Finalitat

L’objecte d’aquestes bases consisteix en la convocatòria de beques sobre la matrícula dels estudis universitaris a TecnoCampus que en el curs acadèmic 2020-2021 iniciïn ensenyaments universitaris de Grau per primera vegada.
 

Entitat convocant

Són una iniciativa de la Fundació TecnoCampus, que com a entitat sense ànim de lucre i dedicada a l’ensenyament vol posar a l’abast de tots els ciutadans que ho desitgin, independentment del seu nivell econòmic, l’accés a un ensenyament universitari de qualitat.

Qui ho pot sol·licitar

Podran ser beneficiaris d’aquestes beques les persones que acompleixin els requisits següents:
 

  • Matricular-se per primera vegada en el curs 2020/2021, del primer curs íntegre d’uns estudis universitaris de Grau. 
    Els estudiants que estiguin afectats de discapacitat d’un grau igual o superior al 65%, podran reduir la càrrega lectiva necessària per a complir el requisit de matrícula fins a un màxim del 50%.
  • Tenir menys de 22 anys en el moment de presentació de la sol·licitud.
  • Sol·licitar la beca del MECD
  • No superar els llindars de renda familiar disponible i els llindars de patrimoni establerts a la base 7.1 

 
Resten excloses de la convocatòria les persones que ja estiguin en possessió d’una titulació universitària oficial o que compleixin els requisits legals per a la seva obtenció.

 

Resolució beca: en el següent enllaç podràs consultar la resolució de la Beca TecnoCampus.

Documentació que cal aportar                            

Els interessats hauran de presentar la sol·licitud de la beca via formulari online en el següent enllaç habilitat a tal efecte i adjuntar la següent documentació: 

 1  - Esborrany de la Declaració de la Renda per a l’exercici 2019 i Declaració de Renda per a l’exercici 2018 de tots els membres de la unitat econòmica i familiar, a les quals podrà adjuntar declaració jurada de les circumstàncies que consideri convenients.

 2  - En cas de no fer algun membre declaració de renda i segons el cas: notificació de pensió, fotocòpia de les nòmines de l’any anterior i/o documentació acreditativa del període i la quantia concedits en concepte de prestació/subsidi d’atur. En tot cas, TecnoCampus podrà sol·licitar complementar la informació aportada amb altres documents com el certificat d’IRPF per a l’exercici 2019 expedit per l’Agència Tributària.

 3  -Declaració jurada referent als ingressos totals dels exercicis 2019 i 2018 en cas que els ingressos econòmics de la unitat familiar computable estiguin per sota del llindar 1.

 4  - Si l’estudiant al·lega la independència econòmica, haurà d’acreditar la titularitat de la vivenda amb la fotocòpia del contracte d’arrendament o escriptures del seu habitatge habitual; així com els mitjans econòmics amb els quals compta i sempre que no siguin inferiors al salari mínim interprofessional.

 5  - Certificat de convivència col·lectiu expedit pel municipi de residència en data recent.

 6  - Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat econòmica i familiar.

 7  - Certificat oficial expedit pel centre en el que es cursen o s’han cursat els estudis de Batxillerat o CFGS, en el que hi constin les notes parcials de les diferents assignatures cursades i la nota mitjana d’expedient obtinguda fins al moment.

Utilitza el següent formulari per presentar tota la documentació

Tingues en compte que:

Convocatòria curs 2020-21: Obert el termini de presentació de sol·licituds fins el proper dia 24 de juny a les 14h.

Sol·licituds de beca On-line: Els interessats hauran de presentar la sol·licitud de la beca via formulari online en el següent enllaç  habilitat a tal efecte i adjuntar la documentació indicada en el punt 4.4.

Per consultes pots adreçar-te a través del següent correu electrònic: jfernandez@tecnocampus.cat

__________________

Per renovacions de beca, el procediment es realitzarà a través de e-Secretaria

La resolució de concessió o denegació de l’ajut serà publicada a la web del TecnoCampus. Es publicarà utilitzant el número del registre d’entrada de l’expedient del sol·licitant.

Pots consultar la resolució de la Beca TecnoCampus a través del següent enllaç.

En el termini d´un mes a comptar des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

Bases de la 8ª Edició Programes Beques TecnoCampus (707.26 KB)
Descarregar