Finalitat

 
Amb la finalitat de contribuir a la formació universitària d’aquells esportistes d’alt nivell en edat universitària, que estiguin desenvolupant de forma activa la seva pràctica esportiva a centres esportius reconeguts que hagin signat un conveni amb la Fundació Tecnocampus per a la seva participació en aquest programa de beques, i vulguin cursar estudis universitaris de Grau a Tecnocampus Centre Universitari
 

Entitat convocant

Convocades pel TecnoCampus amb centres esportius col·laboradors detallats a les bases de la convocatòria.

Qui ho pot sol·licitar

Poden sol·licitar aquests ajuts els estudiants Tecnocampus de grau el curs 2020/21 que siguin acreditats per algun centre esportiu reconegut inclòs en l’annex I i que compleixin els següents requisits:
 
•  Ser esportista en actiu del centre que l’acredita, classificat en les categories superiors i que per la seva trajectòria i el seu nivell present es considerin esportistes d’elit en les seves seccions i en les seves categories. En tots els casos els centres acreditadors hauran de tenir vigent un conveni amb Tecnocampus que reguli la promoció i concessió d’aquests ajuts.

•  Requisits acadèmics:

 - Matricular d’un mínim de 60 crèdits per curs, sempre i quan el pla d’estudis i la normativa acadèmica li ho permeti.
 - Tenir un rendiment acadèmic mínim del 65% de crèdits aprovats respecte dels estudis del curs anterior.
 -  En cas d’estudiants de nou accés: haver aconseguit plaça en algun dels estudis del Tecnocampus dins el procés de Preinscripció universitària.
- Ser menor de 25 anys a la data d’inici de curs.
 

Documentació que cal aportar                

            

     - Formulari on-line
 - Certificat acreditatiu del centre esportiu, conforme l’interessat és esportista classificats en les categories superiors i considerat esportista d’elit en les seves seccions i categories (original).
 - Relació de mèrits esportius emès pel centre esportiu (original) on hi figuri, de manera individual, les dades completes del possible  beneficiari i els estudis pels quals aplica.
 - Fotocòpia del DNI
 - Certificat de notes del curs anterior (estudiants de nou accés)
 

Termini sol·licitud convocatòria 

Fins el dia 1 d´octubre de 2020, a les 18h.

 

Estat convocatòria

Concovatòria curs 2020-21: Oberta

 

On adreçar-se

- Sol·licitud a través Formulari on-line.

- Online: e-Secretaria, per renovacions de beca.

 

Com pots consultar l’estat de la teva beca

La resolució serà notificada personalment per escrit als estudiants sol·licitants.

 

Temps de resposta


La convocatòria es resoldrà abans del 16 d’octubre de 2020 i serà notificada personalment per escrit als estudiants sol·licitants.
 

Normativa i documentació de referència

Bases de la convocatòria curs 2020-21: Pots consultar les bases de la convocatòria en el següent enllaç.