Informació general


Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Català i castellà

Descripció


L'assignatura d'anàlisi fílmica es troba dins de la matèria "Història" i consisteix en l'aplicació de diferents models d'anàlisi (contextual, narrativa, cinematogràfica) a les obres audiovisuals (pel·lícules, curtmetratges, sèries, etc.). L'assignatura dóna per adquirits els coneixements relatius a assignatures prèvies de les matèries Història, Comunicació, Expressió artística, Imatge i Empresa, amb què es relaciona: Història dels audiovisuals i videojocs, Llenguatge i Expressió Audiovisual, Il·luminació, Disseny gràfic, Guió Audiovisual i Producció Audiovisual. A més, l'assignatura comparteix una activitat d'avaluació amb l'assignatura Àudio i Sonorització, de la matèria de So. 

L'objectiu fonamental de l'assignatura és fomentar la capacitat crítica i l'esperit analític de les i dels estudiants, perquè siguin capaces de reconèixer i identificar - i posteriorment aplicar a les seves creacions - els diversos codis audiovisuals i culturals presents en obres tant clàssiques com contemporànies.

Es posarà una atenció especial a la representació de gènere, tant des del punt de vista de l'anàlisi contextual com des del punt de vista de l'anàlisi narrativa i cinematogràfica. 

  

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura, les i els estudiants han de ser capaces de:

RA1: Conèixer, valorar i contextualitzar les principals obres audiovisuals i els seus autors

RA2: Exposar i redactar idees de manera argumentada i formalment correcta

RA3: Aprofundir i reflexionar sobre el cinema entès com a discurs

RA4: Observar les circumstàncies històriques, ideològiques i lingüístiques que condicionen l’audiovisual

A més, les i els estudiants han de ser capaces de:

RAC1: Identificar les diferències en la representació de gènere dels personatges de ficció

RAC2: Organitzar-se com a grup per dur a terme treballs compartits. 

Metodologia de treball


L’assignatura s’estructura en 4h/setmana de sessions de teoria i 2h/setmana de sessions pràctiques de laboratori.

L’assignatura, per tant, combina classes teòriques (GRUP GRAN), classes pràctiques (GRUP PETIT) i hores d’aprenentatge autònom (APRENENTATGE AUTÒNOM).

Les classes teòriques (GRUP GRAN) consisteixen tant en classes expositives, amb l’explicació dels continguts de l’assignatura i activitats aplicades, com seminaris de discussió, estudis de cas i tutories de projecte amb les i els estudiants. Algunes d’aquestes activitats poden realitzar-se sense previ avís i poden ser necessàries per al desenvolupament posterior dels treballs avaluables, dels exàmens i de les pràctiques de l’assignatura.

Les classes pràctiques (GRUP PETIT) consisteixen en la realització pràctica d’activitats individuals i/o de grup d'aprenentatge i avaluables. Cada activitat avaluable està pensada perquè abans les i els estudiants puguin realitzar una activitat d'aprenentatge similar que els permeti de practicar les habilitats requerides en les activitats avaluables. L’assistència a les classes pràctiques és imprescindible, obligatòria i necessària per a l’aprovació de les mateixes. A més, s’aprofiten les pràctiques per fomentar la competència transversal de treball en un equip interdisciplinari.

Les hores d'aprenentatge autònom (APRENENTATGE AUTÒNOM) consisteixen en el treball d’estudi individual de cada alumne/a, que pot estar finalitzat tant a l’aprenentatge de continguts com a la producció de treballs tant individuals com de grup, tant teòrics com pràctics. Aquestes hores inclouen l’estudi de casos, la recerca i la lectura crítica d’articles i materials proposats per l'equip docent.

