Finalitat

Aquestes bases tenen com a finalitat reconèixer i premiar l’esforç i talent dels estudiants amb un aprofitament acadèmic excel·lent als estudis previs als estudis universitaris, independentment de la seva situació econòmica.

Entitat convocant

Aquestes beques es finançaran amb els fons provinents del conveni signat entre el Tecnocampus i la UPF. 

Qui ho pot sol·licitar

Podran ser beneficiaris d’aquestes beques les persones que compleixin els requisits següents:

  1. Matricular-se per primera vegada a Tecnocampus en el curs 2020/21 del primer curs íntegre d’uns estudis universitaris deGrau. .A aquests efectes, també es computen els crèdits reconeguts. 
  2. Els estudiants que estiguin afectats de discapacitat d’un grau igual o superior al 65%, podran reduir la càrrega lectiva necessària per complir el requisit de matrícula fins a un màxim del 50%.
  3. Tenir menys de 22 anys en el moment de presentació de la sol·licitud.

Resten excloses de la convocatòria les persones que ja estiguin en possessió d’una titulació universitària oficial o que compleixin els requisits legals per a la seva obtenció.

Requisits acadèmics:

  • Les podran sol·licitar els estudiants que hagin estat adjudicats a la convocatòria de preinscripció del mes de juny provinents de Batxillerat o bé de CFGS amb una nota d’admissió igual o superior a 10,00 y que hayan formalizado la matrícula.
  • A la nota d’admissió es podrà afegir 1 punt pel Treball de Recerca de Batxillerat o pel projecte de CFGS en el cas que estigui directament relacionat amb l’estudi de grau o de doble grau del qual es vol matricular l’estudianti que hagi obtingut una nota igual o superior a 9. 

Documentació que cal aportar                            

Els interessats hauran de presentar la sol·licitud de la beca via formulari online que estarà habilitat en aquest enllaç durant el termini de sol·licitud de la convocatòria i adjuntar la següent documentació: 

Obligatòria:

  • DNI
  • Acreditació de la nota d’admissió obtinguda.

Optativa:

  • Acreditació de la nota obtinguda del Treball de Recerca del Batxillerat/Projecte de CFGS
  • Resum del Treball de Recerca de Batxillerat/Projecte de CFGS (Annex I de les bases).

Termini sol·licitud convocatòria

Convocatòria curs 2020-21: El termini de presentació de les sol·licituds i documentació començarà el dia 07/09/2020 i finalitzarà el dia 10/10/2020 a les 14 hores.

Estat convocatòria

1a. Edició Beques Talent: Obert

Procediment de sol·licitud:

On-line: Els interessats hauran de presentar la sol·licitud de la beca via formulari online que estarà habilitat en aquest enllaç durant el termini de sol·licitud de la convocatòria i adjuntar la documentació indicada en el punt 6.3. de les bases.

Per consultes pots adreçar-te al següent correu electrònic: jfernandez@tecnocampus.cat

Com pots consultar l’estat de la teva beca

La resolució de concessió o denegació de l’ajut serà publicada a la web del TecnoCampus. 

Temps de resposta

En el termini d´un mes a comptar des de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

Normativa i documentació de referència

Bases de la 1a Edició de les Beques Talent - Curs 2020-2021

 

Diligència d´esmena

 
RESOLUCIÓ: Pendent