Integració i Interoperabilitat

Projectes

La integració de dispositius mèdics i d’aplicacions amb els sistemes d’informació (SI) sanitaris és un requisit indispensable a l’hora d’aconseguir un sistema unificat i coordinat. Per tal que això es pugui dur a terme és necessari que, en l’intercanvi d’informació entre els diferents actors esmentats amb anterioritat, existeixin unes regles de comunicació (protocols), i unes normes de format de dades (estàndards).

Si s’uneixen els conceptes integració, intercanvi d'informació i estandardització s’obté la definició d'interoperabilitat.

El Centre de Competències d’Integració del Tecnocampus Mataró (CCI-TCM) ha creat una línia de treball orientada a estudiar, treballar i donar suport als entorns d'interoperabilitat encarats al sector sanitari. L’objectiu és facilitar als hospitals i als centres assistencials la integració entre dispositius mèdics i aplicacions i els seus sistemes d’informació, per beneficiar-se d’una millora en la interoperabilitat del seu SI.

La interoperabilitat entre sistemes d'informació, aplicacions, i dispositius es facilita molt utilitzant entorns d'integració (frameworks) que proporcionin eines i serveis basats en l'ús d'estàndards. Aquesta línia està conformada per projectes de desenvolupament i suport a entorns d'integració orientats específicament a la interoperabilitat entre els agents dels sistemes TIC del sector sanitari.
El treball de la línia també inclou la recerca, el desenvolupament, la formació i el suport a hospitals i centres assistencials.

Les activitats que realitza aquesta línia són:

  • Desenvolupament d’entorns d'integració.

  • Donar suport a entorns d’integració ja implantats als sistemes sanitaris d’hospitals o de centres assistencials.

  • Creació d’eines per entorns d’integració.

  • Recerca i anàlisi dels entorns d’integració del sector sanitari.

  • Realitzar formació sobre l’ús i la implantació de qualsevol dels entorns d’integració en els que el centre és competent.

Els projectes en els quals treballa el CCI actualment en aquesta línia són:

Ei2MED (Entorn obert d'integració de Serveis per a Processos Assistencials amb Dispositius Mèdics)

Es l’entorn d’integració desenvolupat pel CCI, les seves sigles representen el nom “Entorn Obert d’Integració de Serveis per a Processos Assistencials amb Dispositius Mèdics”. El principal objectiu d’aquest projecte és crear un entorn obert d’eines per facilitar la integració i la interoperabilitat de dispositius mèdics, serveis, i processos assistencials amb els sistemes d’informació sanitaris. L’entorn desenvolupat està basat en l’EAI (Enterprise Application Integration) Mirth Connect, el qual esta dissenyat sota l’arquitectura SOA (Service Oriented Architecture). Els treballs realitzats sobre l’entorn han estat dotar-lo d’eines de normalització, visualització, i post-processat de fitxers de dispositius mèdics.


Treballant  en Mirth Connect, s'ha realitzat una guia de compilació per la versió estable 2.1.0., com es pot veure en aquest vídeo:

InfoRegió

Es tracta d'una col·laboració entre TicSalut, Hospital Clínic de Barcelona, Linkcare, CREB-UPC (Centre de Recerca de Enginyeria Biomèdica-Universitat Politècnica de Catalunya) i CCI-TCM. L'objectiu del projecte és desenvolupar eines per facilitar la normalització i la digitalització de les proves d'espirometria forçada, així com l'integració i la interoperabilitat dels dispositius mèdics (espiròmetres) que les extreuen, amb el sistema d'informació sanitaria de l'Hospital Clínic de Barcelona, tot utilitzant Ei2MED.
 

Desenvolupament d’eines de normalització al format d’imatge mèdica DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)

Aquest projecte consisteix en augmentar les funcionalitats i, per tant, la competència de Ei2MED.

L’objectiu del projecte és aconseguir que Ei2MED adquireixi la capacitat de poder normalitzar qualsevol tipus d’arxiu propietari provinent d’un dispositiu mèdic, obtenint un fitxer que segueixi l’estàndard d’imatge mèdica DICOM. 
 

NeuroContent 2.0

És un projecte nacional on participen ICA, Parc Taulí-Better Care, Univ. Rey Juan Carlos, Univ. Politècnica de Madrid-GBT, Senic, Guttman i la Univ. Rovira i Virgili. Tracta sobre un entorn obert per a la generació i comercialització de continguts terapèutics per a la millora i increment de processos de tele-rehabilitació cognitiva.

Guies d’estandardització


La línia d’entorns d’interoperabilitat treballa en la creació de guies d’estandardització tant de processos com de missatgeria, utilitzant estàndards de l’àmbit de la salut com són HL7 v2 i CDA R2. Prova d’això són els documents generats com la “guia d’implementació de l’estàndard HL7-CDA d’espirometria”, la “guia de dispositius mèdics”, la “guia d’implementació de missatgeria WFIS” i “Requeriments per la integració d’espiròmetres amb Frameworks”. 

Suport a grups de recerca i institucions

  • Suport a la implantació del CDA R2 d’espirometria al ICS (Institut Català de la Salut) en el projecte PDMAR (Pla Director de Malalties Respiratòries). Per tal d’implantar l’estàndard CDA R2 d’espirometria homologat per la Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació TicSalut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, desde el PDMAR s’ha decidit realitzar projectes pilot per a donar una empenta a la digitalització i la interoperabilitat de la espirometria forçada, tot utilitzant l’estàndard esmentat amb anterioritat. El CCI-TCM amb la seva expertesa en l’estàndard, ha proporcionat suport tècnic a nivell de consultoria i eines al ICS, per a així facilitar la implantació de l’estàndard d’espirometria en aquells centres participants en els projectes pilot. 

 

  • Suport al IBIT-CCI de les Illes Balears, en la integració d’espirometries als centres d’atenció primària i en la integració i digitalització de la electrocardiografia a Menorca. El CCI-TCM ha assessorat al CCI-IBIT pel que fa a la integració d’espirometries, en resoldre dubtes sobre la generació i el model de dades de l’estàndard CDA R2 d’espirometria. A més, s’han transmès el passos que s’han donat en les integracions als centres d’atenció primària de Catalunya per a una correcta implantació de l’estàndard. En la digitalització i integració d’electrocardiogrames, s’ha facilitat el model d’estandardització i digitalització utilitzat a Catalunya, per d’aquesta manera, poder comparar metodologies i fluxos de treball segons el tipus d’estàndard utilitzat per digitalitzar aquest tipus de prova. Les interaccions entre els dos centres, han propiciat resultats positius per ambos, ja que han aportat “know-how” i optimització, als seus processos de digitalització i integració de imatge medica.


Responsable tècnic: Manel Domingo Falcón.
Tècnics: David Rodríguez Cocinero i Marc Górriz Marcelino