciïn ensenyaments universitaris de Grau per primera vegada.
 

Entitat convocant

Són una iniciativa de la Fundació TecnoCampus, que com a entitat sense ànim de lucre i dedicada a l’ensenyament vol posar a l’abast de tots els ciutadans que ho desitgin, independentment del seu nivell econòmic, l’accés a un ensenyament universitari de qualitat.

Qui ho pot sol·licitar

Podran ser beneficiaris d’aquestes beques les persones que acompleixin els requisits següents:
 

  • Matricular-se per primera vegada en el curs 2020/2021, del primer curs íntegre d’uns estudis universitaris de Grau. 
    Els estudiants que estiguin afectats de discapacitat d’un grau igual o superior al 65%, podran reduir la càrrega lectiva necessària per a complir el requisit de matrícula fins a un màxim del 50%.
  • Tenir menys de 22 anys en el moment de presentació de la sol·licitud.
  • Sol·licitar la beca del MECD
  • No superar els llindars de renda familiar disponible i els llindars de patrimoni establerts a la base 7.1 

 
Resten excloses de la convocatòria les persones que ja estiguin en possessió d’una titulació universitària oficial o que compleixin els requisits legals per a la seva obtenció.

Documentació que cal aportar                            

Els interessats hauran de presentar la sol·licitud de la beca via formulari online en el següent enllaç habilitat a tal efecte i adjuntar la següent documentació: 

 1  - Esborrany de la Declaració de la Renda per a l’exercici 2019 i Declaració de Renda per a l’exercici 2018 de tots els membres de la unitat econòmica i familiar, a les quals podrà adjuntar declaració jurada de les circumstàncies que consideri convenients.

 2  - En cas de no fer algun membre declaració de renda i segons el cas: notificació de pensió, fotocòpia de les nòmines de l’any anterior i/o documentació acreditativa del període i la quantia concedits en concepte de prestació/subsidi d’atur. En tot cas, TecnoCampus podrà sol·licitar complementar la informació aportada amb altres documents com el certificat d’IRPF per a l’exercici 2019 expedit per l’Agència Tributària.

 3  -Declaració jurada referent als ingressos totals dels exercicis 2019 i 2018 en cas que els ingressos econòmics de la unitat familiar computable estiguin per sota del llindar 1.

 4  - Si l’estudiant al·lega la independència econòmica, haurà d’acreditar la titularitat de la vivenda amb la fotocòpia del contracte d’arrendament o escriptures del seu habitatge habitual; així com els mitjans econòmics amb els quals compta i sempre que no siguin inferiors al salari mínim interprofessional.

 5  - Certificat de convivència col·lectiu expedit pel municipi de residència en data recent.

 6  - Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat econòmica i familiar.

 7  - Certificat oficial expedit pel centre en el que es cursen o s’han cursat els estudis de Batxillerat o CFGS, en el que hi constin les notes parcials de les diferents assignatures cursades i la nota mitjana d’expedient obtinguda fins al moment.

Utilitza el següent formulari per presentar tota la documentació

Tingues en compte que:

Convocatòria curs 2020-21: Obert el termini de presentació de sol·licituds fins el proper dia 24 de juny a les 14h.

Sol·licituds de beca On-line: Els interessats hauran de presentar la sol·licitud de la beca via formulari online en el següent enllaç  habilitat a tal efecte i adjuntar la documentació indicada en el punt 4.4.

Per consultes pots adreçar-te a través del següent correu electrònic: jfernandez@tecnocampus.cat

__________________

Per renovacions de beca, el procediment es realitzarà a través de e-Secretaria

La resolució de concessió o denegació de l’ajut serà publicada a la web del TecnoCampus. Es publicarà utilitzant el número del registre d’entrada de l’expedient del sol·licitant.

En el termini d´un mes a comptar des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

Bases de la 8ª Edició Programes Beques TecnoCampus (707.26 KB)
Descarregar