Continguts


Continguts

1. Introducció: Processos d’anàlisi

 • Què és l’anàlisi fílmica?
 • Etapes de l’anàlisi

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 1: Desconstrucció de la linealitat

Activitats de Teoria:

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 6: Vídeo-resum de l'anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 7: Examen teòric

 

2. Anàlisi contextual

 • Anàlisi del context històric i de producció
 • Identificació dels temes i del missatge
 • Identificació del gènere cinematogràfic
 • Reflexió sobre les representacions de gènere

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 2: Anàlisi contextual

Activitats de Teoria:

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 6: Vídeo-resum de l'anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 7: Examen teòric

 

3. Anàlisi de la narració

 • Arguments narratius
 • Anàlisi semiòtica de la narració
 • Estereotips de gènere lligats als arguments narratius

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 2: Anàlisi contextual

Activitats de Teoria:

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 6: Vídeo-resum de l'anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 7: Examen teòric

 

4. Anàlisi dels personatges

 • Els personatges com a persones
 • Els personatges com a rols
 • Els personatges com a actants
 • Els personatges i la representació de gènere

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 3: Anàlisi del llenguatge cinematogràfic

Activitat 4: Anàlisi aplicada del llenguatge cinematogràfic

Activitats de Teoria:

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 6: Vídeo-resum de l'anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 7: Examen teòric

 

5. Anàlisi del llenguatge cinematogràfic

 • Codis tecnològics
 • Codis visuals
 • Codis gràfics
 • Codis sonors
 • Codis sintàctics o de muntatge

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 3: Anàlisi del llenguatge cinematogràfic

Activitat 4: Anàlisi aplicada del llenguatge cinematogràfic

Activitats de Teoria:

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 6: Vídeo-resum de l'anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 7: Examen teòric

 

6. Anàlisi de l’espai

 • L'espai general i els sub-espais
 • L’espai in / off
 • L’espai estàtic / dinàmic
 • L’espai orgànic /inorgànic

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 4: Anàlisi aplicada del llenguatge cinematogràfic

Activitats de Teoria:

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 6: Vídeo-resum de l'anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 7: Examen teòric

 

7. Anàlisi del temps

 • Aspectes del temps: ordre, durada, freqüència
 • El temps circular
 • El temps cíclic
 • El temps lineal
 • El temps anacrònic

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 4: Anàlisi aplicada del llenguatge cinematogràfic

Activitats de Teoria:

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 6: Vídeo-resum de l'anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 7: Examen teòric

 

8. Anàlisi de la comunicació: el narrador

 • El marc comunicatiu
 • La focalització
 • Narrador i narratari: figures concretes

Activitats Pràctiques:

Activitat 4: Anàlisi aplicada del llenguatge cinematogràfic

Activitats de Teoria:

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 6: Vídeo-resum de l'anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 7: Examen teòric

 

Altres recursos:

Durant el curs es podran proporcionar altres recursos per profunditzar temes i continguts.

Recursos audiovisuals:

Durant el curs s'indicaran les pel·lícules que formen part de la filmografia obligatòria de l'assignatura.

Activitats d'aprenentatge


Tant en les sessions teòriques com en les sessions pràctiques de l'assignatura, abans de realitzar una activitat d'avaluació, les i els estudiants han de dur a terme activitats d'aprenentatge preparatòries (exercicis, tutories, anàlisis de casos, discussions, etc.) amb el suport de l'equip docent. D'aquesta manera, poden adquirir les habilitats necessàries al desenvoupament de les activitats d'avaluació.

Les activitats d'aprenentatge preparatòries i les mateixes activitats d'avaluació s'organitzen en Activitats pràctiques i Activitats de teoria

Activitats pràctiques (40% nota final)

Activitat 1: Desconstrucció de la linealitat (10% nota final)

Relació amb el temari: Contingut 1

Competències relacionades: G3, E14

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA2, RA3

Descripció general: 

Activitat de pràctiques. Avaluació individual.

A partir del visionament de peces audiovisuals s’apliquen els coneixements teòrics per desconstruir-ne la linealitat, identificant-ne i analitzant-ne seqüències, escenes, enquadraments, imatges.

L’activitat té una durada de dues setmanes, corresponents a dues sessions de pràctiques de l’assignatura. En la primera sessió es realitzen exercicis preparatoris en grup, en la segona sessió es duu a terme l'activitat d'avaluació individual. 

El lliurable final de l’activitat (dia 2) és individual.

Material de suport:

 • Vídeos proposats al laboratori
 • Ordinadors disponibles als laboratoris

Lliurable i vincles amb l’avaluació:

Fitxa de desconstrucció de la linealitat d’una peça audiovisual assignat a classe el mateix dia (dia 2). La fitxa s’ha de lliurar en acabar la classe.

