Terminologia i Semàntica

SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms)

La necessitat de compartir informació entre diferents agents dels sistemes sanitaris implica un treball intensiu d'estandarització. Per tal de transmetre dades clíniques, cal comptar amb un vocabulari controlat que garanteix la correcta interpretació de la informació. La terminologia clínica SNOMED CT permet identificar de manera única cada significat a través de conceptes, els quals estan relacionats entre ells i es descriuren amb varis literals. SNOMED CT és una terminologia multillenguatge que avarca diferents dominis sanitaris i que està dissenyada, específicament, per representar la informació clínica dins d'un sistema d'informació.

L'organització responsable de l'estàndard semàntic a nivell mundial és l'IHTSDO (International Health Terminology Standards Development Organisation) i a Catalunya l'OFSTI (Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat) de la Fundació TicSalut.
El CCI (Centre de Competències d'integració del Tecnocampus Mataró) participa en el desplegament de SNOMED CT a nivell espanyol, donant suport a empreses, centres proveïdors i administracions. Les estratègies d’implantació de la terminologia clínica es basen en la normalització del llenguatge clínic, la minimització de l’impacte de la seva inclusió als sistemes d’informació, i en el fet de potenciar la interoperabilitat entre les diferents àrees sanitàries i a l’HC3 (Història Clínica Compartida de Catalunya) en general.

Els principals projectes d'aquesta línia en els quals està treballant el CCI són:

Implementació de SNOMED CT a l'HC3

SNOMED CT ha estat escollida com a terminologia de referència per l'HC3. El CCI participa en la implantació d'aquest estàndard semàntic, oferint suport als diferents agents involucrats i col·laborant activament en la creació i evolució dels subconjunts necessaris.
Els principals dominis que s'estan treballant són el de vacunes i el d'al·lèrgies, donat que són àmbits que actualment no compten amb un vocabulari normalitzat que permeti informar-los i explorar-los de manera global.
Des del CCI s'ha col·laborat en la creació del subconjunt d'immunitzacions i en el d'al·lèrgies. Aquests projectes permetran normalitzar ambdós dominis, així com tractar les alertes a HC3. 
El CCI també està involucrat en l'actualització del subconjunt d'Anatomia Patològica i en la creació del de Prestacions Quirúrgiques.

Extensió catalana de SNOMED CT

Per tal de donar resposta a les necessitats del Sistema Sanitari Català, s'ha creat una versió local de l'estàndard: l'extensió catalana de SNOMED CT. Les extensions són un mecanisme d'adaptació que ofereix la terminologia clínica, amb l'objectiu de proporcionar una manera àgil de crear nous components i de traduir descripcions. Els nous components que es van creant des de Catalunya es comparteixen amb el MSSI (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), per tal que avaluï si els vol incorporar a l'extensió espanyola o traslladar-los a l'IHTSDO. El CCI i l'OFSTI han col·laborat en la creació de l'extensió catalana i en duen a terme el seu manteniment.

Desenvolupament d'una extensió espanyola de SNOMED CT

Des del MSSI, es treballa per obtenir un vocabulari normalitzat pels principals dominis (vacunes, al·lèrgies, alertes, problemes i medicaments) d'HCD (Historia Clínica Digital) del SNS (Sistema Nacional de Salud). El CCI, col·labora amb l'OFSTI en el suport per crear els subconjunts d'aquests àmbits en línia amb el MSSI. L'extensió espanyola de SNOMED CT inclourá els subconjunts de referència d'Espanya i els literals que actualment es troben en argentí a la versió internacional, traduïts al castellà.

DEXEUS

Implantació de SNOMED CT al sistema d'informació del serveis de ginecologia, d'obstetrícia i de reproducció assistida de l'Institut Universitari DEXEUS. Aquest projecte implica la normalització semántica dels procediments relatius als tres ámbits, amb les lateralitats, localitzacions i vies d'accés associades.

Eines SNOMED CT

Avaluació, comparació, implantació, desenvolupament i serveis de suport sobre eines de gestió, exploració i explotació de la terminologia clínica. Es destaca el manual que ha realizat el CCI sobre el navegador de SNOMED CT CliniClue Xplore:
http://www.cliniclue.com/

STERMCAT

Col·laboració amb TicSalut en la creació d'un servidor terminológic que proporcioni un vocabulari normalitzat i una terminologia de referència als centres que formen part del Sistema Sanitari Català.