Finalitat

Amb la finalitat de contribuir a la formació universitària d’aquells esportistes de nivell en edat universitària, que estiguin desenvolupant de forma activa la seva pràctica esportiva a centres esportius reconeguts que hagin signat un conveni amb la Fundació Tecnocampus per a la seva participació en aquest programa de beques, i vulguin cursar estudis universitaris de Grau a Tecnocampus Centre Universitari, la Fundació Tecnocampus concedeix beques d’ajut a la matrícula als estudiants amb millor expedient acadèmic i alta motivació.

Entitat convocant

Convocades pel TecnoCampus amb centres esportius col·laboradors detallats a les bases de la convocatòria.

Qui ho pot sol·licitar

Poden sol·licitar aquests ajuts els estudiants Tecnocampus de grau el curs 2019/20 que siguin acreditats per algun centre esportiu reconegut inclòs en l’annex I i que compleixin els següents requisits:
1. Ser esportista en actiu del centre que l’acredita, classificat en les categories superiors i que per la seva trajectòria i el seu nivell present es considerin esportistes d’elit en les seves seccions i en les seves categories. En tots els casos els centres acreditants hauran de tenir vigent un conveni amb Tecnocampus que reguli la promoció i concessió d’aquests ajuts.
2. Requisits acadèmics:
o    Matricular d’un mínim de 60 crèdits per curs, sempre i quan el pla d’estudis i la normativa acadèmica li ho permeti.
o    Tenir un rendiment acadèmic mínim del 65% de crèdits aprovats respecte dels estudis del curs anterior.
3. En cas d’estudiants de nou accés: haver aconseguit plaça en algun dels estudis del Tecnocampus dins el procés de Preinscripció universitària.
4. Ser menor de 25 anys a la data d'inici del curs.

Documentació que cal aportar                            

· Formulari de sol·licitud de beca (disponible dins les bases de la convocatòria)
· Certificat acreditatiu del centre esportiu, conforme l’interessat és esportista classificats en les categories superiors i considerat esportista d’elit en les seves seccions i categories (original).
· Relació de mèrits esportius emès pel centre esportiu (original) on hi figuri, de manera individual, les dades completes del possible beneficiari i els estudis pels quals aplica.
· Fotocòpia del DNI
· Fotocòpia del document que acrediti la concessió de la plaça (estudiants de nou accés)
·Certificat de notes del curs anterior (estudiants de nou accés)

 

Termini sol·licitud convocatòria 

La data límit per a sol·licitar la beca serà fins el dia 1 d´octubre de 2019, a les 18.00 hores

 

Estat convocatòria

Concovatòria curs 2019-20: Oberta

 

On adreçar-se

- Presencialment al PIE - Punt d´Informació a l´ Estudiant, a través d´instància, per sol·licituds per primer cop.

- Online: e-Secretaria, per renovacions de beca.

 

Com pots consultar l’estat de la teva beca

La resolució serà notificada personalment per escrit als estudiants sol·licitants.

 

Temps de resposta

 La convocatòria es resoldrà el dia 16 d´octubre de 2019.

 

Normativa i documentació de referència

Bases de la convocatòria curs 2019-20