La nota obtinguda correspon al 10% de la nota final i és individual. 

Objectius específics:

En finalitzar l’activitat les i els estudiants han de ser capaces de:

 • Aplicar els coneixements adquirits mitjançant les sessions teòriques de l’assignatura
 • Identificar les parts lineals que conformen una peça audiovisual: seqüències, escenes, enquadraments, imatges
 • Analitzar les característiques de cada una de les parts identificades
 • Reconèixer i avaluar els signes de puntuació que lliguen les diverses parts
 • Obtenir el "guió a posteriori" d’una peça audiovisual

 

Activitat 2: Anàlisi contextual (10% nota final)

Relació amb el temari: Continguts 2 i 3

Competències relacionades: G3, E14, T2

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA1, RA2, RA3, RA4, RAC2

Descripció general:

Activitat de pràctiques. Treball de grup.

A partir de les propostes de diversos títols audiovisuals, tant per part de l'equip docent com de les i els estudiants, es treballen els processos de cerca d’informació contextual i de determinació dels temes, missatge (o idea temàtica), el gènere i l’argument universal de les peces.

L’activitat té una durada de dues setmanes, corresponents a dues sessions de pràctiques de l’assignatura.

Durant la primera sessió de pràctiques dedicada a l’activitat (dia 3) es treballa en grup l'anàlisi contextual d'una pel·lícula amb el suport de l'equip docent. En finalitzar la primera sessió, s’assigna una pel·lícula a cada grup perquè en cerqui informació relativa al context, els temes, el missatge, el gènere i l'argument universal fora de l'horari de classe. 

Cada grup ha de recollir la informació pertinent fora de l'horari lectiu i, durant la segona sessió de pràctiques dedicada a l’activitat (dia 4), dur a terme l’anàlisi contextual de la pel·lícula assignada i lliurar-ne la fitxa corresponent.

 

Material de suport:

 • Materials proposats al laboratori
 • Ordinadors disponibles als laboratoris

Lliurable i vincles amb l’avaluació:

Fitxa d’anàlisi contextual.

La nota obtinguda pel grup correspon al 10% de la nota final.

 

Objectius específics:

En finalitzar l’activitat les i els estudiants ha de ser capaces de:

 • Aplicar els coneixements adquirits mitjançant les sessions teòriques de l’assignatura
 • Cercar i presentar informacions contextuals d’una obra audiovisual
 • Identificar els temes i el missatge d’una obra audiovisual
 • Reconèixer el gènere d’una obra audiovisual
 • Identificar l'argument universal d'una obra audiovisual
 • Reconèixer el tractament de gènere d'una determinada obra audiovisual

 

Activitat 3: Anàlisi del llenguatge cinematogràfic (10% nota final)

Relació amb el temari: Continguts 4 i 5

Competències relacionades: G3, E14, T2

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA2, RA3, RA4, RAC1, RAC2

Descripció general:

Activitat de pràctiques. Treball de grup.

A partir de la consolidació dels coneixements teòrics i del visionament crític de seqüències/escenes audiovisuals, s’aplica l’anàlisi dels diferents codis visuals, gràfics, sonors i sintàctics a una seqüència/escena audiovisual.

L’activitat té una durada de dues setmanes, corresponents a dues sessions de pràctiques de l’assignatura.

Durant la primera sessió de pràctiques dedicada a l’activitat (dia 5), s’analitzen críticament seqüències/escenes proposades per l'equip docent. Llavors s’assigna una seqüència/escena a cada grup, que en cerca informació fora de l'horari lectiu i en duu a terme l’anàlisi dels codis cinematogràfics durant l’última sessió de pràctiques dedicada a l’activitat (dia 6). 

 

Material de suport:

 • Vídeos proposats al laboratori
 • Ordinadors disponibles als laboratoris

 

Lliurable i vincles amb l’avaluació:

Fitxa d’anàlisi dels components cinematogràfics

La nota obtinguda pel grup correspon al 10% de la nota final.

