Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Noemí Serra Paya
 • Trimestre: 2
 • Crèdits: 6
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Anglès: en el cas d'alumnat Erasmus

Competències que es treballen


Bàsica

 • Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació, d'una forma professional per obtenir competènices que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

   


General

 • Entendre els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat humana

 • Entendre els fonaments de l'acondicionament físic per a la pràctica de l'activitat física i de l'esport


Transversal

 • Aplicar els coneixements a la seva feina, de forma professional, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes a l'àrea de l'Activitat Física i de l'Esport

   

 • Desenvolupar habilitats de lideratge, relació interpersonal i treball en equip

   

 • Incorporar hàbits de l'excel.lència i de qualitat per a l'exercici professional


Específica

 • Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives 

 • Avaluar la condició física, preescriure i desenvolupar els exercicis físics orientats a la salut i en condicions de seguretat per aquests practicants 

 • Realitzar programes d'activitats físiques i esportives

Descripció


Com a professional de l’exercici físic, l’alumne del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport és el responsable de la prescripció i elaboració de programes d’exercici físic pels usuaris de les sales de fitness.

L’assignatura d’activitats físiques a les sales de fitness aporta els coneixements per poder dissenyar, planificar i dinamitzar sessions d'activitat física a la sala de fitness, tant activitats dirigides amb i sense suport musical com entrenaments personals per cada persona en funció de l’objectiu i el tipus d’activitat.

Resultats d'aprenentatge


 

- Elaborar tècnic-científicament i desenvolupar programes personalitzats orientats a la salut, així com de prevenció de les patologies originades per la pràctica de l'activitat física i l'esport i saber intervenir en la recuperació i readaptació física de l'esportista de competició.

 

- Identificar els riscos i beneficis del mitjà aquàtic com a espai diferenciat per a la pràctica de l'activitat física saludable.

Metodologia de treball


La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Sessions pràctiques, exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions, jocs de rol, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants

2.4

Treball autònom

 

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..), reproducció  de models, càpsules de vídeo, solució de problemes

3.6

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

 

Continguts


 • Introducció al Fitness
  • Centres de Fitness: Sales, material i activitats
  • Fitness i entrenament
  • Professions relacionades en el Fitness
 • Activitats dirigides
  • Activitats coreografiades amb suport musical 
  • Activitats no coreografiades amb suport musical
  • Tècniques posturals 
  • Noves tendències del fitness
 • Actvitats a la sala de fitness
  • Tècniques d’aïllament muscular
 • Mètodes i tendències de l’entrenament
 • Tècniques i eines de l’entrenament
 • Entrenament personal i Small Group Training

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

La qualificació final de l'alumne és el resultat d'una avaluació contínua i una avaluació final. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) d'acord amb la següent taula de ponderació.

Avaluació 

Activitat avaluadora

Ponderació

Competencies

Contínua

Treballs individuals

 30%

B2,G8,G9,T4,T5,T7,E8,E9,E7

Contínua

 Treballs grupals

 30%

B2,G8,G9,T4,T5,T7,E8,E9,E7

Final

 Examen

 40%

B2,G8,G9,T4,T5,T7,E8,E9,E7

 

Criteris per poder fer mitjana entre les qualificacions de les activitats avaluadores: 

Avaluació Activitat avaluadora Criteri
Contínua Treball individual  ≥ 5/10
Contínua  Treballs en grup  ≥ 5/10
Final Examen ≥ 5/10

 

L'examen final comprendrà els continguts teoric-pràctics que s'han impartit durant el curs, tant en les classes teòriques com pràctiques i es realitzarà en finalitzar l'assignatura, durant el període avaluador del trimestre en què s'imparteix.

 

REQUISITS PER A SUPERAR L'AVALUACIÓ CONTÍNUA:

 • Assistència mínima obligatòria al 80% de les sessions. En aquesta forquilla de faltes permeses ja estaran incloses les faltes per malaltia o lesió.
 • Lliurament en Moodle del treball individual en data.
 • Qualificació del treball individual i grupal ha de ser com a mínim de 5 sobre 10 punts possibles.
 • Qualificació de les pràctiques deu ser igual o superior a 5 sobre 10 punts possibles.

IMPORTANT: Si no se supera l'avaluació continua per incompliment dels requisits necessaris per a això anteriorment descrits, l'alumne suspendrà l'assignatura i haurà de recuperar aquelles parts que no hagi superat els criteris abans indicats.

Recuperació

Dins el mateix curs, hi ha la possibilitat de recuperar les competències no assolides durant l'assignatura. D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'examen. Si la qualificació és de No presentat/da, no es podrà optar a la recuperació. Les tasques individuals es recuperan mitjançant la recuperació d'aquestes i les tasques grupals i l'examen es recupera mitjançant un examen. 

Activitat avaluadora en període de recuperació Ponderació Competències avaluades

Tasques individual (30%)

Examen (70%)

100% B2,G8,G9,T4,T5,T7,E8,E9,E7

Bibliografia


Bàsica

American College of Sports Medicine (2009). ACSM´s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Eight Edition. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins.

American College of Sports Medicine (2009). Position stand: progression models in resistance training for health adults. Medicine and Science in Sports Medicine; DOI: 10.1249/MSS.0b013e3181915670.

Costa, RM., Pinsach, P., Heredia, JR., Isidro, F. (2007). Manual del entrenador personal. Del fitness al wellness. Barcelona: Paidotribo.

Heyward V. (2008). Evaluación de la aptitud física y prescripción del ejercicio. Buenos Aires: Editorial Panamericana.


Complementària

Delavier, F. (2010). Guía de los movimientos de musculación: descripción anatómica. Barcelona: Paidotribo.

Diéguez Papí, Julio. (2007). Entrenamiento funcional en programas de fitness : Método integrado de entrenamiento para actividades de fitness / salud. Vol.I, Bases teórico-prácticas / Julio Diéguez Papí . 1ª ed. Barcelona : Inde.

Earle, RW., Baechle, TR. (2012). Manual NSCA. Fundamentos del entrenamiento personal. Barcelona: Paidotribo.

Fernández González, Iraima. (2005). Manual de aeróbic y step / autores, Iraima Fernández González, Blanca López 26337 - Nuevas tendencias del fitness y wellness  Erquicia, Susana Moral González . 2ª ed. Barcelona : Paidotribo : FEDA.

Isidro F., Heredia J. R., Pinsach P. y Ramón M. (2007) Manual del entrenador personal del fitness al wellness. Paidotribo. (Tema 1)

López Miñarro, P.A. (2000). Ejercicios desaconsejados en la actividad física: detección y alternativas. Madrid: Inde.

Ligouri, G. (2014). ACSM. Recursos para el especialista en fitness y salud. Madrid: Lippincott.

Thibadeau, C. (2007). El libro negro de los secretos de entrenamiento. Editorial F.Lepine.

Thompson, W. R. (2016). WORLDWIDE SURVEY OF FITNESS TRENDS FOR 2017. ACSM’s Health & Fitness Journal, 20(6). Retrieved from http://journals.lww.com/acsm-healthfitness

http://journals.lww.com/acsm-healthfitness

http://www.acsm.org  (American College of Sports Medicine)

http://www.exerciseismedicine.org

http://www.exrx.net/Exercise.html

https://www.acefitness.org/default.aspx