Informació general


 • Tipus d'assignatura: Bàsica
 • Coordinador: Adso Fernández Baena
 • Trimestre: 2
 • Crèdits: 6
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català

Els materials podran proporcionar-se tant en català com en castellà o anglès.

Descripció


L'assignatura d'Administració d'Empreses és la primera aproximació als elements de planificació organitzativa i gestió econòmica i financera d'un projecte en el marc de la matèria de Producció i Negoci. L'assignatura treballa els elements centrals de l'administració i gestió de les empreses modernes com la planificació, l'organització, la direcció i el control. L'assignatura consta de sessions teòriques i pràctiques i d'un treball d'aplicació d'una idea de negoci. Per assolir els coneixements l'assignatura s'avalua amb l'elaboració d'un treball en grup i amb la realització de proves de coneixements individuals.  

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura els estudiants han de ser capaços de:

E12.1. Generar idees innovadores de productes de videojocs i analitzar-les com a oportunitat de negoci.

E12.5. Desenvolupar projectes emprenedors, tenint en compte el model de negoci, la viabilitat del mateix, el pla de màrqueting i vendes i el client.

E13.1. Demostrar coneixements sobre l'estructura i organització d'una empresa.

E13.2. Fer servir eines de previsió i planificació empresarial.

E13.7. Analitzar la viabilitat econòmica d'un negoci o línia de negoci.

E14.2. Exercir el lideratge i la gestió d'equips.

E14.3. Contribuir a generar una cultura de l'aprenentatge, gestió dels errors, feedback i gestió de les crítiques.

Metodologia de treball


L'assignatura utilitza les següents metodologies de treball:

 1. Classe magistral
 2. Conferències
 3. Presentacions
 4. Càpsules de vídeo
 5. Debats i fòrums
 6. Estudi de casos
 7. Aprenentatge col·laboratiu
 8. Resolució de problemes
 9. Recerca i lectura crítica d’articles
 10. Tutories no presencials

Continguts


Bloc 1: CONCEPTES BÀSICS I VALORACIÓ ECONÒMICO-FINANCERA DE L'EMPRESA

Tema 1: L’empresa i la seva administració

1.1. Concepte bàsics d'economia, empresa i administració

1.2. L'empresa com a organització: funcions, tipus i administració

1.3. Valoració econòmico-financera de l'empresa (1): el balanç general de l'empresa i el compte de resultats

1.4. Valoració econòmico-financera de l'empresa (2): Productivitat, rendibilitat i punt mort

1.5. Valoració econòmico-financera de l'empresa (3): Gestió de tresoreria i ràtios (solvència, liquiditat i endeutament).

Bloc 2: LES FUNCIONS BÀSIQUES DE LA GESTIÓ EMPRESARIAL

Tema 2: La planificació empresarial

2.1. La previsió i l’anàlisi de l’entorn

2.2. Concepte de planificació: Diferents nivells de planificació

2.3. Tipus de plans: Plans permanents i Plans temporals

Tema 3: L'organització de l'empresa

3.1. Definició i disseny de l’estructura organitzativa

3.2. Les parts de l’organització

3.3. L’organigrama: Disseny horitzontal i vertical

3.4. Els mecanismes de coordinació

Tema 4: El control a l'empresa

4.1. Els sistemes d’informació per al control

4.2. El procés de control

      4.2.1. Les variables crítiques i els indicadors de gestió

      4.2.2. El registre de resultats

      4.2.3. L’anàlisi de desviacions i les accions correctores

Tema 5: La direcció de l'empresa

5.1. Principis, funcions i realitat de la tasca directiva

5.2. Variables que condicionen la funció de direcció: Motivació, incentius i estils de direcció

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir l’evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (relacionades amb totes les competències comunes):

A1. Exercicis a classe i per fer a casa: (Evidència del resultat d’aprenentatge E12.1, E13.1., E13.2, E13.7)

Exercicis i pràctiques per a realitzar a classe o per fer a casa a través de documents, llibres, articles i altres formats. Els exercicis realitzats a casa i a l’aula es resoldran en comú i serviran per comentar, analitzar i generar debats a classe en torn als continguts de l’assignatura.