 

Objectius específics:

En finalitzar les i els estudiants han de ser capaces de:

 • Aplicar els coneixements adquirits mitjançant les sessions teòriques de l’assignatura
 • Reconèixer els codis visuals, gràfics, sonors i sintàctics
 • Analitzar seqüències/escenes audiovisuals de manera crítica
 • Relacionar el tipus de realització d'una peça audiovisual amb el tractament de gènere dels personatges

 

Activitat 4: Anàlisi aplicada del llenguatge cinematogràfic (10% nota final)

Relació amb el temari: Continguts 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8

Competències relacionades: G3, E14, T2

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA2, RA3, RA4, RAC1, RAC2

Descripció general:

Activitat de pràctiques. Treball de grup.

A partir de l’anàlisi realitzada a l’Activitat 3, es guionitza i realitza la mateixa seqüència/escena analitzada, partint d’una nova proposta que tingui en compte els codis cinematogràfics, genèrics i narratius treballats en les classes teòriques.

L’activitat té una durada de tres setmanes, corresponents a tres sessions de pràctiques de l’assignatura.

Durant la primera sessió de practiques dedicada a l’activitat (dia 7), cada grup presenta una proposta alternativa de realització de la seqüència/escena assignada, redactant-ne el guió literari (si s’escau) i el guió tècnic necessaris al rodatge. Fora de l’horari de classe, i aprofitant també la segona sessió dedicada a l'activitat (dia 8), cada grup roda i munta la seqüència/escena proposada. Durant l’última sessió de pràctiques dedicada a l’activitat (dia 9) cada grup ha de presentar la seva proposta, mitjançant un visionament i un comentari sobre la comparació entre l’original i la proposta pròpia, amb la justificació pertinent.

 

Material de suport:

 • Vídeos proposats al laboratori
 • Ordinadors disponibles als laboratoris
 • Material per gravar i muntar (SERMAT)

 

Lliurable i vincles amb l’avaluació:

Seqüència/escena i suport de la presentació.

S’avaluaren tant la seqüència/escena presentada com la mateixa presentació oral, els materials necessaris a la realització (guions) i el comentari del grup (contingut al suport de la presentació). El més important és la justificació que el grup fa del perquè s'ha aplicat certs codis.

La nota obtinguda pel grup correspon al 10% de la nota final.

 

Objectius específics:

En finalitzar l’activitat les i els estudiants han de ser capaces de:

 • Aplicar els coneixements adquirits mitjançant les sessions teòriques de l’assignatura
 • Analitzar seqüències/escenes audiovisuals de manera crítica
 • Aplicar els codis cinematogràfics, genèrics i narratius en la ideació de seqüències/escenes audiovisuals
 • Triar el punt de vista adequat en una realització audiovisual
 • Aplicar adequadament el tractament de l’espai i del temps
 • Realitzar una peça audiovisual tenint en compte el tractament de gènere dels personatges

 

Activitats de teoria (60% nota final)

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula (10% nota final)

Relació amb el temari: Tots els continguts

Competències relacionades: G3, E14, T2

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA1, RA2, RA3, RA4, RAC1, RAC2

Descripció general:

Activitat de teoria. Treball de grup.

Al principi del curs, cada grup ha de triar una pel·lícula per realitzar-ne una anàlisi completa: anàlisi contextual, anàlisi de la narració, anàlisi dels personatges, anàlisi del llenguatge cinematogràfic, anàlisi de l’espai, anàlisi del temps, anàlisi de la comunicació.

Aquesta activitat és compartida amb l'assignatura Àudio i Sonorització (Activitat 4: Treball d'anàlisi), ja que es treballa la mateixa obra audiovisual a totes dues assignatures. 

En acabar el curs, cada grup ha de lliurar el treball escrit d'anàlisi de la pel·lícula, seguint les indicacions que s'especifiquen al moodle.

 

Material de suport:

 • Ordinadors amb accés a Internet i editor de text

 

Lliurable i vincles amb l’avaluació:

Redaccions (en format paper).

La nota obtinguda correspon al 10% de la nota final.

