Informació general


Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Competències que es treballen


Bàsica

 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment en la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que inclouen una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic


General

 • Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • Entendre els fonaments del joc i de l'esport


Transversal

 • Utilitzar les fonts del coneixement científic certificat en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Incorporar hàbits de l'excel.lència i de qualitat per a l'exercici professional


Específica

 • Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives 

 • Realitzar programes d'activitats físiques i esportives

 • Desenvolupar recursos cognitius i tècnics per l'empreneduria en activitats marítimes, wellness i salut

   

Descripció


L'assignatura d'Activitat Física en la Infància i en l'Adult Major, és una assignatura teòric-pràctica que el seu objectiu principal és conèixer en profunditat les característiques pròpies d'aquests dos grups poblacionals per poder avaluar, planificar, dissenyar i desenvolupar programes d'activitat física que afavoreixin la adherència a la pràctica regular d'activitat física en aquests grups poblacionals.
Aquesta assignatura optativa pretén ser un punt d'inflexió en l'estudiantat perquè, a partir de tots els coneixements adquirits durant el Grau, augmenti la seva consciència crítica sobre la importància d'apostar per la promoció de l'activitat física i la salut en tots els col·lectius, sempre sota la supervisió professional adequada.

Resultats d'aprenentatge


- Adaptar i entrenar mitjançant l'observació, l'anàlisi i la valoració funcional a persones amb discapacitat neurològica amb especial atenció a l'activitat física (activitats de la vida diària) i l'esport.

Metodologia de treball


Aquesta assignatura és semipresencial. Això vol dir que existeix una part de l'assignatura que es realitzarà de manera presencial, a l'aula, amb diferents activitats individuals o en grups i un percentatge de l'assignatura es treballarà de manera autònoma, fora de l'aula.
La metodologia en assignatures semipresenciales requereix de la responsabilitat de l'estudiant i de la seva bona gestió del temps.
La metodologia de l'assignatura es durà a terme combinant sessions presencials a l'aula, amb treball autònom, amb el suport de l'entorn virtual d'aprenentatge. El percentatge de temps que l'estudiant dedica a les sessions presencials i autònomes, es divideix de la següent manera:

Actividad

ECTS

Actividades

Sessions presencials a l'aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

1.2

 Exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions, jocs de rol, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria i viceversa, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants, simulacions

Treball autònom

4.8

Estudi personal, solució de problemes, cerca d'informació (bibliografia, webgrafía), treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fórums..), reproducció  de models, càpsules de vídeo, solució de problemes

Tant en els sessions presencials com en el treball autònom, l'estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.
Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l'estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l'assignatura guia, així com el temps de lectura, cerca d'informació, connexió a l'Aula Virtual, elaboració de treballs.

Continguts


1- Conceptes bàsics i contextualització.
2- Avaluació de les diferents capacitats física en el nen i en l'adult major.
3- L'exercici físic i la seva prescripció en la infància.
4- L'exercici físic i la seva prescripció en l'adult major.
5- Adaptació dels programes d'activitat física per a poblacions especials.

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l'assignatura seguiran el sistema d'avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor plantejarà diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i lliurar. El treball de cadascuna de les activitats permet valorar a l'estudiant sobre el seguiment que realitza de l'assignatura i dels elements de millora, a partir dels comentaris i notis que el professor realitzarà de les activitats.

Les activitats que es plantejaran poden ser individuals o en grups de treball. El professor donarà les indicacions perquè els estudiants les puguin realitzar i lliurar. Totes les activitats que es plantejaran estaran pensades perquè els estudiants tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen al llarg de les deu setmanes del trimestre.

Les sessions virtuals seran les més adequades per a la realització de les mateixes havent-se de mostrar evidències de la seva realització en els termes marcats pel professorat.

