BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE LES BEQUES PROJECTE PONT SOLIDARI AL MÓN A ESTUDIANTS DEL GRAU EN INFERMERIA IMPARTIT PER L’ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT TECNOCAMPUS EN EL CURS 2019/20
 

1- Objectius

L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure la incorporació d’estudiants de quart curs del Grau en Infermeria  per la realització d’una estada en pràctiques a la ONG Pont Solidari al Món. Els estudiants becats realitzaran tasques pròpies de l'àmbit d’infermeria amb l'objectiu de completar l'aprenentatge teòric i pràctic adquirit amb la seva formació acadèmica.


2- Dotació de les beques i abonament als beneficiaris/àries

La present convocatòria està dotada en el curs 2019-2020 amb:

 • 2 beques consistents cadascuna en: 500€ en efectiu més l’import del bitllet d’anada i tornada a Kathmandu (Nepal).


3- Persones beneficiàries

Poden sol·licitar aquestes beques les persones que compleixin els requisits indicats en aquestes bases.

Resultaran beneficiaris de les beques els estudiants sol·licitants que, complint amb els requisits i obligacions, obtinguin la més alta valoració segons els criteris i barems indicats en les presents bases, fins al nombre màxim de beques ofertades.


4. Requisits

Per ser beneficiari d’una d’aquestes beques, seran requisits indispensables:

 1. Ser alumne de quart curs del Grau en Infermeria de l’Escola Superior de Ciències de la Salut en el curs 2019-2020.
 2. Estar en possessió del nivell B.2.2 de llengua anglesa
 3. Estar matriculat/da en l’assignatura Pràcticum Avançat II
 4. Cursar el Pràcticum Avançat II al Nepal dins el viatge objecte de la beca


5. Incompatibilitats

Aquestes beques podran ser compatibles amb les beques oficials concedides per la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d’Educació i Ciència o qualsevol altra concedida per altres organismes o entitats públiques o privades.

La Fundació Tecnocampus podrà suspendre o interrompre la concessió de la beca en cas que els receptors no acompleixin amb les obligacions establertes en aquesta convocatòria, sens prejudici d’exigir el retorn de l’import de la mateixa.

 
6. Obligacions dels becats 

Les persones beneficiàries d’aquestes beques estaran obligades a:

 1. Viatjar al Nepal en el període establert
 2. Realitzar el període de pràctiques de l’assignatura Pràcticum Avançat II a través de l’ONG Pont Solidari al Món
 3. Realitzar els treballs i seguiments de tutories per tal d’avaluar els resultats d’aprenentatge esperats en l’assignatura de Pràcticum Avançat II

L’adjudicació de la beca està condicionada a que el seu adjudicatari compleixi amb les dites obligacions. La persona beneficiària haurà de retornar l’import de la beca en el cas que, a criteri del coordinador o coordinadora de l’Escola Superior de Ciències de la Salut, no compleixi una o més d’una d’aquestes obligacions.


7. Criteris i barems de valoració dels candidats

Els criteris de valoració dels candidats seran:

 • (criteri 1) Nivell de llengua anglesa superior a B.2.2  (fins a 3 punts )
 • (criteri 2 ) Nota de l’expedient acadèmic (fins a 3 punts)
 • (criteri 3) Entrevista amb la tutora acadèmica de l’ESCST (fins a 2 punts )
 • (criteri 4) Carta de motivació (fins a 2 punts)


8. Documentació a presentar

 • Imprès normalitzat de sol·licitud de la beca
 • Acreditació del nivell B.2.2 de la competència en llengua anglesa
 • Carta de motivació

La comissió podrà sol·licitar a l’interessat documentació addicional si es considera que la que s’aporta no acredita suficientment allò que es vol fer constar.


9. Presentació de sol·licituds i terminis

La sol·licitud de la beca, juntament amb la documentació requerida, es presentarà al Punt d’Atenció a l’Estudiant (PIE), adreçada al Director General de la Fundació Tecnocampus.

Data màxima sol·licitud:                                                                   16 de desembre de 2019                                 

Data reunió de la comissió d’avaluació:                                        18 de desembre de 2019 


10. Comissió de valoració

La valoració dels mèrits dels candidats a la present convocatòria de beques correspondrà a una comissió formada pels següents membres:

 • La director/a de l’Escola Superior de Ciències de la Salut.
 • La cap d’Estudis de l’Escola Superior de Ciències de la Salut.
 • La persona coordinadora del Grau en Infermeria de l’Escola Superior de Ciències de la Salut.
 • La persona responsable del Pràcticum/Pla d’Acció Tutorial
 • La cap de Gestió Acadèmica, actuant com a secretària de la comissió.