 

Objectius específics:

En finalitzar l’activitat les i els estudiants han de ser capaces de:

 • Aplicar els coneixements adquirits mitjançant les sessions teòriques de l’assignatura
 • Contextualitzar correctament una obra audiovisual, cercant informació de manera adequada
 • Reconèixer els arguments narratius universals i els esquemes narratius d'una obra audiovisual
 • Idenftificar solucions de posada en escena, rodatge i muntatge adients al gènere i els temes específics d’una obra audiovisual
 • Analitzar el tractament temporal i espacial en relació als objectius específics d’una obra audiovisual
 • Identificar i descriure el punt de vista present en una obra audiovisual, a partir de l'anàlisi de la resta d'elements
 • Relacionar els diferents tipus d'anàlisi d'una obra audiovisual amb el tractament de gènere dels personatges

 

Activitat 6: Vídeo-resum de l'anàlisi d'una pel·lícula (10% nota final)

Relació amb el temari: Tots els continguts

Competències relacionades: G3, E14, T2

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA1, RA2, RA3, RA4, RAC1, RAC2

Descripció general:

Activitat de teoria. Treball de grup.

Les i els estudiants han de presentar, en grup, un vídeo-resum de l'Anàlisi d'una pel·lícula elaborada durant el curs (Activitat 5).

Aquesta activitat és compartida amb l'assignatura Àudio i Sonorització (Activitat 4: Treball d'anàlisi), ja que es treballa la mateixa obra audiovisual a totes dues assignatures. 

 

Material de suport:

 • Material de gravació i muntatge (SERMAT)
 • Suport de la presentació (power point o similar)

 

Lliurable i vincles amb l’avaluació:

Enllaç al vídeo-resum i presentació oral.

La nota relativa a l’activitat correspon a un 10% de la nota final de l’assignatura.

 

Objectius específics:

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

 • Presentar un projecte tant a un públic especialitzat com no especialitzat.
 • Aplicar pràcticament els coneixements adquirits en el curs de l’assignatura.
 • Aplicar críticament els coneixements adquirits en el curs de l’assignatura.

 

Activitat 7: Examen teòric (40% nota final)

Relació amb el temari: Tots els continguts

Competències relacionades: G3, E14

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA1, RA2, RA3, RA4, RAC1

Descripció general:

Activitat de teoria. Treball individual.

En finalitzar el curs es realitza un examen teòric en què s'avalua el coneixement de tots els continguts tractats durant l’assignatura.

Les i els estudiants disposen de 2 hores per a la realització de la prova.

Es considera necessària una dedicació addicional de 8 hores d'aprenentatge autònom per preparar l'examen teòric.

 

Material de suport:

 • Enunciat de la prova

 

Lliurable i vincles amb l’avaluació:

Examen resolt.

La nota és individual i correspon al 40% de la nota final de l’assignatura.

 

Objectius específics:

En finalitzar l’activitat les i els estudiants han de ser capaces d’aplicar críticament els coneixements adquirits en el curs de l’assignatura.

 

Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat, l'equip docent informarà de les normes i condicions particulars que la regeixin, inclosos els terminis i els medis de lliurament.

No s’acceptaran lliuraments fora dels terminis que s'indiquin i mitjançant medis no especificats en les normes.

Les activitats individuals pressuposen el compromís de l'alumnat de realitzar-les de manera individual. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no acompleixi aquest compromís.

Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grup pressuposen el compromís per part de l'alumnat que l'integra de realitzar-les en el si del grup. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats en què el grup no hagi respectat aquest compromís. La responsabilitat dels resultats del treball és del grup, i no de les individualitats que el composen.

Les activitats lligades a les sessions teòriques de l’assignatura es presentaran a classe de teoria, tot i que s’hauran d’haver dut a terme mitjançant treball autònom dels estudiants fora de l’horari de classe.

Les activitats lligades a les sessions pràctiques de l’assignatura es duran a terme als laboratoris, tot i incloure també treball autònom dels estudiants fora de l’horari de classe.

En tots els treballs s’hauran d’identificar clarament les dades relatives a l’assignatura així com a l’activitat específica i el/s autor/s (en ordre alfabètic). 

Tant a les redaccions com a les presentacions es tindrà en compte tant el contingut com la forma, inclosa l’ortografia. Les errades ortogràfiques, sintàctiques i lexicals es penalitzaran segons els criteris indicats a cada activitat. Els treballs que no compleixin uns requisits mínims a nivell formal no seran avaluats, per tant es puntuaran amb zero punts.  

