Terminologia i Semàntica

Projectes

La línia de terminologia i semàntica té per objectiu promoure l'ús d'estàndards per part dels diferents agents de l'àmbit sanitari, com a eina per assolir la interoperabilitat semàntica. 

Aquesta línia treballa en projectes d'implantació, difusió i suport a diferents famílies d'estàndards semàntics. Actualment la seva activitat està centrada en el desplegament de la terminologia clínica SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms), desenvolupant eines de suport per la seva aplicació als centres proveídors i oferint formació, serveis de suport i assessorament pel seu ús.

Els principals projectes d'aquesta línia en els quals està treballant el CCI són:

Diccionari Clínic per iSalut (iHealth)

El Diccionari Clínic per iSalut té per objectiu normalitzar el vocabulari del SISCAT (Sistema Sanitari Integrat de la Xarxa de Salut Pública de Catalunya) de manera que es pugui assolir la interoperabilitat semàntica entre els sistemes d'informació dels proveïdors, a diferents nivells assistencials. Aquesta interoperabilitat garanteix l'intercanvi de les dades sense que es perdi el seu significat, permetent-ne la representació i interpretació automàtica i inequívoca. L'objectiu final és donar suport a la presa de decisions clíniques al procés assistencial.

La base del diccionari és la terminologia clínica SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms). Aquest estàndard actua com a ontologia del diccionari, oferint una base homogènia per representar el coneixement. El diccionari també conté altres vocabularis controlats que ja s'utilitzen actualment al SISCAT, tant internacionals com locals (p.ex. CIM-9-MC, CIM-10, ISCO/CNO, LOINC, etc.), però estan mapejats a SNOMED CT per garantir la interoperabilitat semàntica dels continguts sense haver-los de substituir. Cada domini del diccionari es treballa a nivell de subconjunts, seguint la metodologia de creació de subconjunts definida pel CCI i l'OFSTI. 

El Diccionari Clínic per iSalut està dirigit per una comissió permanent que marca les línies d’actuació a seguir i les prioritats. Cada domini es treballa per part d’un equip multidisciplinar d’experts del Sistema Sanitari Català. D’aquesta manera, el diccionari compta amb la participació de professionals assistencials de diferents centres, programes i institucions, la llista detallada dels quals es pot consultar a la documentació de cada domini.

Implementació de SNOMED CT a l'HC3

SNOMED CT ha estat escollida com a terminologia de referència per l'HC3. El CCI participa en la implantació d'aquest estàndard semàntic, oferint suport als diferents agents involucrats i col·laborant activament en la creació i evolució dels subconjunts necessaris.
Els principals dominis que s'estan treballant són el de vacunes i el d'al·lèrgies, donat que són àmbits que actualment no compten amb un vocabulari normalitzat que permeti informar-los i explorar-los de manera global.
Des del CCI s'ha col·laborat en la creació del subconjunt d'immunitzacions i en el d'al·lèrgies. Aquests projectes permetran normalitzar ambdós dominis, així com tractar les alertes a HC3. 
El CCI també està involucrat en l'actualització del subconjunt d'Anatomia Patològica i en la creació del de Prestacions Quirúrgiques.

Extensió catalana de SNOMED CT

Per tal de donar resposta a les necessitats del Sistema Sanitari Català, s'ha creat una versió local de l'estàndard: l'extensió catalana de SNOMED CT. Les extensions són un mecanisme d'adaptació que ofereix la terminologia clínica, amb l'objectiu de proporcionar una manera àgil de crear nous components i de traduir descripcions. Els nous components que es van creant des de Catalunya es comparteixen amb el MSSI (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), per tal que avaluï si els vol incorporar a l'extensió espanyola o traslladar-los a l'IHTSDO. El CCI i l'OFSTI han col·laborat en la creació de l'extensió catalana i en duen a terme el seu manteniment.

Desenvolupament d'una extensió espanyola de SNOMED CT

Des del MSSI, es treballa per obtenir un vocabulari normalitzat pels principals dominis (vacunes, al·lèrgies, alertes, problemes i medicaments) d'HCD (Historia Clínica Digital) del SNS (Sistema Nacional de Salud). El CCI, col·labora amb l'OFSTI en el suport per crear els subconjunts d'aquests àmbits en línia amb el MSSI. L'extensió espanyola de SNOMED CT inclourá els subconjunts de referència d'Espanya i els literals que actualment es troben en argentí a la versió internacional, traduïts al castellà.

DEXEUS

Implantació de SNOMED CT al sistema d'informació del serveis de ginecologia, d'obstetrícia i de reproducció assistida de l'Institut Universitari DEXEUS. Aquest projecte implica la normalització semántica dels procediments relatius als tres ámbits, amb les lateralitats, localitzacions i vies d'accés associades.

Eines SNOMED CT

Avaluació, comparació, implantació, desenvolupament i serveis de suport sobre eines de gestió, exploració i explotació de la terminologia clínica. Es destaca el manual que ha realizat el CCI sobre el navegador de SNOMED CT CliniClue Xplore:
http://www.cliniclue.com/

STERMCAT

Col·laboració amb TicSalut en la creació d'un servidor terminológic que proporcioni un vocabulari normalitzat i una terminologia de referència als centres que formen part del Sistema Sanitari Català.
 

Responsable tècnic: Ariadna Rius Soler.

Tècnic: Albert Graupera Díaz.