 
11. Resolució 

La Comissió de valoració, realitzada la valoració dels mèrits dels candidats admesos a participació, emetrà l’acta amb el llistat amb dels resultats de les mateixes i la seva proposta d’adjudicació als candidats amb millor puntuació. També emetrà llista de candidats en espera, per ordre de prelació, per tal de procedir a readjudicació automàtica en cas de renúncia o baixa dels adjudicataris.

La convocatòria podrà ser declarada deserta si cap dels sol·licitants reuneix els requisits exigits.

La secretaria de la comissió elevarà l’acta al director general de Tecnocampus, qui resoldrà l’adjudicació.

La resolució es farà pública en el web del centre i personalment per correu electrònic als estudiants (becats/premiats).

El Director General de Tecnocampuspodrà dictar les normes complementàries que siguin necessàries per al normal desenvolupament del procediment i té atribuïda la potestat d’interpretació de les presents bases quan sorgeixin dubtes sobre l’abast o significat d’aquesta normativa.


12. Reclamacions

Contra la resolució de concessió o denegació, els interessats podran interposar reclamació en un termini de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la resolució a la pàgina web del Tecnocampus.

La presentació a la convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes bases. Qualsevol aspecte que no hi sigui previst serà resolt per la comissió avaluadora.


13. Protecció de dades personals

D'acord amb el que estableix Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per el qual es deroga la Directiva 95/46/CE, la participació en la present convocatòria de beques comporta que el sol·licitant atorga el seu consentiment per què les seves dades personals  siguin incloses en un fitxer automatitzatdel qual n’és titular laFUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME (“TCM”), amb domicili a Av. Ernest Lluch 32, edifici TCM 1, 08302 Mataró (Barcelona), l’activitat de la qual és la gestió i desenvolupament d’estudis universitaris i del parc empresarial i de l’emprenedoria, per tal de que les seves dades puguin ser utilitzades per a l’adjudicació de les presents beques.

Així mateix els sol·licitants també autoritzen a tractar les dades personals facilitades per a la realització de les activitats objecte de la present convocatòria d'ajuts en els termes que es determini. Aquestes dades seran cedides a la comissió de resolució, per al compliment de les finalitats directament relacionades, les quals es reserven el dret a entrevistar els candidats seleccionats.

La participació en la present convocatòria de beques comporta que el sol·licitant està d'acord amb el tractament que es realitzarà de les seves dades personals. Les persones sol·licitants autoritzen a la Fundació Tecnocampus a fer documents fotogràfic i videogràfic i difondre’ls (edició impresa i digital en mitjans, publicitat, fires, salons i material promocional), dels actes de lliurament amb presencia de patrocinadors.

Per altra part, pel fet de la seva participació, els sol·licitants també consenten a fer públiques, en el web del centre i personalment per correu electrònic als estudiants becats, la resolució de concessió o denegació.

Per la seva part, Tecnocampus es compromet a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a cap finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte de la convocatòria d'ajuts.

Tanmateix, s’informa que en qualsevol moment l’interessat pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, per la qual cosa haurà de remetre un escrit identificat amb la referència "Protecció de Dades", en el qual s'acompanyi una fotocòpia del document nacional d'identitat del titular dels dades, i en el qual consti la petició en què es concreta la sol·licitud, una adreça a efectes de notificacions, data i signatura, a la següent adreçaelectrònica rgpd@tecnocampus.cat, o bé mitjançant una carta pre-franquejada adreçada a la Secretaria de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32, edifici TCM1 , 08302 Mataró).

Igualment l’informem que si no pogués exercir de manera satisfactòria els drets aquí enumerats, podrà presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat@gencat.cat), C/ Rosselló 214, Esc A 1er 1ª (08008) Barcelona.

La presentació de la sol·licitud de la beca implica la conformitat del sol·licitant amb el contingut íntegre d’aquestes bases.

 

PER A MÉS INFORMACIÓ PODEN DIRIGIR-SE A:

 

Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE)

Tecnocampus Mataró-Maresme (Edifici universitari)

Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana)

08302 Mataró (Barcelona)

Tel. 93 169 65 01 | Fax 93 169 65 05