Qualsevol activitat no lliurada es puntuarà amb zero punts.

Qualsevol activitat on es detectin còpia i/o plagi es puntuarà amb zero punts, al marge d'altres accions disciplinàries que es puguin posar en marxa.

Qualsevol activitat que no compleixi els requisits especificats a les normes es puntuarà amb zero punts.

Sistema d'avaluació


L’avaluació de l’assignatura es divideix en Activitats PràctiquesActivitats de Teoría

Per a l’avaluació continuada cal dur a terme totes les activitats detallades en aquesta guia docent durant el curs.

L’avaluació continuada de les Activitats Pràctiques (40% de la nota final de l’assignatura) es realitza mitjançant quatre activitats:

 • Activitat 1: Desconstrucció de la linealitat (10% de la nota final)
 • Activitat 2: Anàlisi contextual (10% de la nota final)
 • Activitat 3: Anàlisi del llenguatge cinematogràfic (10% de la nota final)
 • Activitat 4: Anàlisi aplicada del llenguatge cinematogràfic (10% de la nota final)

Cal aprovar les pràctiques per gaudir de l’avaluació continuada i aprovar l’assignatura. És necessària l’assistència de com a mínim el 80% de les sessions de pràctiques per poder gaudir de l’avaluació continuada. S’acceptaran un màxim de dues faltes d’assistència justificades.

El contingut teòric s’avalua mitjançant les activitats següents:

 • Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula (10% de la nota final)
 • Activitat 6: Víde-resum de l'anàlisi d'una pel·lícula (10% de la nota final)
 • Activitat 7: Examen teòric (40% de la nota final)

Cal aprovar l'Examen teòric (Activitat 7) per gaudir de l’avaluació continuada i aprovar l’assignatura.

En l'examen de recuperació es podran recuperar les Activitats Pràctiques i l'Examen Teòric, però no les Activitats 5 y 6.

Durant el curs existirà la possibilitat de proposar Activitats Complementàries el resultat de les quals es tindrà en compte per a la nota final, sempre i quan s'hagi aprovat l'assignatura.

Bibliografia


Bàsica

Balló, J.; Pérez, X. (1995). La llavor immortal: els arguments universals en el cinema. Barcelona: Empúries. 

Casetti, F.; di Chio, F. (1991). Cómo analizar un film. Barcelona: Paidós.

Cuevas, E. (2001). Focalización en los relatos audiovisuales. Trípodos, 11, 123-136.

Marzal-Felici, J. (2007). El anàlisis fílmico en la era de las multipantallas. Comunicar, 29 (XV), 63-68.

Masanet, M-J.; Fedele, M. (2019). El “chico malote” y la “chica responsable”: modelos aspiracionales y representaciones juveniles en las teen series españolas. Palabra Clave, 22(2). DOI: 10.5294/pacla.2019.22.2.5

Piñero, M.R.N. (1998). El espacio en el relato cinematográfico. Análisis del espacio en un film. Archivum: revista de la facultad de filología, 48-49, 373-397.

Zunzunegui, S. (2007). Acerca del análisis fílmico: el estado de las cosas. Comunicar, 29(XV), 51-58. https://doi.org/10.3916/C29-2007-07 


Complementària

Balló, J.; Bergala, A. (ed.) (2016). Motivos visuales del cine. Galaxia Gutenberg. 

Balló, J.; Pérez, X. (2005). Jo ja he estat aquí. Ficcions de la repetició. Barcelona: Empúries. 

Cruz. C. (2013). Imágenes narradas. Cómo hacer visible lo invisible en un guión de cine. Editorial Círculo Rojo.

Cuevas-Álvarez, E. (1994). Notas sobre la ”teoría del autor” en ficciones audiovisuales. Communication & Society, 7 (1).

Eco, U. (1993). Lector in fabula (3a ed.). Barcelona: Lumen.

Gaudreault, A.; Jost, F. (1995). El relato cinematográfico. Cine y narratología. Barcelona: Paidós.

Genette, G. (1989). Palimpsestos. La literatura en segundo grado. Madrid: Taurus.

Zumalde, I. (2011). La experiencia fílmica. Cine, pensamiento y emoción. Madrid: Cátedra.