 

A2. Treball en grup: planificació d’un projecte de negoci (Evidència del resultat d’aprenentatge E12.5, E13.1, E13.2, E13.7, E14.2, E14.3)

Posada en pràctica per part dels equips de treball (3-4 persones) d'un projecte de negoci aplicant els elements fonamentals d’administració empresarial explicats en els continguts teòrics de l’assignatura.

El desenvolupament del treball compta amb tutories setmanals dins i fora de la classe, de manera que els alumnes puguin aplicar els continguts explicats en les sessions teòriques.

 

A3. Examen final (Evidència de tots els resultats d'aprenentatge)

Es realitzen dos examens parcials dels continguts del Bloc 1 i del Bloc 2.

 

Criteris generals de les activitats:

Els exercicis de classe, per norma general, es faran de manera individual.

Els treballs del curs en grup es presentaran en format paper DIN-A4. Cal que estiguin correctament paginats i han de contar amb: índex, introducció, cos del treball, conclusions i bibliografia (els annexos són optatius).

El professor informarà de les dates i format del lliurament de l'activitat.

El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d'avaluació.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:

A1. Exercici a classe i/o per a casa: entre 6 i 8 activitats sobre els continguts de l'assignatura: 20%

A2. Treball en grup: planificació d'un projecte de negoci: 30%

A3. Examen final: 50% (Bloc 1: 30% + Bloc 2: 20%)

Nota final = (A1 x 0,2) + (A2 x 0,30) + (A3 x 0,50)

Consideracions:

No s'acceptaran els treballs i exercicis lliurats fora de la data límit i constaran com a activitat no lliurada. Les activitats no lliurades comptaran com un 0.

Per poder optar a l’avaluació continuada de l’assignatura és imprescindible obtenir una nota igual o superior a 5 en l'examen de cada bloc.

L'examen del Bloc 1 es realitzarà a mitjans del trimestre en un dia i hora anunciats el primer dia de classe. En cas de suspendre l'examen del Bloc 1, els alumnes realitzaran novament l'examen del Bloc 1 el dia estipulat per la Direcció del centre per realitzar l'examen final de l'assignatura.

Tots els alumnes realitzaran l'examen del Bloc 2 el dia estipulat per la Direcció del centre per realitzar l'examen final de l'assignatura.

Finalment, els alumnes amb una qualificació inferior a 5 en la nota final o amb algun dels examens suspès hauran de presentar-se a l'examen de reavaluació de l’assignatura. Aquest examen avaluarà tots els continguts treballats durant el curs i la nota obtinguda serà la nota definitiva de l'assignatura (no es tindrà en compte l'avaluació continuada). Per tant, a l'examen de reavaluació és necessari obtenir una nota igual o superior a 5 per poder aprovar l'assignatura.

 

Bibliografia


Bàsica

AMAT, ORIOL (2005): Análisis económico-financiero. Barcelona: Gestión 2000.

DIEZ de CASTRO, J.; REDONDO LÓPEZ, C.; BARREIRO FERNÁNDEZ, B.; LÓPEZ CABARCOS, M.A. (2002): Administración de empresas. Dirigir en la sociedad del conocimiento. Madrid, Pirámide.

 

ROBBINS, S.P y COULTER, M.C (2005): Administración. Mexico, Ed. Pearson. 8a edición.

GIL ESTALLO, M.A., GINER DE LA FUENTE, F. (2010): Cómo crear y hacer funcionar una empresa. Madrid, Ed. Esic.


Complementària

Com fer el Pla Econòmic-Financer. Document de Treball de Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona.

https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/images/cat/63_ip_pla_economic-financer_ca_tcm78-25170.pdf