Integració i Interoperabilitat

WiFIS (Work Flow per Institucions de Salut)


El projecte WiFIS (Work Flow per Instirucions de Salut) pretén crear interoperabilitat entre la xarxa de centres hospitalaris que participin en el projecte. Bàsicament es tracta d'estandarditzar tant els processos com la missatgeria que s'utilitza per comunicar els centres, permeten l'ús d'un llenguatge i procediments comuns, i facilitant la integració de nous centres a la xarxa, tot utilitzant una plataforma d'integració que s'encarrega de controlar el flux de l'informació entre aquests.


L'objectiu del projecte és estandarditzar i integrar tots els processos entre institucions de salut, per tal que es puguin connectar entre ells utilitzant una plataforma central, evitant la xarxa de connexions punt a punt que complica i encareix la interconnexió entre centres.

A diferència d'altres sistemes, aquests s'han desenvolupat utilitzant un estàndard de comunicacions molt reconegut a nivell internacional, el HL7 (Health Level Seven)

L'estàndard HL7 (versió 2.5) defineix un protocol de missatgeria per intercanviar informació entre aplicacions. L'ús d'aquest estàndard es regeix per la utilització de missatges definits que transporten l'informació entre els centres.

WiFIS també utilitza l'estàndard HL7 versió 3, el qual no està orientat a missatgeria, sinó a emmagatzematge d'informació per a documents clínics.

A més a més d'aplicar l'estandardització en la part de comunicació, també cal aplicar-la en la part de codificació. És a dir, cal tenir un sistema que codifiqui tota la informació amb un codi concret i una aplicació que sigui capaç de reconèixer-la, aquest fet es coneix com terminologia. WiFIS utilitza un sistema multi-catàleg, és a dir, cada catàleg conté un tipus de codificació diferent per permetre afegir codificacions per diferents àrees (Anatomia Patològica, Radiologia, Laboratori, etc.) , si be és el Departament de Salut qui ha d’especificar quina terminologia es fa servir per a cada àrea. Algunes de les terminologies més conegudes són: SNOMED-CT, SERAM, SEMN, LOINC, etc.