Finalitat

L’objecte d’aquestes bases consisteix en la convocatòria de beques per als estudiants que en el curs acadèmic 2018-2019 iniciïn per primera vegada en les Escoles Universitàries de la Fundació TecnoCampus ensenyaments universitaris de Grau.
 
Aquestes beques financien el 100% de la matrícula durant els 4 anys de Grau sempre i quan es mantinguin les circumstàncies sòcio-econòmiques que vanpossibilitar l’adjudicació de la beca.

Entitat convocant

Són una  iniciativa de la Fundació TecnoCampus, que com a entitat sense ànim de lucre i dedicada a l’ensenyament vol posar a l’abast de tots els ciutadans que ho desitgin, independentment del seu nivell econòmic, l’accés a un ensenyament universitari de qualitat.

Qui ho pot sol·licitar

Podran ser beneficiaris d’aquestes beques les persones que acompleixin els requisits següents:
 
a. Matricular-se per primera vegada en el curs 2018/19, del primer curs íntegre d’uns estudis universitaris de Grau al TecnoCampus.  Els estudiants que estiguin afectats de discapacitat d’un grau igual o superior al 65%, podran reduir la càrrega lectiva necessària per a complir el requisit de matrícula fins a un màxim del 50%.
b. Tenir menys de 22 anys en el moment de presentació de la sol·licitud.
c. No superar els llindars de renda familiar disponible i els llindars de patrimoni establerts a la base 6.1 de la convocatòria
 
Resten excloses de la convocatòria les persones que ja estiguin en possessió d’una titulació universitària oficial o que compleixin els requisits legals per a la seva obtenció.

Documentació que cal aportar                            

Formulari de sol·licitud de la beca que trobareu a les bases de la convocatòria.
- Esborrany de la Declaració de la Renda per a l’exercici 2017 i Declaració de Renda per a l’exercici 2016 de tots els membres de la unitat econòmica i familiar, a les quals podrà adjuntar declaració jurada de les circumstàncies que consideri convenients.
- En cas de no fer algun membre declaració de renda i segons el cas: notificació de pensió, fotocòpia de les nòmines de l’any anterior i/o documentació acreditativa del període i la quantia concedits en concepte de prestació/subsidi d’atur. En tot cas, TecnoCampus podrà sol·licitar complementar la informació aportada amb altres documents com el certificat d’IRPF per a l’exercici 2016 expedit per l’Agència Tributària.
- Si l’estudiant al·lega la independència econòmica, haurà d’acreditar la titularitat de la vivenda amb la fotocòpia del contracte d’arrendament o escriptures del seu habitatge habitual; així com els mitjans econòmics amb els quals compta i sempre que no siguin inferiors al salari mínim interprofessional.
- Certificat de convivència col·lectiu expedit pel municipi de residència en data recent.
- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat econòmica i familiar.
- Qualsevol altra documentació que consideri oportuna per avalar la seva situació.
- Informe de recomanació del tutor o responsable del centre en el que s’hagin cursat els estudis de batxillerat de recolzament a la candidatura de l’estudiant a la beca.
- Certificat oficial expedit pel centre en el que es cursen o s’han cursat els estudis de Batxillerat o CFGS, en el que hi constin les notes parcials de les diferents assignatures cursades i la nota mitjana d’expedient obtinguda fins al moment.
- Qualsevol altra documentació que consideri oportuna per avalar la seva situació.
- Sol·licitud i resolució de la beca MECD i/o altres beques i ajuts per estudis previs, si així ho considera escaient.
 
(1) Formen part de la unitat econòmica i familiar, a efectes de la sol·licitud de beca del TecnoCampus, totes les persones que consten en el certificat municipal de convivència, menys els germans o les germanes solters majors de 25 anys

Termini sol·licitud convocatòria

Convocatòria curs 2018-19: El termini de presentació de les sol·licituds i documentació és el següent: Inici 02/04/2018 i finalització 22/05/2018 a les 14 hores.

Estat convocatòria

6a Edició Programes beques matrícula curs 2018-19: Resolta.

Procediment de sol·licitud:

Presencialment: En el cas de sol·licitud de beca. Per consultes pots adreçar-te a través del següent correu electrònic: jfernandez@tecnocampus.cat

Online: Per renovacions de beca a través de e-Secretaria

Com pots consultar l’estat de la teva beca

La resolució de concessió o denegació de l’ajut serà publicada a la web del TecnoCampus. Es publicarà utilitzant el número del registre d’entrada de l’expedient del sol·licitant.

Temps de resposta

Abans de 1 mes a comptar des de l’endemà de la data de finalització del termini de sol·licitud.

Normativa i documentació de referència

Bases de la 6a Edició Programes beques matrícula dels estudis universitaris TecnoCampus

IMPORTANT!

Els estudiants que obtinguin la beca social hauran de sol·licitar també la beca del ministeri.
L’estudiant que obtingui una beca social, la mantindrà els quatre cursos del grau mentre compleixi les condicions sòcioeconòmiques i acadèmiques que marquen les bases de la convocatòria.
 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA CURS 2018-2019

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA CURS 2018-2019.