Finalitat

L’objecte d’aquestes bases consisteix en la convocatòria de beques sobre la matrícula dels estudis universitaris a TecnoCampus que en el curs acadèmic 2019-2020 iniciïn ensenyaments universitaris de Grau per primera vegada.
 

Entitat convocant

Són una iniciativa de la Fundació TecnoCampus, que com a entitat sense ànim de lucre i dedicada a l’ensenyament vol posar a l’abast de tots els ciutadans que ho desitgin, independentment del seu nivell econòmic, l’accés a un ensenyament universitari de qualitat.

Qui ho pot sol·licitar

Podran ser beneficiaris d’aquestes beques les persones que acompleixin els requisits següents:
 
a. Matricular-se per primera vegada en el curs 2019/2020, del primer curs íntegre d’uns estudis universitaris de Grau.  

Els estudiants que estiguin afectats de discapacitat d’un grau igual o superior al 65%, podran reduir la càrrega lectiva necessària per a complir el requisit de matrícula fins a un màxim del 50%.

b. Tenir menys de 22 anys en el moment de presentació de la sol·licitud.

c. Sol·licitar la beca del MECD

d. No superar els llindars de renda familiar disponible i els llindars de patrimoni establerts a la base 7.1 
 
Resten excloses de la convocatòria les persones que ja estiguin en possessió d’una titulació universitària oficial o que compleixin els requisits legals per a la seva obtenció.

Documentació que cal aportar                            

Formulari de sol·licitud

- Esborrany de la Declaració de la Renda per a l’exercici 2018 i Declaració de Renda per a l’exercici 2017 de tots els membres de la unitat econòmica i familiar, a les quals podrà adjuntar declaració jurada de les circumstàncies que consideri convenients.

- En cas de no fer algun membre declaració de renda i segons el cas: notificació de pensió, fotocòpia de les nòmines de l’any anterior i/o documentació acreditativa del període i la quantia concedits en concepte de prestació/subsidi d’atur. En tot cas, TecnoCampus podrà sol·licitar complementar la informació aportada amb altres documents com el certificat d’IRPF per a l’exercici 2018 expedit per l’Agència Tributària.

-Declaració jurada referent als ingressos totals dels exercicis 2018 i 2017 en cas que els ingressos econòmics de la unitat familiar computable estiguin per sota del llindar 1.

- Si l’estudiant al·lega la independència econòmica, haurà d’acreditar la titularitat de la vivenda amb la fotocòpia del contracte d’arrendament o escriptures del seu habitatge habitual; així com els mitjans econòmics amb els quals compta i sempre que no siguin inferiors al salari mínim interprofessional.

- Certificat de convivència col·lectiu expedit pel municipi de residència en data recent.

- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat econòmica i familiar.

- Certificat oficial expedit pel centre en el que es cursen o s’han cursat els estudis de Batxillerat o CFGS, en el que hi constin les notes parcials de les diferents assignatures cursades i la nota mitjana d’expedient obtinguda fins al moment.
 

Termini sol·licitud convocatòria

Convocatòria curs 2019-20: El termini de presentació de les sol·licituds i documentació és el següent: Inici 23/04/2019 i finalització 22/05/2019 a les 14 hores.

Estat convocatòria

7ena Edició Programes beques matrícula curs 2019-20: Tancada.

Procediment de sol·licitud:

Presencialment: Hauran de presentar la sol·licitud de beca segons el model normalitzat que es podran  descarregar a la nostra pàgina web, més la documentació indicada en el punt 4.4 al Punt d´Informació a              l´Estudiant.

Per consultes pots adreçar-te a través del següent correu electrònic: jfernandez@tecnocampus.cat

Online: Per renovacions de beca a través de e-Secretaria

Com pots consultar l’estat de la teva beca

La resolució de concessió o denegació de l’ajut serà publicada a la web del TecnoCampus. Es publicarà utilitzant el número del registre d’entrada de l’expedient del sol·licitant.

Temps de resposta

En el termini d´un mes a comptar des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

Normativa i documentació de referència

Bases de la 7ena Edició Programes beques matrícula dels estudis universitaris TecnoCampus

 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA CURS 2019-2020

RESOLUCIÓ: Pots consultar la resolució en el següent enllaç.