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal):
0 - 4,9: Suspens (SS)
5,0 - 6,9: Aprovat (AP)
7,0 - 8,9: Notable (NT)
9,0 - 10: Excel·lent (SB)
La qualificació final de l'alumne és el resultat d'una avaluació contínua a través de diferents activitats avaluatives. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) d'acord amb la següent taula de ponderació:

Activitat avaluadora

Ponderació

 Treballs individuals

 30%

 Treballs grupals

 30%

 Examen final

40%

Criteris NECESSARIS per fer el promig entre les activitats avaluadores:

Activitat avaluadora

Criteri per fer el promig

Treball individual

igual o més  5/10

Treball grupal

igual o més   5/10

Examen final

igual o més  5/10

REQUISITS PER SUPERAR L'AVALUACIÓ CONTÍNUA:
- Assistència mínima obligatòria a les sessions presencials del 80%. En aquesta forqueta de faltes permeses ja estaran incloses les faltes per malaltia o lesió.

- Mostrar evidències del seguiment continuat-setmanal de cadascuna de les sessions virtuals segons els termes marcats pel professorat.


IMPORTANT:
Si no se supera l'avaluació contínua per incompliment d'algun dels requisits necessaris descrits anteriorment, l'alumne suspendrà l'assignatura.

RECUPERACIÓ:
Dins del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar competències no aconseguides durant l'assignatura.
D'acord amb la normativa vigent, en l'activitat avaluadora de l'examen, només es podrà optar a la recuperació de l'assignatura, si s'ha suspès. En cas de No Presentat, no es podrà optar a la recuperació.

Activitat avaluadora  en període de recuperació 

Ponderació

Competencies avaluadas

Treball individual

30%

B3; G4; G10; T3; T7; E7; E9; E13

 Treball grupal

30%

B3; G4; G10; T3; T7; E7; E9; E13

 Examen

40%

B3; G4; G10; T3; T7; E7; E9; E13

Bibliografia


Bàsica

American College of Sports Medicine (2009). ACSM’s Exercise Management for Persons with Chronic Diseases and Disabilities (3rd ed). Champaign, IL: Human Kinetics.

American College of Sports Medicine (2017). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription (10th ed). Baltimore: Lippincot Williams and Wilkins.

Ceballos, O. et al (coords) (2018). Actividad física y deporte. INDE. Barcelona

Claude Bouchard; Steven N. Blair; William Haskell. (2012). Physical Activity and Health. Champaign, IL: Human Kinetics.


Complementària

Batalla, A. (2000). Habilidades Motrices. INDE. Barcelona

Bermejo, L. (2010). Envejecimiento activo y actividades socioeducativas con personas mayores. Gui´a de buenas pra´cticas. Madrid: medica panamericana

Cañizares, JM., & Carbonero, C. (2017). Enciclopedia para padres sobre actividad física, salud y educación en los niñ@s. Wanceulen. Sevilla

Devis, J, Peiró, C, Pérez, V, Ballester, E, Devís, Fco, Gomar, Mª Josep & Sánchez, R. (2009). Actividad física, deporte y salud. Barcelona: INDE.

Documento de consenso sobre fragilidad y prevención de caídas en la persona mayor. Sistema nacional de salud. Junio 2014.

 

Long-term athletes athletes development 2.1 (2006). Recuperado de http://sportforlife.ca/portfolio-view/long-term-athlete-development-2-1/

McArdle W., Katch F. & Katch V. (2015) Exercise Physiology: Nutrition, Energy and Human Perfomance (8th ed). Baltimore: Lippincot Williams and Wilkins.

Ministerio de Sanidad y Consumo. Ministerio de Educación y Ciencia (2014). Actividad Física y salud en la infancia y la adolescencia. Guia para todas las personas que participan en su educación. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adultos/actiFisica/guiaActiviFisica.htm

Mirwald, R., Batxer-Jones, A., Bailey, D. & Beunen, G. (2002). An assessment of maturity from anthropometric measurements. Medicine Science Sports Exercise 34(4), 689-694.  

OMS (2010). Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud. Disponible en: http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/es/

Pla d'Activitat Física Esport i Salut (PAFES). http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/Plans-estrategics/pla-dactivitat-fisica-esport-i-salut-pafes/

Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l'activitat física i l'alimentació saludable (PAAS). http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/plans_sectorials/paas/

Proyecto Vivifrail (http://www.vivifrail.com/es)